Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0590 • Abraham Bäck to Carl Linnaeus, 26 December 1744 n.s.
Dated 26 Dec. n. st. 1744. Sent from Leipzig (Germany) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högädle och Widtberömde Herr Professor,

Nu befinner jag mig i Leipsig, sedan jag för tre wickor sedan skildes ifrån Paris, så tilsäijandes med wålld, ty eljest hade ock tilstundande åhret gått med i den behageliga orten. Min brådska giorde at jag eij fick berätta Herr Professoren, om Systema Naturae, som jag änteligen hade det nöijet at se färdigt tryckt och säljas med stor afgång, fast än thet ännu intet war affigerat. Bokföraren den Nidingen lade eij af för H[err] Professorns rächning mer än 18 Exemplar, hwaraf jag tog tre, et til Gronovius, och et til Prof[essor] Van Royen. Han hade låtit binda några i GullPaper, men genom Bokbindarens förseende, så står Fundamenta Botanica frammanför Systema. Bokföraren lofwade at sielf skrifwa Herr Professorn til, och aflägga sin taksäijelse. Thet är en snål karl, och giör eij annat än hwad unga Monnier inblåser honom såsom et oracle. Skulle Herr Professorn låta omtrycka heller uplägga något i Paris, så är det bäst at bedja H[err] Bern[ard] Jussieu wälja en boktryckare och accordera med honom om alt hwad nödigt är. Jag twiflar eij, det David ligger som Igeln efter alt hwad H[err] Professorn utgifwer, at omtrycka. Ty när Auctorn gifwer honom sina addenda och corrigenda för intet, så winner Han otroligt. Prof[essor] B[ernard] Jussieu är Herr Professorns uprichtiga wänn, och hjelper heller andras födsel, än sjelf föder. Han har gjordt sig mer möda med de fransöska namnen än jag kan säija. Wi ha tilsamman genomgått af hwart ark tre correcturer; Alt thet har han giordt af wän¬skap för H[err] Professorn. Han räknar det et nöije och ära, at wara til tjenst wid sådana tillfällen.

Bokföraren säljer Systema naturae Exemplaret till 40 sols, är åtminstone 3 d[a]l[er] 24 s. Swenska. Thet är af alla applauderat. Jag lemnade wid min afresa de omnämnda Exemplaren til Secreter Baerk, som lofwade mig wid första tilfälle sända dem til Swerrige. Hwad Editionen beträffar så har jag

1o intet kunnat numerera regnum vegetabile efter sista Editionen af Genera plantarum, som H[err] Professorn hade gierna sedt, efter genom de 7 nova genera som influto denna gången, ordningen och antalet i Genera Plantarum blef rubbad. Heller man skulle eij hafwa räknat de nyss influtne, som hade warit orimeligit. dessutan så lärer H[err] Professorn wid en ny Edition af Gen[era] Plantar[um], ändra ordning och antal förmodeligen.

2o Så lärer H[err] Professorn med nöije se, thet alla Errata Typogr[aphica] i förra Editionen, blifwit ändrade, och att inga nya insmygit sig. Jag lät bokföraren corrigera med penna i alla Exemplaren, Ferrum [. . . ] apyr, och sattes um i stället. Likaledes et annat, som dock i hälften intet kommit, Thas:pidium, i stället för Thlaspidium. I de Exemplaren som til H[err] Professorn sändas, äro eij dessa felen rättade.

3o Äro Synonoma tilsatte i myckenhet. Stylen wacker. Papperet hade kunnat tagas bättre om tryckaren warit honet karl och mindre nisk.

4 o Så är efter H[err] Professorns expressa wilja och bref, uti Fundamentis Botanicis intet ord, utom tryckfelen, ändrat. Men H[err] Bern[ard] Jussieu är orsaken, thet några ord blifwit ombytte uti System[a] Naturae. Han har lofwat taga det på sit answar, efter jag wille aldeles intet samtycka dertil. Jag tror at H[err] Professorn finner dem nyttiga. Likwel hade H[err] Professorn derom först bordt rådfrågas. Men thet är min skuld, at § i Observ[ationes] ad Regnum animale om Listeri, d’Argenvilles & methodotum insufficientia, och B[ernard] Jussieus methodi ex animali inhabitante praestantia, blef eij inryckt. Tryckaren hade tappat det interfol[ierade] bladet, hwarpå jag hade efter H[err] Professorns bref skrifwit denna §. Jag blef eij warse det, förr än jag war rest ifrån Paris.

Jag kom hit i qwällst eller Juldagsafton. I dag har jag redan talt med Prof[essor] Ludwig, H[err] Professorns genomärliga wänn, som låter mångfaldigt hälsa. Han beklagar sig för jordarter, och jag har swarat honom, thet wi äro fattige i Swerige på den waran. Det tycks wara en man som är wärd at man giör sig någon möda före. Han säijer sig wara owänn med Heister, för det han sagt honom det Heisters dubia contra Methodum sexualem woro af intet wärde.

