Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0610 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 19 February 1745 n.s.
Dated 8 febr. 1744. Sent from Uppsala (Sweden) to Leipzig (Germany). Written in Swedish.

Ädle och Höglärde H[err] Doctor

Welkomen till Leipsig. i går fick jag H[err] Doctorens bref; i morgon wäntar wij Rådman Bro hit till distingen, då wij få lefwerera brefwet i egna händer. Tack och ewig tack för alt beswäret af systema naturae, som jag ser måste nu wara wackert.

Mon ingen är i Leipsig som will uplägga min bok de animalibus regni Sveciae; den jag arbetat på i 14 åhr. alla äfter classes genera nomina specifica, synonyma, loca natalia, descriptiones stälde.

uti insecterne har jag oändeligen mycket; nästan alla synonyma. så at jag tror det så wara stäldt, at långt lättare är uptaga ett det minsta insect, än den största ört. sådant hafwom wij ej föruth. jag har där ibland wähl 800 nya species insectorum; Aves nye helt månge; conchilia äfwen så.

nu är Hamnerin blefwit characteriserad lifmedicus; äfwen så en fältskärsgesäll och en charlatan Engelsman wid namn Blackwell. Rosen är Professor i Lund, sedan Lifm[edicus] Rosen liggat 1/4 åhr i stockholm och arbetat där på. Kolmeter är Doct[or] äftter min Swärfar och fått min Swägerska. Helander ligger för döden. Beronius står först på förslaget till Calmar. ingen wet ännu hwem komer till Hernoesånd äl[le]r Gotland; Wallin är Biskop i Giöteborg. Baelter är nu i Rysland. Beronii fru har hectiquen.

Ludwigs programma har jag ej sedt; ej häller Kleins, doch hört talas om detta. Tack för observationen de Renibus connatis, ju för hon komer, ju bättre; jag skall laga att H[err Doctoren blif[w]a ledamot.

Helsa H[err] Prof[essor] Hebenstreit oändelig; äfwen så Prof[essor] Ludwig, jag beklagar att hans bref komma så sent och gå så lång tid ifrån Leipsig hit. Sök förmå Herrarne i Leipsig at skicka mig några frön till academiae trägården.

Ullen och Aspen hafwa bägge speculation på Hernesand.

Om H[err] Doctoren skrifw[e]r mig till, lägg couvert till societeten i upsala.

Tag äntel[ige]n ett exemplar med Eder hem af Hallers Flora jenensi.

H[err] Doct[or] måste blifwa hans Kongl[ig] höghets Medicus. drög ej för länge ute. jag skulle hafwa lust äga Prof[essor] Hebenstreits correspondence. hurudan är Prof[essor] Walthers Hortus.

Gisler är Doctor, Lector och Practicus i Hernösand.

Westman är vice Provincial medicus i Westerås.

Troillius är pastor i Clara; Hausvolff i Riddarholmen äffter honom.

Factoren Kraelius skall giftta sig med Borgmästar Arnells änka mot påsk.

i dag fick jag tillfälle gifwa H[err] Rådm[an] Bro brefwet i egna händer, som fölliande sida utwisar.

Är det mögligt skaffa någre fröen utur H[err] Professors Walthers Hortum, beder jag H[err] Doctoren är så gunstig, nu som altid, och har mig i minnet.

Kan Paradisus Batavus Hermanni äl[le]r Barrelieri rariores stirpes 4to öfwerkomas, så försuma ej at kiöpa dem; de äro ej tillförene i Sverige, om jag kan få lösa dem sedermera, betalar jag dem gierna dyrt.

Lef wähl. jag längtar oändel[igen] äffter H[err] Doctorens hemkomst.

Förbl[ifwer] Ädle och Höglärde H[err] Doctorens
wördsame tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala d[en] 8 febr[uarii]
1744.[a][a] : [Wrong date, should be
1745
].

[b][b] : MS1 [added on fol. 2] Professor Jussieu har hafft mycket omak för mitt Systeme, men än mångfaldigt mehr H[err] Doctoren.

