Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0607 • Abraham Bäck to Carl Linnaeus, 23 February 1745 n.s.
Dated 23 Febr. n. st.. Sent from Halle (Germany) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högädle och Widtberömde Herr Professor.

Ifrån Leipsig hade jag den äran at skrifwa et bref til H[err] Professorn, som jag förmodar är framkommit. Nu har jag warit 14 dagar i Halle, och will med detta aflägga hälsningar ifrån Herr Professor Lang.

Jag hörde i Leipsig af D[octo]r Ludwig at Herr Professorn welat låta trycka der sina wärck, Pan Svecanus och Flora Svecana &c., men at han eij kan få något wisst swar af wederbörande bokhandlare. Profess[or] Lang har bedt mig berätta, det alt detta kunde så wel blifwa uplagt här i Orphanotrophoeo och Auctoris möda förskyllas, som i Leipsig. Han will föranstalta at detta trycktes så wackert som Auctores minores Latini hwilka de nyligen uplagt, och som jag sett trossa Leipsig och Holland. Sielf Professor Lang will påtaga sig answaret och mödan med Correctionerna. Jag har hördt at här betalas en Auctors arbete, som är berömd, med 1 R[iks]d[ale]r, ibland med 1 Ducat arket; kanskie Herr Professorn torde eij bringat så högt i Holland; och derföre har jag trodt at detta förslaget förtjente öfwerwägas. I synnerhet som Herr Professor Lang giör sig et nöije at recommendera saken och til efwentyrs både will och talar bättre för det hos bokhandlaren än Doctor Ludwig, som är annars H[err] Professorns goda wänn, men synes hafwa alt för mycket at syssla med. Om H[err] Professorn skrifwer några rader til Prof[essor] Lang, samt berättar honom om wärckens storlek, nödiga kopparstycken &c. samt willkohren, så accorderar denne promt och swarar med nöije.

Han will ock sända til Herr Professorn et utdrag af förslaget til en ny Edition af Systema Naturae med sina observationer och explicationer, at Herr Professorn ser det igenom och säijer sin mening, Jag har lofwat honom at tagat med mig til Berlin, at derifrån genom wår Minister skaffat fort till Swerige. Det är en brafwer och ärlig Man, förstår wel Methodum Regni mineralis Linnaeanam, har sit Cabinet derefter rangerat och wärkeligen är den raisonablaste hwad methode och sådant angår, efter B[ernard] Jussieu, af alla dem, som jag kiändt på mina resor.

Prof[essor] Hebenstreit är en genomgod och ärlig man, men har kommit så djupt med de gamlas confusa notioner, at han eij annat will än tala med dem. En Notarius som heter Lotsch i Leipsig har en complet samling af alla häromkring befintliga insecter. Thet är hans methodus Insectorum, som står i Musaeo Richteriano, utgifwit af Prof[essor] Hebenstreit. Här i Tyskland tror jag at ingen hittils sedt Polyper, dock wilja de redan explicera phaenomena, och H[err] Cancellairen Wolff har låtit trycka et bref derom, som Trembley lärer le åt, och Herrarna i Paris mocqvera sig öfwer. Det kommer derpå ut, at med hwart stycke, som Polypen skiäres uti, så följer en vermiculus spermaticus, som sedan wäxer i et nytt creatur. Här talas nu intet annat än om Electricitet, och exempel anföras här och der huru en blifwit derigenom curerad för tandwärk, en annan för en rowärk, och den tredie för borttagenhet.

Nu kommer jag med en egen angelägenhet. Gunstige Herr Professor lät efterfråga hos Högwördige Doctor Celsius, om mina saker ännu stå i godt förwahr som jag lät föra up på winden i Hans hus. Det war böcker och kläder uti 2 tunnor, och annat Smått uti 1 Skåp samt 2 lådor. Det kan så snart komma i förgätenhet, efter Högw[ördige] H[err] Doctorn sjelf war i Stockholm, Bror Magnus Celsius allena tilstädes, och des ena fru Syster. Bror Sven Baelter bör hafwa derom underrättelse, om han är i Swerige.

Efter 8 dagar reser jag härifrån til Berlin, ther jag tänker hwila ut, och widare berätta H[err] Professorn något som förefaller. Om Herr Professorn ährar mig med något bref, så kan det ställas till Professor Gleditsch. Jag beder om min ödmiu[ka] hälsnings anmälan til H[err] Professorns förnäma anhöriga, til Högwördige H[err] Doctor Cel[sius], Prof[essor] Beronius och des K[iära] fru, Prof[essor] Klingenstierna och alla Gynnare.

Jag lefwer med wördnad

HögEdle och Widtberömde H[err] Professorns
ödmiuke tjenare
Abrah[am] Baeck

Halle d[ie] 23 Febr[uarii] n[ovo] st[ylo]
1745.

Herr Magistern och Adjuncten Dalman, som reser med H[err] Gref Gyllenstierna låter anmäla så mycken hälsning och respect. Wi bedja bägge at Herr Professorn hälsar Herr Mag[ister] Klingenberg

[a][a] : MS 1[written in the left margin
of fol. 1
]
Jag anhåller om innelyckta brefwets recommendation.

A Monsieur
Mons[ieur] Charles Linnaeus
Professeur en Medicine & Secretaire de l’academie
Royale des Sciences à Upsal
Upsal en Suede.

upSUMMARY

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
hopes that his letter [Bäck to Linnaeus, 26 December 1744Letter L0590 from Leipzig has arrived. Now, he is in Halle and forwards greetings from Johann Joachim LangeLange, Johann Joachim
(1698-1765). German. Mathematician and
mineralogist, the successor of Christian
Wolff in Halle. Correspondent of
Linnaeus.
.

