Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0588 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, 26 November 1744 n.s.
Dated 15 Nov. 1744. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Ädel och Högachtad H[err] secreterare.

Wid Anders-messo dagarne om ej förr, har jag tänk infinna mig i stockholm, at beskrifwa sielf filfrassen, ing[en] hund kan han wara som går uti träden. etc; det måste giöras en gång, at det sedermera är giort.

Nu äntel[ige]n är Skeps präste beställningen på ostindiska skeppet i Giöteborg bortgifwen till en som heter Haeger, och altså fick H[err] Ternström intet. Det war en obotelig skada för wår academie och för wår curieuxe werld; ett tillfälle, som ej så snart lärer gifwas för Kongl[iga] Academien; och om det gofwes en gång hwar skall man då taga något tienligit subject. Emedlertid har nu mannen kommit hit till Upsala, at för sin resa hemta någon nogare kunskap af mig; han lärer altså i desperation skaffa sig någor Capellans lägenhet, äffter han wunnit sin processe i hofrätten och blefwit befriad.

Gud gifwe at Kongl[iga] Academien noga betänkt hwad detta haft at betyda och där på wänt all möglig omsorg. men det är försent at mehr önska, utan måste all ting hafwa sin tid, äfwen det wij intet wet, måste ligga till sin tid uti obscuro.

War så gratieux och lätt Kongl[iga] Academien wetta, huru det är, och om de hafwa något medel öfrigt att conservera mannen, äl[le]r och om de willia aldeles släppat, så will jag det ock.

förbl[ifwer]
Min H[err] Brors
lydige dräng
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 15 Nov[embris]
1744

Secreteren wid Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Ädel och Höglärde
H[err] Pehr Elfwius
stockholm

upSUMMARY

A letter to Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
, secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
].

Linnaeus announces that he will soon come to Stockholm to describe the filfras; it is not dog.

A certain Carl Gustaf HaegerHaeger, Carl Gustaf
(1719-1747). Swedish. Clergyman.
Accompanied as a priest on one of the
ships of the Swedish East India Company,
but died on its way home.
has been given the position as priest on a ship bound for East India. Christopher TernströmTärnström, Christopher
(1711-1746). Swedish. Clergyman and
botanist. At the recommendation of
Linnaeus, he was accepted as chaplain by
the Swedish East India Company. In 1746
he departed for China but died on the
island of Pulo Candor, Vietnam.
Correspondent of Linnaeus.
was not appointed which Linnaeus says was very bad for the Academy. Ternström has moved to Uppsala and is looking for a job.

Linnaeus submits it to the Academy to consider some support to Ternström until a new possibility might arise.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 101-102   p.101  p.102.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 38-39   p.38  p.39.