[c][c] : MS1 [added on fol. 3.] Societeten här har hafft Leipsiger gelerte Zeitung och nu fått räckning af H[err] Joh[ann] Carl Bohn, näml[igen]:mk 9 – st.

nu är Anders Celsius död; ingen förstår sig på rächningen, ej häller wet hur äl[le]r hwar hon skal betalas; Laga at jag får weta tydeligen huru mycket det är, så skall jag skaffa wäxel och sända uht.

När H[err] Doctoren skrifwer, så sändt det under wettenskaps academiens couvert, ty jag uptager alla brefwen.

H[err] Professor Ludwig skrifw[e]r rätt sent; jag har ej hafft swar på mitt senaste.

Viro clarissimo
D[omino] D[octori] Abrah[am] Baeck
Med[icinae] Doct[ori]
Sveco

upSUMMARY

Linnaeus wishes Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
welcome to Leipzig. Bäck’s letter [Bäck to Linnaeus, 26 December 1744Letter L0590] arrived the day before, and Anders Abrahamsson BroBro, Anders Abrahamsson
Swedish. Merchant and district court
judge, Söderhamn. Related to
Abraham Bäck.
will come and see Linnaeus on the following day, so Linnaeus will deliver the enclosed letter from Bäck personally. Linnaeus thanks Bäck for all the trouble he took over the edition of Systema naturae, 4th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 4th edition (Paris, 1744).
Soulsby no. 48.
.

Linnaeus wonders if there is anybody in Leipzig who could publish Linnaeus’s work on the animals of Sweden, which Linnaeus had worked at for fourteen years [no such work was published]. It contains the animals arranged after classes and genera, and it gives names, habitats and descriptions.

Linnaeus has a plethora of information, especially in the insects, with more than 800 new species.

Peter HamnerinHamnerin, Peter (1712-1766).
Swedish. Provincial physician in the
province of Värmland.
and Alexander BlackwellBlackwell, Alexander
(1700-1747). British. Scottish
physician who settled in
Sweden.Physician in ordinary to the
Swedish King, but involved himself in
political intrigues and was decapitated
in Stockholm 1747.
, a “charlatan” surgeon from England, have been appointed physicians–in-ordinary. Rosén [Eberhard RosenbladRosenblad, Eberhard
(1714-1796). Swedish. Born
Rosén, ennobled Rosenblad in
1770, brother of Nils Rosén von
Rosenstein. Professor of medicine at
Lund in 1744.
] has been appointed professor in Lund, after Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
had worked for it for three months in Stockholm. Olof KalmeterKalmeter, Olof (1712-1766).
Swedish. District medical officer and
mine physician, Falun. Married to
Linnaeus´s sister in law, Anna
Christina Moraea.
has succeeded Linnaeus’s father-in-law [Johan MoraeusMoraeus, Johan (1672-1742).
Swedish. Town physician at Falun,
Linnaeus’s father-in-law.
] and married his sister-in-law [Anna Christina MoraeaMoraea, Anna Christina
(1721-1790). Swedish. Sister of Sara
Elisabet Linnaea, sister-in-law of Carl
Linnaeus, wife of Olof Kalmeter,
daughter of Elisabeth Hansdotter Moraea
and Johan Moraeus.
].

Erik MelanderMelander, Erik (1682-1745).
Swedish. Professor of theology, Uppsala.
is dying. Magnus Olai BeroniusBeronius, Magnus Olai
(1692-1775). Swedish. Professor of
theology, Uppsala. Bishop of Kalmar in
1745, archbishop in 1764.
has been suggested as bishop in Kalmar. It is not certain who will be bishop in Härnösand or Visby, but Georg Wallin the YoungerWallin the Younger, Georg
(1686-1760). Swedish. Bishop and
antiquarian. Went on a tour to Germany,
Holland and England in 1708-1710 and to
France in 1720-1723. University
librarian at Uppsala, professor of
theology 1726, superintendent at Visby
in 1735, in 1744bishop of Gothenburg.
Correspondent of Linnaeus.
is bishop in Gothenburg. Sven BaelterBaelter, Sven (1713-1760).
Swedish. Clergyman. Cathedral dean of
Växjö. Travelled in Russia.
Correspondent of Linnaeus.
is in Russia, and Beronius’s wife [Katarina Elisabet Beronius[Beronius, Katarina Elisabet
(1710-1745). Swedish. Wife of Magnus
Olai Beronius, daughter of Johan
Vallerius.
] has got hectic fever.