Bäck had heard from Christian Gottlieb LudwigLudwig, Christian Gottlieb
(1709-1773). German. Physician.
Professor of medicine in Leipzig. One of
Linnaeus’s early opponents.
Correspondent of Linnaeus.
that Linnaeus had tried to have “Pan Suecanus” and “Flora Svecana” printed in Leipzig but that the printer had not answered him [Pan SuecicusLinnaeus, Carl Pan
Suecicus
, diss., resp. N.L.
Hesselgren (Uppsala, 1749). Soulsby no.
1565.
was published in 1749 and Flora SvecicaLinnaeus, Carl Flora Svecica,
exhibens plantas per regnum Sveciae
crescentes, systematice cum differentiis
specierum, synonymis autorum, nominibus,
incolarum, solo locorum, usu
pharmacopaeorum
(Leiden 1745).
Soulsby no. 408.
later in 1745]. Now, Lange has asked Bäck to report that they could be printed in Halle instead, under better conditions than in Leipzig, and giving a better and more beautiful publication. Bäck thinks that that should be considered, and he asks Linnaeus to contact Lange and inform him about the size of the works, the necessary plates etc. Lange will send Linnaeus his suggestions for a new edition of Systema naturae [Bäck refers to the later pirated edition, with a preface by Lange, which was published in 1760, Regnum animale and Regnum vegetabile, reprints from the 10th edition, and in 1770, Regnum lapideum, reprint from the 12th edition, Systema naturae [pref. J. J. Lange]Linnaeus, Carl Systema
naturae [pref. J. J. Lange]
(Halle,
1760-1770). Soulsby no. 60.
] with his explanations and observations, so that Linnaeus can tell him what he thinks. Bäck has promised to bring the letter with him to Berlin and to send it from there by way of the Swedish minister. Lange is the most able, reasonable and honest man, after Jussieu, that Bäck has met during his journey.

Johann Ernst HebenstreitHebenstreit, Johann Ernst
(1703-1757). German. Anatomist and
explorer. Professor in Leipzig in 1729.
Travelled in North Africa 1731-1735.
Correspondent of Linnaeus.
is good but so stuck in his old notations that he wants nothing else. Johann Christopher LotschLotsch, Johann Christopher
German. Entomologist, Leipzig.
in Leipzig has a complete collection of all the insects found around here. His “Methodus insectorum” is published in Hebenstreit’s Museum RichterianumHebenstreit, Johann Ernst
Museum Richterianum, continens
fossilia animalia, vegetabilia marina
illustrata iconibus et commentariis D.
Jo. Ernesti Hebenstreitii
(Leipzig
1743).
. In Germany, nobody has heard about polyps, but they seem to be interested, Christian WolffWolff, Christian (1679-1754).
German. Philosopher, professor of
mathematics in Halle in 1707, deposed
from his office in 1723 because of his
philosophical opinions, reinstated in
1740 as professor of mathematics,
natural law and the law of nations.
has printed a short letter about the problem, saying that a new vermiculus spermaticus is produced at each dividing of the polyp, which grows into a new animal. Abraham TrembleyTrembley, Abraham (1710-1784).
Swiss. Naturalist. The first nauralist
to study freshwater polyps or hydra and
for being among the first to develop
experimental zoology.
will smile at that and the scholars in Paris make fun of it. In Germany, everybody is just talking about electricity, as a remedy against toothache and other pains.

Bäck asks Linnaeus to find out, if Bäck’s things that he left in Celsius’s house on his departure are still there and in good order. There were books and clothes in two barrels together with two cupboards ands two boxes. There is a risk that they forget about them, since Magnus Celsius [Magnus von CelseCelse, Magnus von (1709-1784).
Swedish. Royal librarian and Swedish
national historiographer. Correspondent
of Linnaeus.
] was the only one present when Bäck left them there. Sven BaelterBaelter, Sven (1713-1760).
Swedish. Clergyman. Cathedral dean of
Växjö. Travelled in Russia.
Correspondent of Linnaeus.
should be informed, if he is in Sweden.

Bäck will go to Berlin in a week, where he will stay for some time. Linnaeus can write to Bäck there under Johann Gottlieb Gleditsch’sGleditsch, Johann Gottlieb
(1714-1786). German. Botanist and
sylviculturist in Berlin, disciple of
Anton Wilhelm Platz and Johann Ernst
Hebenstreit, supervisor of Caspar Bose’s
garden 1731-1735, professor at the
Collegium Medico-Chirurgicum in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
address.

Bäck sends his regards to Linnaeus’s family, Olof CelsiusCelsius, Olof (1716-1794).
Swedish. Bishop, historian, politician.
, Magnus Olai BeroniusBeronius, Magnus Olai
(1692-1775). Swedish. Professor of
theology, Uppsala. Bishop of Kalmar in
1745, archbishop in 1764.
, Samuel KlingenstiernaKlingenstierna, Samuel
(1698-1765). Swedish. Physicist and
mathematician, professor of experimental
physics at Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
, and all friends.

P. S. Bäck adds greetings from Lars DalmanDalman, Lars (1701-1763).
Swedish. Professor of moral philosophy,
Uppsala.
, who is travelling with Göran GyllenstiernaGyllenstierna, Göran
(1724-1799). Swedish. Royal councillor
and marshal.
, and Bäck and Dalman both send their greetings to Carl KlingenbergKlingenberg, Carl (1708-1757).
Swedish. Secretary of Uppsala
University.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 261-262). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 44-46   p.44  p.45  p.46.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1[written in the left margin of fol. 1]