Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0582 • Charles De Geer to Carl Linnaeus, 7 December 1744 n.s.
Dated 26. Novembr:1744. Sent from Leufsta (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Leufsta d[en] 26. Novemb[e]r 1744.

Edle och Höglärde Herr Professor

Om jag skulle swara som sig bör på H[err] Professorens obligeanta skrifwelse, så behöfde jag twenne ark papper. Jag will allenast bornera mig till efterföljande ord: jag tackar H[err] Professorn med all upprichtighet, för alt det stora beröm som min Herre gifwer mig; jag wille önska jag detsamma förtiente; men tÿ wärr! det är ej så lätt; jag är altid tillredz att gå H[err] Professorn till handa, i alt det jag wet. Emedlertid önskar jag högeligen att få språkas med min Herre innan Manuscriptet afsändes; kanskie jag kunde gifwa ännu ett och annat wid handen. Jag tackar för det H[err] Professorn tillbiuder mig att få låta trÿcka uti Edert wärk något under mitt namn. Är det någon af mina observationer som H[err] Professorn åstundar hafwa deruti, så skall det wara mig ganska kiärt, och skall jag lämna dem straxt, att deruti införas, allenast H[err] Professorn will nämna wilka han åstundar. det förtrÿter mig att jag ej hafwer någon observation af wärde, att lemna min Herre. Men är det något som H[err] Professoren åstundar att hafwa, så skall jag giöra min flit derwid, om det låter sig nu wintertiden giöra.

Jag längtar högeligen efter Sommaren, att få giöra observationer på Polyperne; sedan jag en gång uptäckt dem, är jag ej rädder, att icke jag skall finna flere, och utaf alla Sorterne.

Tänk, H[err] Professor, att genom de giorda observationerne på Polyperne, så har Regnum Vegetabile mist många utaf sina undersåtare. Corallum, Litophyton, Madrepora, Alcyonium, Retepora, Corallina, och dÿlika flere Hafsproducter, äro ej plantor; det äro idel Polyper, eller samlingar och boningar af Polyper. Uti Reaumurs Förtal till 6te Tomen (hwilken jag hafwer) fins alt detta omfördt. – detta är ett hugg i bälte för Marsiglius, som så med flith observerad desse producter, och en stor mistning för Botaniquen, på wisst sätt; men åter på wisst sätt är det lÿckeligit för Botanicis, som hafwa swårt att explicera huru desse förmenade Hafs- plantor wäxa och genereras. Huru längre werlden står, huru mera underligheter uptäckes. – Jag kan ej låta bli att äfwen berätta, att många andra slagz Vermes hafwa den egenskapen att kunna blifwa i tu skurne, och hwar del sedan åter bli et fullkomligt diur. Ett genus ibland dem, som är altför mÿcket bekant, har denna underliga egenskapen: Met-Maskarne. det är Reaumur, som alt detta berättar.

Så snart Sommaren blifwer, har jag i sinned att göra flitiga observationer och beskrifningar, samt ritningar på Monoculus, på alla de sorter jag kan finna, och sedan låta dem komma på trÿcket i Holland, emedan här ej äro kopparstickare som duga. – På Fransÿska har jag tänkt att skrifwa det, om jag lefwer. – Om jag hade så mÿcken tid jag wille, nog skulle jag arbeta på Insecterne; men det fordrar oändeligit rådrum och tid. M[ister]r Tremblay i Holland är en ganska uplÿst Observator Insectorum. Ännu en stor Insectologus är i Hag, som heter Pierre Lÿonnet; han lärer ock wara flink. Han har giord Noter öfwer en Bok som heter Théologie des Insectes, par Lessers. desse Noter äro fulla med angelägna observationer: ibland andra säger han klarligen hafwa sedt många gånger, att Aphides para sig med hwarandra; det wore mÿcket. Men han säger detta skier allenast om hösten, emot att bladen skola falla af Träna. Eljest attaquerar denna Lyonnet också H[err] Professors Systeme om Insecter; men i mitt tÿcke slår han grufweligen bom. Han will ej giöra distincta Classes af Insecta och Vermes, men blandar dem tillhopa. Ej heller will han ärkiänna Antennas som en tienlig caracter för Insecterne; dock så snart han blandar Vermes ibland Insecter, så går bemälte caracter ej heller ann. deruti kan han hafwa rätt.