Linnaeus has not seen Christian Gottlieb Ludwig’sLudwig, Christian Gottlieb
(1709-1773). German. Physician.
Professor of medicine in Leipzig. One of
Linnaeus’s early opponents.
Correspondent of Linnaeus.
treatise, or Jacob Theodor Klein’sKlein, Jacob Theodor
(1685-1759). German. Naturalist,
Dresden and Danzig. Director of the
Danziger Naturforscher-Gesellschaft. One
of Linnaeus’s opponents. Correspondent
of Linnaeus.
text [Ludwig’s work was, Observationes in methodum plantarumLudwig, Christian Gottlieb
Observationes in methodum plantarum
sexualem cel. Linnaei
(Leipzig
1739).
and Klein’s, Summa dubiorum circa classes quadrupedumKlein, Jacob Theodor Summa
dubiorum circa classes quadrupedum et
amphibiorum in celebris domini Caroli
Linnaei Systemate naturae: sive
naturalis Quadrupedum historiae
promovendae prodromus cum praeludio de
Crustatis
(Leipzig 1743).
], although he has heard about the latter. Linnaeus thanks Bäck for his promise to send the report about “Renes connati”Bäck, Abraham "Renes
connati spinaaque dorsi
incumbentes", Nova acta
societatis regiæ scientiarum
Upsaliensis
, Ser. 2. vol. 3 (1780),
32-35
, and Linnaeus suggests that Bäck sends it without delay. Linnaeus will arrange that Bäck is elected member at the Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
]

Linnaeus sends his greetings to Ludwig and to Johann Ernst HebenstreitHebenstreit, Johann Ernst
(1703-1757). German. Anatomist and
explorer. Professor in Leipzig in 1729.
Travelled in North Africa 1731-1735.
Correspondent of Linnaeus.
. It is a pity that the mail is so slow from Leipzig. Linnaeus asks Bäck to try to get seeds for the garden.

Petrus Ullén Ullén, Petrus
(1700-1747). Swedish. Professor of
philosophy and theology, Uppsala.
and Mattias Asp Asp, Mattias (1696-1763).
Swedish. Dean, and professor of
theology, Uppsala. Father of Petrus Asp
and Maria Catharina Moman, father-in-law
of Jonas Moman.
are both applying for the bishop’s seat in Härnösand.

If Bäck writes to Linnaeus, the letter should be addressed to the Royal Society of Sciences at Uppsala.

Linnaeus asks Bäck to bring home a copy of Albrecht von Haller’sHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
Flora Jenensis Henrici Bernhardi RuppiiHaller, Albrecht von Flora
Jenensis Henrici Bernhardi Ruppii ex
posthumis auctoris schedis et propriis
observationibus aucta et emendata,
accesserunt plantarum rariorum novae
icones
(Jena 1745).
.

Bäck should apply to become physician-in-ordinary to the King [Fredrik IFredrik I, (1676-1751).
Swedish. Reigned 1720-1751. Married to
Ulrika Eleonora.
], so Bäck should not be abroad too long. Linnaeus would like to own Hebenstreit’s letters, and he asks about Augustin Friederich Walther’sWalther, Augustin Friederich
(1688-1746). German. Physican and
botanist, professor of anatomy and
surgery at Leipzig.
"Hortus" [it is unclear what Linnaeus means, the Leipzig Botanical Garden, where Walther was the director, or his work, Designatio plantarumWalther, Augustin Friederich
Designatio plantarum quas hortus
August. Friderici Waltheri [...]
complectitur. Accedunt novae plantarum
icones xxiv
(Leipzig 1735).
].

