Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0591 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, 25 December 1744 n.s.
Dated 14 Dec. 1744. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bror

jag är min Bror mycket obligerad för sit bref och alt hwad där uti war.

Högströms apologie bryr mig ej stort, ty tiden wisar wähl hwilken hafwer rätt.

han säger at flugan haf[we]r sit tillhåld i sielfwa fiällen; det är wist; och huru skulle hon wara där, om icke renarne woro där. Men det är ock wist at renarne i fiällen för henne stå hela dag[en] på snöbergen, som ej finnas i Lappmarken, och i Lappmarken måste de ligga mäste dagen för eld och rök, at flugorna bortdrifwas

Nog plåga när de ej töras äta hela dagen.

Men i actis 1739. p. 130 har han rätt, at där äro 2ne tryckfehl. det ena är

Majerne pro Wajerne

det andra Ceres pro Cervis

men detta råder ej jag, utan corrector

Emedlertid måste man emottaga domt folks owet, som sielfwa ej kienna curbma, mycket mindre wetta des art; detta är betahlning här i Sverige, där wij på tyska sättet arbetar på endast at refutera det wij ej sielfwa förstå, och at hata hwad, som på något sätt är märkwärdigt, därföre at en annor det observerat.

jag tänker mig i nästa wecka till stockholm, då jag skall beskrifwa filfrasen, ty jag wet wist at Doct[or] Leche det ej kan giöra, ehuru han älliest nog är curieux; det måste ske med beskedd, älliest är och blif[we]r det lika obscurt, som för uht.

Om Bror will bedia honom beskrifwa djuret, så skall jag sedermera wisa honom hwar uti han felat och hwad han försummat, ty detta är ej hwars rön, ehuru simpelt det tyckes wara.

Sämbre Ledamot hafwer Academien antagit än Doct[or] Leche; men få curieuxare hafwa de någonsin fått; woro flere vere docti et curiosi uti academien, blefwo han aldrig uteslutad af pluralitetet. det är ett klart tekn at wettenskaps academien icke är uti tilltagande, och at dess ledamöter etc.

jag skall nästa postdag skicka öfwer observationen, äfter jag ej får tabellen i sin tid. foglarne har jag ej hört et ord om; woro wähl jag fingo se dem.

förbl[ifwer]
Min H[err] Brors
ödmiuke dräng
Carl Linnaeus

Upsal[a] d[en] 14 Dec[embris]
1744.

[a][a] : MS1 [added on fol. 3] Hälsa Her[r] Faggott

Nu är Hiorters Pomum Eridis ingifwit i Consistorio.

Secreteren wid Kongl[iga]
Wettenskaps academien
Herren H[err] Petr[us] Elfwius
Stocholm

upSUMMARY

To Pehr ElfviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
, Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
].

Linnaeus thanks for a letter from the Secretary [this letter has not come down to us].

Linnaeus dismisses criticism from Pehr HögströmHögström, Pehr
(1714-1784). Swedish. Missionary in
Lapland. Dean of Gällivare and
Skellefteå.
concerning a fly that plagues the reindeers in Lapland [Linnaeus refers to the Beskrifning öfwer de til Sweriges krona lydande lapmarkerHögström, Pehr
Beskrifning öfwer de til
Sweriges krona lydande lapmarker,
innehollande kort underrättelse
så wäl om landets
belägenhet och beskaffenhet i
gemen, som des inwånares
tilstånd och husholdning, deras
seder, maner och lefnadsart, samt laster
: och widskepelser, m.m.
(Stockholm,
[1746] ].
].

But Linnaeus agrees with Högström that there were two misprints in the proceedings 1739 [Linnaeus refers to his “Om renarnas brömskulor i Lapland” Linnaeus, Carl “Om renarnas
brömskulor i Lapland”, KVAH
1 (1739), 121-132.
].

Linnaeus plans to come to Stockholm the following week to describe the filfras that cannot be done by Johan LecheLeche, Johan (1704-1764).
Swedish. Botanist, plant collector and
physician. Studied the flora of Scania.
His herbarium was bought by Joseph
Banks. Professor of medicine at
Åbo. Correspondent of Linnaeus.
.

Leche should be asked to describe the animal. Linnaeus will then demonstrate what Leche has missed.

The Academy has accepted less qualified persons than Leche as members, but few have been as inquisitive as him. Leche had not been rejected if more members were vere docti et curiosi.

P.S. Tell Jacob FagottFaggot, Jacob (1699-1777).
Swedish. Initiated the redistribution of
land holdings in 1753, inspector of the
office of land-surveying. Secretary at
the Royal Swedish Academy of Sciences
1742-1744. Brother of Petter Faggot.
that Olof Petrus HiorterHiorter, Olof Petrus
(1696-1750). Swedish. Professor of
astronomy at Uppsala 1732-1737.
’s Pomum eridis has been submitted to the Uppsala Universitets konsistorium

.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 151-153   p.151  p.152  p.153.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 40-42   p.40  p.41  p.42.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added on fol. 3]