Huru blir det med min Trädgårdzmästares Sonn? När will H[err] Professorn taga emot honom, och på hwad sätt? Jag wäntar swar häruppå, samt förblifwer städze

Höglärde H[err] Professorens
Hörsamste Tjenare
Charles De Geer.

upSUMMARY

Charles De GeerDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
has received a letter from Linnaeus [this letter has not come down to us]. To answer it properly, he would need two sheets of paper, but for the moment, he just thanks Linnaeus for the praise and promises to help Linnaeus as far as his knowledge goes. However, he would like to talk to Linnaeus before the manuscript is sent to the publisher, for he might be able to contribute something.

De Geer is glad that Linnaeus has offered him to print something under his own name in one of Linnaeus’s publications. De Geer is quite ready to send one of his reports of observations he has made, if that is what Linnaeus is most interested in. Linnaeus should tell him more what he wants. De Geer is not sure he has anything worth publishing, but Linnaeus will decide, and De Geer is ready to do what he can and what the winter season permits.

De Geer looks forward to the summer, when he will continue his work on polyps. He has discovered that field, and he is not afraid he will run out of material to investigate.

De Geer remarks that because of the observations made on polyps, the realm of plants has lost several of its inhabitants, since corals and several other kinds have been shown not to be plants but polyps or combinations of polyps. René-Antoine Ferchault de ReaumurRéaumur, René-Antoine
Ferchault de
(1683-1757). French.
Physicist and naturalist. His works
cover geometry, technology, mineralogy,
ornithology. His collections of natural
history objects, mineralogy etc. were
given to the Académie des
sciences after his death. Correspondent
of Linnaeus.
has shown this in the preface of his sixth volume [De Geer refers to Mémoires pour servir à l’histoire des insectesRéaumur, René-Antoine
Ferchault de
Mémoires
pour servir à l’histoire des
insectes
, I-VI (Paris 1734-1742).
], which De Geer has, and it is against Marsiglius [Luigi Ferdinando de MarsigliMarsigli, Luigi Ferdinando
(1658-1730). Italian. Count. Soldier
and naturalist.
], who has studied these organisms very diligently, and is a great loss to botany. On the other hand, it must be a gain for the botanists who find it very difficult to explain how these marine plants can grow and breed.

De Geer has seen many other strange things. He cannot help reporting to Linnaeus that he has seen that many other worms can be cut in two, after which each part develops again into a complete animal. One of these is the common worm used as bait. Also this is told by Reaumur.

Next summer, De Geer will observe and describe Monoculus, as many as possible, and have his results printed in Holland, as there are no engravers in Sweden who can make the copper plates. He will write in French.

If De Geer had all the time he should like, he would work at insects, but they take a lot of time. Abraham TrembleyTrembley, Abraham (1710-1784).
Swiss. Naturalist. The first nauralist
to study freshwater polyps or hydra and
for being among the first to develop
experimental zoology.
in Holland and Pierre LyonnetLyonnet, Pierre (1707-1789).
Dutch. Naturalist.
in The Hague are eminent observers of insects. Lyonnet has commented Friedrich Christian Lesser’sLesser, Friedrich Christian
(1692-1754). German. Naturalist,
clergyman, Nordhausen. Correspondent of
Linnaeus.
, “Théologie des insects” [De Geer means Insecto-theologiaLesser, Friedrich Christian
Insecto-theologia, oder: Vernunfft-
und schriftmässiger versuch, wie
ein mensch durch aufmercksame
betrachtung derer sonst wenig geachteten
insecten zu lebendiger erkänntniss
und bewunderung der allmacht, weissheit,
der güte und gerechtigkeit des
grossen Gottes gelangen könne

(Frankfurt & Leipzig 1738).
], and the comments contain many important observations. So, for example, Lesser has seen aphids copulating, but adds that this only happens in the autumn when the leaves are about to fall from the trees. Lyonnet also attacks Linnaeus’s system in the field of insects, but De Geer thinks he is wrong there, since he does not want to distinguish insects and worms but make a common class of them both. He does not recognize antennae as a special character for insects, because as soon as he mixes worms and insects, that distinction does not work. He can be right there.

De Geer asks when Linnaeus can take De Geer’s gardener’s [Heinrich KampffKampff, Heinrich (d. 1775).
Swedish?. Gardener at Leufsta. Father of
Heinrich Kampff the Younger.
] son [Heinrich KampffKampff the Younger, Heinrich
Swedish. Gardener at Leufsta. Succeeded
his father, Heinrich Kampff the Elder.
], and how Linnaeus will receive him. De Geer looks forward to an answer.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 366-367). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 335-336   p.335  p.336.