Linnaeus writes that Nils GisslerGissler, Nils (1715-1771).
Swedish. Logices, physices et medicinae
lector, Härnösand.
is practising physician in Härnösand, Johan WestmanWestman, Johan (1714-1785).
Swedish. Practising physician in
Stockholm and in Västmanland
1743-1749. Provincial physician to
Västmanland 1750-1754, city
physician to Göteborg 1754-1763.
Practising physician and schoolmaster in
Västerås 1764-1781.
Correspondent of Linnaeus.
is deputy provincial medical officer in Västerås and Samuel TroiliusTroilius, Samuel (1706-1764).
Swedish. Archbishop in 1757.
chaplain in Klara. Justus Christopher von HauswolffHauswolf, Justus Christopher von
(1749-1781). Swedish. Clerk in the
military organization.
has succeeded him in Riddarholmen. Anders CraeliusCraelius, Anders Swedish.
Foreman at a small-arms factory.
will marry Israel Arnell’sArnell, Israel (d. 1733).
Swedish. Chief magistrate,
Söderhamn.
widow after Easter.

Linnaeus has given Bro Bäck’s letter, and Bro has acknowledged it in the following page.

If Bäck can get seeds from Walther’s garden, he should remember Linnaeus.

If Bäck can buy Paul Hermann’sHermann, Paul (1646-1695).
German. Botanist, physician at Batavia,
professor of botany at Leiden.
, Paradisus BatavusHermann, Paul Paradisus
Batavus, continens plus centum plantas
affabrè aere incisas &
descriptionibus illustratas. Cui
accessit Catalogus plantarum, quas pro
tomis nondum editis, delineandas
curaverat P. Hermannus [ed. by W.
Sherard.]
(Leiden,1698).
[in the second edition of 1705 was published, Paradisus Batavus, vol. 2Hermann, Paul Paradisus
Batavus, continens plus centum plantas
affabrè aere incisas &
descriptionibus illustratas. Cui
accessit Catalogus plantarum, quas pro
tomis nondum editis, delineandas
curaverat P. Hermannus
, ed. by W.
Sherard, 2nd ed. (Leiden, 1705).
] Jacques Barrelier’sBarrelier, Jacques (1606-1673).
French. Botanist, dominican.
, "Rariores stirpes" [Linnaeus means Plantae per GalliamBarrelier, Jacques Plantae
per Galliam, Hispaniam et Italiam
observatae: iconibus aeneis exhibitae
à R. P. Jacobo Barreliero
parisino [...] opus posthumum, accurante
Antonio de Jussieu [...] in lucem
editum, & ad recentiorum normam
disgestum: Cui accessit ejusdem auctoris
specimen de insectis quibusdam marinis,
mollibus, crustaceis &c.
testaceis
(Paris 1714).
], he must do so. They are not to be found in Sweden. Linnaeus will refund Bäck, and he is ready to pay a high prize.

Linnaeus longs to see Bäck back in Sweden.

In a postscript, Linnaeus notes that Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
has had almost more trouble over the edition than Bäck.

Linnaeus also asks about an invoice for Leipziger gelehrte Zeitung sent by Johann Carl BohnBohn, Johann Carl (1712-).
German. Bookseller. Correspondent
of Linnaeus.
for the amount of 9 Mark. The society subscribes to the journal and, now that Anders CelsiusCelsius, Anders (1701-1744).
Swedish. Professor of astronomy,
Uppsala. Correspondent of Linnaeus.
is dead, nobody understands the invoice or how it should be paid. If Bäck investigates and lets Linnaeus know the amount, Linnaeus will get a remittance and send the money.

Linnaeus reminds Bäck to send his letters under the address of the Royal Society of Sciences at Uppsala, where Linnaeus opens all the correspondence, and remarks that Ludwig has not answered Linnaeus’s latest letter to him.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 39-43   p.39  p.40  p.41  p.42  p.43.

upTEXTUAL NOTES

a.
[Wrong date, should be 1745].
b.
MS1 [added on fol. 2]
c.
MS1 [added on fol. 3.]