Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0583 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 7 December 1744 n.s.
Dated 26. Nov. 1744.. Sent from Uppsala (Sweden) to Åbo (Finland). Written in Swedish.

Min gunstige H[err] Bror.

Tack för brefwet; en gång har jag denna terminen tillskrifwit Min Bror, hwilket måste framkommit.

Denna terminen hafwa priwate lectioner satt mig mehr arbete än jag haft sedan jag kom till Upsala.

Utom det har jag tagit an secreteriatet äfter H[err] And[e]r[s] Celsius och äfwen Smolendska nationen och trycket samt renskrifwit min Ölands resa, at jag sannerl[ige]n aldrig så warit inskumth.

Min Brors swägerska lefwer och lefwer nögd, som hon mig säger.

Tack min Bror som haft mode af Ölands beskrifningen, wähl komen hit till oss.

Profess[or] Matthesius skall snart prästwigas.

Om torftak jag ingen idee.

utan ber Min Bror fulföllia det han söker af mig.

Prof[essor] Asp lärer speculera på Norland.

Om prof[essor] Ullen tager Norland, Calmar, Gotland, äl[le]r Borgo wet ingen ännu.

hälsa H[err] Profess[or] Spöring oändeligen, säg att jag sjelf sedt 4 spenar och äfwen på den biörnen jag förleden winter fick af Hans Kongl[ig] höghet, där de sitta än på bröstet 2ne fast helt små, och dessutom 2 andra i jumskarna; bed H[err] Profess[or] Spöring om han får tillfälle se någor annor hona, äfwen se på henne; det woro mycket om naturen skulle så variera.

Bed och H[err] Prof[essor] Spöring wara så god och inskicka något til wåre latinske acta, äfwen de andre ledamöter af samma societet, och låt mig wetta deras swar; det woro nödigt at man fingo observationerne senast til d[en] 1 Martii; kiäre gå tiil dem alle, och hör deras swar.

jag är oafl[åteligen] Min H[err] Brors
trogne dräng
Carl Linnaeus

Upsal[a] d[en] 26 Nov[embris] 1744.

[address]
Magistren
Höglärde Herren
H[err] Carl Fr[edrik] Menander
Åbo

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
to thank him for his letter [this letter has not come down to us] and to tell him that he has sent him a letter this semester [autumn 1744] [this letter has not come down to us].

Linnaeus has had so many private lessons that that he has been busier than ever. He has succeeded the late Anders CelsiusCelsius, Anders (1701-1744).
Swedish. Professor of astronomy,
Uppsala. Correspondent of Linnaeus.
as Secretary as well as Inspector of the Student Nation of Smoland in Uppsala [Smålands nation vid Uppsala universitetThe Student Nation of Smoland in
Uppsala,
Swedish. Smålands
nation vid Uppsala universitet
] and he has printed and written out fair his description of the journey to Öland [Linnaeus refers to his forthcoming work, Öländska och Gothländska ResaLinnaeus, Carl
Öländska och
Gothländska Resa på Riksens
högloflige ständers befallning
förrättad åhr 1741. Med
anmärkningar uti oeconomien,
natural-historien, antiquiteter &c
med åtskillige figurer

(Stockholm & Uppsala 1745). Soulsby
no. 202.
].

Linnaeus writes that Mennander’s sister-in-law [presumably Christina Margareta StenmanStenman, Christina Margareta
Swedish. Sister of Ulrika Mennander,
wife of Georgius Stenman, and later
Henrik Hassel, born Paléen,
sister-in-law of Carl Fredrik Mennander.
] is in good health.

Linnaeus invites Mennander to visit him and tells him that Gabriel MatthesiusMathesius, Gabriel (1705-1772).
Swedish. Professor of theology,
Uppsala.
will be ordained. Linnaeus writes that he has no knowledge about turf roofs. He writes that Mattias AspAsp, Mattias (1696-1763).
Swedish. Dean, and professor of
theology, Uppsala. Father of Petrus Asp
and Maria Catharina Moman, father-in-law
of Jonas Moman.
is applying for a position in Norrland and that it is not known whether Vllen [Petrus UllénUllén, Petrus
(1700-1747). Swedish. Professor of
philosophy and theology, Uppsala.
] will choose the position in Norrland, Kalmar, Gotland or Borgå. Linnaeus asks Mennander to inform Herman Diedric SpöringSpöring the Elder, Herman
Diedric
(1701-1747). Swedish.
Professor of medicine at Åbo in
1728. Father of Herman Diedric
Spöring the Younger.
that he has seen four nipples on the bear he was given by His Royal Highness [presumably Fredrik IFredrik I, (1676-1751).
Swedish. Reigned 1720-1751. Married to
Ulrika Eleonora.
and to ask Spöring to inform Linnaeus about any other female bears he might see. Linnaeus also asks Mennander to ask Spöring to send contributions to the “Latin Acta” [Linnaeus means the transactions of the Royal Society of Sciences at Uppsala, Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
, Acta societatis regiae scientiarum Upsaliensis Acta societatis regiae
scientiarum Upsaliensis
(Stockholm
1740-1751).
and ask all of the other members to do the same, and let Linnaeus to now their answers, preferably not later than March 1st.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 256-257). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 318-319 .