Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0580 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, [31 October 1744] n.s.
Dated Undated, but writtenat end of October or beginning of November 1744. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bror

Jag tackar Kongl[iga] Academien för invitationen till stockholm; är det mögligt och så snart det är mögligt, skall jag komma.

Nog wille jag gierna gifwa project till beskrifning, men det är så omögligt at gifwa den fullkomligen, som det woro om jag wille at en skulle aftaga en obekant man med couleurer äffter wissa regler; ty det jag mig minst föreställer, är det märkwärdigaste på detta diur.

jag will wetta om han är likare en katt, hund äl[le]r mård.

dessa noter skola determineras så noga som mögligit är. Man bör wetta om alt dett om honom berättas är fabel äl[le]r ej?

Hwad örten angår, hinner jag ej där på swara denna gången, utan will här näst hafwa den äran yttra min mening.

Min respect hoos Presidenten af academien anmählas, så wähl som hoos alla des ledamöter.

f[örblifwer]
Min H[err] Brors
lydige dräng
C[arl] Linnaeus

Skulle filfrasen dö emedlertid, så laga för Guds skull at jag får honom se, at han då blifwer till mig skickad.

Secreteren af
Kongl[iga] Wettenskaps academien
Ädel och Högachtad
H[err] Pehr Elwius
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
for an invitation to come to Stockholm.

He would be pleased to provide instructions for making a description of a certain animal but says that he will need more information about it.

Does the animal resemble a cat, dog or a marten.

He will come back with a statement on a specimen of the plant [Petiveria].

Linnaeus sends his respectful regards to the President [Claes EkebladEkeblad, Claes (1708-1771).
Swedish. Count, councillor, chancellor
of Åbo University. Correspondent
of Linnaeus.
] and members of the Academy.

P.S. Should the filfras die, then it should be sent to Linnaeus.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 100-101   p.100  p.101.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 37-38   p.37  p.38.