Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0592 • Charles De Geer to Carl Linnaeus, 21 December 1744 n.s.
Dated 10. Decembr. 1744. Sent from Leufsta (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Leufsta d[en] 10. Decemb[e]r 1744.

Höglärde Herr Professor,

När jag kommer till Upsala, så skall jag ej försumma att taga med mig Réaumurs 6te Tome. – Hwad Characteren på Polypus angår, så är H[err] Professoren långt mera i stånd att établera den än jag. Men efter åstundan skickar jag den härjemte så godt jag det förstår. Jag följer härwid Ert Systema.

Jag tackar rätt mÿcket för det min Trägårdzmästares Son får komma till Eder, och med de proponerade wilkor är jag ganska nögd. det är wäl bäst om han får boo hos H[err] Professorens Trägårdzmästare; då är han bättre under ögonen. Som Juhlhelgen nu tillstundar, så tÿckes mig att det är bäst att wänta tills helgen är förbi, innan jag skickar gossen, om H[err] Professorn så tÿcker.

Angående, de Species af Dermestes, som H[err] Professoren tÿcker böra få sin egen caracter, kan jag ej stort säja, innan wi får råkas. Jag har emedlertid examinerat antennas utaf Dermestes nigro fuscus, elytris punctatis nitidis De Geer, och funnit att des antennae clavatae, fast de tÿckes wara solida, likwäl äro perfoliatae; men de små bladen, som formera clavam, ligga mÿcket tätt och compact tillhopa, hwilket gör att den ser uth som den wore solidam. Jag wet ej om jag bedrager mig; jag har emedlertid ritat af en sådan antenna, som jag den såg, sedan jag trÿckt litet på clava, hwarigenom hon sÿntes aldeles som perfoliata; tÿ bladen skildes något ifrån hwarandra. Jag skall ännu ÿtterligare examinera det, fast det är swårt på torra diur. Jag förblifwer med estime

Höglärde H[err] Professorens
Hörsamste Tienare
Charles De Geer

Åter har jag fått en Musa af Profess. Musschenbroek, men den war aldeles bortruttnad. Om någon åstundar et Exemplar af Trembleÿs Wärk om Polypen så har jag ett till öfwerlåpps, som jag will lämna för 3 plåtar. – Kanskie Rosén will hafwa detta exemplar.

à Monsieur
Monsieur le Docteur
Charles Linnaeus, Professeur
en Botanique et Medicine
à
Upsala

[a][a] : [fol. 370]. Zoophyta.

Polypus. Corpus cylindraceum. Tentacula plurima filiformia.

α . Polypus viridis, corpore aequali, tentaculis corpore brevioribus. Trembley Tab: 1. Fig: 1.

Att detta diuret hörer under Zoophytis, är oemotsägeligit.

des horn eller Tentacula äro ej till et wist numerum; detta varierar. Altså Tentacula plurima.

Att desse horn äro mÿcket smala, och löpa spitzigt af ; derföre Tentacula filiformia. de äro lik trådar.

Kroppen är en lång pipa, af cylindrisk figur. derföre Corpus cylindraceum.

desse caracterer tÿckes wara tillräckeliga, hwad Character genericum angår.

Nu till att distinguera det species jag har funnit här; så kan färgen först emploieras: Polypus viridis. den som Trembleÿ talar om är ock grön.

des kropp är nästan öfweralt af lika tiocklek, ifrån hufwud till stierten; derföre corpore aequali. Tÿ Trembley beskrifwer en annan, som så tillsäjandes har en smal stiert. Vide Tab: 1 Fig: 3.

hornen (tentacula) äro ej så långa som kroppen; derföre tentaculis corpore brevioribus. de andra bägge sorterne som Trembley talar om, hafwa längre tentacula än kroppen är. de af tredie sorten äro besÿnnerligen ganska långa.

Flere än desse caracterer kan jag ej finna på desse diuren; om man ej wille nämna derwid, att ungarne wäxa utur sidorna på dem.

upSUMMARY

Charles De GeerDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
promises to bring the sixth volume of René-Antoine Ferchault de Reaumur’sRéaumur, René-Antoine
Ferchault de
(1683-1757). French.
Physicist and naturalist. His works
cover geometry, technology, mineralogy,
ornithology. His collections of natural
history objects, mineralogy etc. were
given to the Académie des
sciences after his death. Correspondent
of Linnaeus.
work [De Geer refers to Mémoires pour servir à l’histoire des insectesRéaumur, René-Antoine
Ferchault de
Mémoires
pour servir à l’histoire des
insectes
, I-VI (Paris 1734-1742).
], with him the next time he goes to Uppsala. He admits that Linnaeus is much more competent that he is to decide about the true character of Polypus, but he is still sending a report [fol. 370] he has made of his understanding of the issue so far. It is arranged after Linnaeus’s system.

De Geer is very glad that his gardener’s son may come to Linnaeus, and he accepts the conditions offered. De Geer suggests that the boy could live with Linnaeus’s gardener [Diedrich NietzelNietzel, Diedrich (1703-1756).
German. George Clifford’s gardener at
Hartecamp. Became university gardener at
Uppsala, where he died. Correspondent
of Linnaeus.
], where he will be well watched. De Geer thinks that they had better wait until after Christmas before sending the boy to Linnaeus.

Linnaeus had thought that some species of Dermestes should have a character of their own. De Geer does not say more now, but when they meet, De Geer will talk about it. De Geer has examined Dermestes nigro fuscus, elytris punctatis nitidis and found that its antennae are not solid but have small leaves that are very tight together so that the antennae seem to be solid. De Geer has made a drawing of one such antenna, but he will investigate it further, which is difficult in dried specimens.

P. S. De Geer adds that he has again received a Musa from Pieter van MusschenbroekMusschenbroek, Pieter van
(1692-1761). Dutch. Physicist,
naturalist. Professor of philosophy and
mathematics at Duisburg, Utrecht and
Leiden. One of the pioneers of modern
experimental physics.
, but it was quite decayed. He has an extra copy of Abraham Trembley’sTrembley, Abraham (1710-1784).
Swiss. Naturalist. The first nauralist
to study freshwater polyps or hydra and
for being among the first to develop
experimental zoology.
work about the polyps [De Geer refers to Mémoires, pour servir à l’histoire d’un genre de Polypes d’eau douceTrembley, Abraham
Mémoires, pour servir à
l'histoire d'un genre de Polypes d'eau
douce, à bras en forme de
cornes
(Leiden, 1744). .
], which he can sell for three plåtar. Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
could perhaps be interested.

The character of the polypus is submitted [fol. 370], as De Geer mentions in the first paragraph.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 368-370). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 337-338   p.337  p.338.

upTEXTUAL NOTES

a.
[fol. 370].