Jag hade aldrig wetat af Ludwigs Programma emot samma method för än i dag, och ingen har någonsin hördt deraf i Paris. Jag har eij ännu sedt det. Kleins såg jag wid genomresan i Strasbourg. De 2 el[le]r 3 observationer, som kunde hafwa någon grund äro i denna Editionen af H[err] Professorn corrigerade. Det andra är strunt. Jag wet en som redan har färdigt swar til Klein, som han torde låta trycka här i Leipsig. Jag önskade weta H[err] Professorns mening härom omstän¬deligen.

Jag blifwer wisst en månad här i Leipsig. Sedan går jag til efwentyrs öfwer Dresden til Berlin, men först likwel ärnar jag uppehålla mig någon tid i Halle, om Gud will. Jag hoppas wara i Swerige i höst. Fick unga Rosén Professoratet? Om H[err] Professorn skrifwer mig något bref, så kan det til Febr[uari] månads slut adresseras till Prof[essor] Ludwig, sedan til Berlin til Swenska Ministern eller D[octo]r Lieberkuhn. Kan jag tjena H[err] Professorn här i något måhl?

Jag gratulerar til Secreterar sysslan. Jag torde öfwersända til Societeten en observation de renibus connatis, som jag såg in cadavere Mauri i Paris, med en Ritning.

Lef wel, Min Gunstige H[err] Professor, och gynna mig, som lefwer med utwaldt nöije
HögÄdle och Widtberömde H[err] Professorns ödmiuke tjenare
Abr[aham] Baeck

Leipsig d[en] 26 Dec[ember] n[ya] st[ilen]
1744.

[a][a] : MS1 [added in the left margin
fol. 3
.]
Jag beder om förlåtelse thet jag understår mig komma til beswär och depense med innelychta bref. Thet är mig ganska angeläget; theirföre anhåller jag om des recommendation.

[b][b] : MS1 [added in the left margin
fol. 2
.]
Gud gifwe H[err] Professorn och Des förnäma familia welsignadt nytt åhr med många påföljande. Hälsa, hälsa, beder jag, alla mina wänner i Högw[älborne] H[err] Doctor Celsii och H[err] Prof[essor] Beronii hus.

[c][c] : MS1 [added in the left margin
fol. 1
.]
Så mångfaldig och ödmiuk hälsning til alla andra wänner och bekanta. Nu har ock H[err] Profess[or] Hebenstreit warit hos mig. Han kan eij nog exprimera sig hwad estim han bär för H[err] Professorn.

upSUMMARY

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
is in Leipzig after having left Paris three weeks before. He had done so in some haste, and he did not like leaving such a pleasant city. In his haste he did not tell Linnaeus about the Systema naturae, 4th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 4th edition (Paris, 1744).
Soulsby no. 48.
, which he was glad to see finished and in much demand by buyers, although it had not yet been properly announced. The printer [Michel-Antoine DavidDavid, Michel-Antoine
(1707-1769). French. Publisher, Paris.
] had set aside 18 copies for Linnaeus, and Bäck took three of those, one for Linnaeus, one for Johan Frederik GronoviusGronovius, Johan Frederik
(1690-1762). Dutch. Naturalist, senator
of Leiden. Linnaeus’s benefactor and
friend. Published Flora Virginica
(1743, 1762) together with John Clayton.
Correspondent of Linnaeus.
and one for Adriaan van van RoyenRoyen, Adriaan van (1705-1779).
Dutch. Professor of botany, director of
the botanical garden of Leiden.
Correspondent of Linnaeus.
. The printer had had three copies bound in golden paper, but the binder had placed Fundamenta botanica before Systema naturae [Bäck refers to the 4th edition of Systema naturae, to which was appended a reprint from the second edition of the Fundamenta Botanica, the Caroli Linnaei [...] Fundamenta Botanica in quibus theoria botanices aphoristice traditurLinnaeus, Carl Caroli Linnaei
[...] Fundamenta Botanica in quibus
theoria botanices aphoristice
traditur
, 2nd ed. (Stockholm, 1740).
Soulsby no. 257.
]. The printer had promised to write a letter of thanks to Linnaeus [no such letter has come down to us]. He is greedy, and he does what Louis Guillaume Le MonnierLe Monnier, Louis Guillaume
(1717-1799). French. Physician and
naturalist. Professor of botany at the
Jardin des plantes in Paris. Personal
physician of Louis XV. Correspondent of
Linnaeus.
asks him. If Linnaeus wants to print anything in Paris, he should let Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
choose a printer and agree on the conditions. David is very eager to print all that Linnaeus has published, and when he gets the author’s additions and corrections free of charge, he will make a lot of money from his sales. Jussieu is a great friend of Linnaeus and he has helped immensely with the French names. He and Bäck have read three sheets of proof, and Jussieu considers it an honour to assist like this.

The price of the edition is 40 sols, which means 3 daler and 24 skillings in Swedish. The copies Bäck had got were left with Baerck [Carl Reinhold BerchBerch, Carl Reinhold
(1706-1777). Swedish. Deputy director,
numismatist. Correspondent of Linnaeus.
] when Bäck left, and Berch promised to send them to Sweden as soon as possible.

Bäck specifies four features where he is conscious that the edition is not quite as Linnaeus would have liked it, and he gives his reasons. They concern new information, misprints, and some misunderstandings and accidents in their handling of the proof.

Bäck has just arrived in Leipzig, and he has already seen Linnaeus’s friend Christian Gottlieb LudwigLudwig, Christian Gottlieb
(1709-1773). German. Physician.
Professor of medicine in Leipzig. One of
Linnaeus’s early opponents.
Correspondent of Linnaeus.
, who had asked about specimens of soils. He seems to be a nice person, but he is not friend of Lorenz HeisterHeister, Lorenz (1683-1758).
German. Anatomist and surgeon,
considered the father of German surgery.
Professor of anatomy and surgery in
1720, of theoretical medicine and botany
at Helmstädt in 1730. He rejected
Linnaeus’s sexual system. Correspondent
of Linnaeus.
since he had said that Heister’s doubts about the sexual system [<Bäck refers to Heister’s Meditationes et animadversiones in novum systema botanicum sexuale LinnaeiHeister, Lorenz Meditationes
et animadversiones in novum systema
botanicum sexuale Linnaei. Resp. Ph. C.
Goeckel
(Helmstädt 1741).
] were not worth anything.

Bäck had not heard about Ludwig’s “Programma” and Jacob Theodor Klein’sKlein, Jacob Theodor
(1685-1759). German. Naturalist,
Dresden and Danzig. Director of the
Danziger Naturforscher-Gesellschaft. One
of Linnaeus’s opponents. Correspondent
of Linnaeus.
actions and discussions about this method in Paris [Bäck refers to Ludwig’s Observationes in methodum plantarum sexualem cel. LinnaeiLudwig, Christian Gottlieb
Observationes in methodum plantarum
sexualem cel. Linnaei
(Leipzig
1739).
and Klein’s Summa dubiorum circa classes quadrupedum et amphibiorum Klein, Jacob Theodor Summa
dubiorum circa classes quadrupedum et
amphibiorum in celebris domini Caroli
Linnaei Systemate naturae: sive
naturalis Quadrupedum historiae
promovendae prodromus cum praeludio de
Crustatis
(Leipzig 1743).
]. He knew of Klein’s in Strasbourg, and he thought a few of them could be justified, but the newer editions are corrected in these details. Bäck has an answer to Klein ready to be printed in Leipzig, but he wants to hear what Linnaeus thinks about it before [Bäck obviously aimed to argue in favour of Linnaeus and against Klein, but that never happened].

Bäck will stay in Leipzig for a month and then go via Dresden to Berlin but stay for some time in Halle, if God will. He hopes to arrive in Sweden in the autumn.

Bäck wonders if Rosén [Eberhard RosenbladRosenblad, Eberhard
(1714-1796). Swedish. Born
Rosén, ennobled Rosenblad in
1770, brother of Nils Rosén von
Rosenstein. Professor of medicine at
Lund in 1744.
] was appointed professor in Lund. If Linnaeus writes to Bäck, the letter should be sent to Ludwig until the end of February and after that to the Swedish embassy in Berlin or to Johann Natanael LieberkühnLieberkühn, Johann Natanael
(1711-1756). German. Physician,
Berlin.
. If there is something he can Help Linnaeus with, he is willing to do that. Bäck congratulates Linnaeus for having been appointed secretary of the Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
]. Bäck will send the Society a report about renes connati that he had seen in a demonstration in Paris [Bäck’s report was published much later in, “Renes connati”Bäck, Abraham "Renes
connati spinaaque dorsi
incumbentes", Nova acta
societatis regiæ scientiarum
Upsaliensis
, Ser. 2. vol. 3 (1780),
32-35
].

P. S. 1 Bäck asks Linnaeus to forward an enclosed letter. It is urgent and should go as registered mail. Bäck also wishes Linnaeus and his family a happy new year and many more to follow. He sends his regards to friends, especially Olof CelsiusCelsius, Olof (1716-1794).
Swedish. Bishop, historian, politician.
and Magnus Olai BeroniusBeronius, Magnus Olai
(1692-1775). Swedish. Professor of
theology, Uppsala. Bishop of Kalmar in
1745, archbishop in 1764.

P. S. 2 Bäck relates that Johann Ernst HebenstreitHebenstreit, Johann Ernst
(1703-1757). German. Anatomist and
explorer. Professor in Leipzig in 1729.
Travelled in North Africa 1731-1735.
Correspondent of Linnaeus.
has come to see him. He holds Linnaeus in very high esteem.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 259-260). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 36-39   p.36  p.37  p.38  p.39.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin fol. 3.]
b.
MS1 [added in the left margin fol. 2 .]
c.
MS1 [added in the left margin fol. 1.]