Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0616 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 18 March 1745 n.s.
Dated 7 mart. 1745. Sent from Uppsala (Sweden) to Berlin (Germany). Written in Swedish.

Ädel och Högtförfarne H[err] Doctor

Så kiäck som H[err] Doctoren är i alt annat, så kiäck är H[err] Doctoren at skrifwa. oförtruten, förtrogen, kiär och uprichtig.

Hortum cliffortianum et exemplar har jag noch oinbundet, men utan figurerne; kan det stå H[err] Doctoren till tienst är mig kiärt, och giör jag här med en liten gåfwa där af. det sällies intet till sådant folk. Gud nåde mig om jag skulle betala Eder all möda för mig.

jag hörde af Rådm[an] Bro att H[err] Doctoren bar p[en]g[a]r nog, elliest skulle jag wara rädd att beswära H[err] Doctoren med böckers upkiöpande, ty jag wet sielf att p[en]g[a]r behöfwas på Resan. Kiäre kiöp för mig Helwing Flora quasi modo genita Gedan. 1712 quarto och des supplementum Gedan. 1726. och des Florae campana, jag skall betala dem richtigt. Gud gifwe jag fingo allenast se Kleins objectioner emot mig for middsomars tiden, då en ny edition af mitt systema naturae komer att upläggas i stockholm. jag har resolverat att skicka min Flora Svecica och Animalia till Holland att där tryckas, så wet jag de komma straxt uht.

jag har nu en disputation för mig de corallis Balthicis med 30 figurer, där jag rangerar de mäste Bromels coraller till varieteter och beskrifwer många nya.

Till mig är skickad Hermanni Herbarium Zeylanicum, alla örterne wähl inlagde, hade Burmannus hafft det, hade han ej behöft så confundera sitt werk; jag har fått d[är][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
en stor hop nya genera; som lära blifwa artige.

Häl[sa][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
H[err]r Lieberkhun, lär änteligen af honom att giuta blommor i silfwer; jag har ån[grat][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
1000 gånger at jag war siuk i Holland, då han giorde det för oss.

jag är just kiär i Prof[essor] Gleditsch, och beklagar at jag så sällan får hans bref; jag önskade intet mehr än han en gång wille besöka oss i Sverige, at jag honom fingo se, äller kunna wisa honom någon tienst. Hans tractat om Fuco globoso har jag fått, och örten funnit uti Mälaren.

Om han har frön af fölliande, så kiäre tigg af honom för mig, såsom Gratiola, Chamelaea, Tamarindus, Centunculus, Tribulus aquaticus, Soldanella, Hydrophyllum, Lychnidea, Quamoclit, Phyteuma, Plumbago europea, Mandragora, Diosma, Illecebrum, Heuchera, Phyllis, Astrantia, Artedia, Bunium, Athamanta, Peucedanum, Cachrys, Ferula, Sison, Cuminum, Seseli, Thapsia, Smyrnium, Rhus pinnat[a], Cotinus, Cassine, Staphylaea, Turnera, Aralia, Crassulae, Erythronium, Oryza, Moehringia, Galenia, Rhabarbarum verum, Melia, Mitella, Sanguinaria, Anacampseros, Bixa, Polium, Chamaedr[ys][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
, Masticheria, Dictamnus verus Origani species, stoechas arabica, Dracephalum vulg[aris], Cedronella, Bignonia, Vitex, Alyssi species, Crotalaria, Tragatantha, Arachidna, Emerus, Kleinia, Doronicum, Parthenium, Ambrosia, Poterium spinosum, Osyris, Dioscorea, Aruncus, Clutia, Anthospermum

äller allenast något frö af dem alla.

Sedan Strömer blef Professor, effter Celsius, arbetas nu på Theologus efter Melanders död.

Kiäre blif ej länge borta; Printzen war för 14 dagar sedan litet siuk på en dag; då Rosen sig infant, men ännu är ingen hans medicus; kommer H[err] Doctoren i tida hem, kan jag ej se att det slår felt.

jag tackade i ett mitt förra för H[err] Doctorens succulente, dem jag fick alla, men fatalt sent; dock lefwa mehr än hälfften. Kleiniae dogo alla för mig.

Baelter är nu i Rysland, wäntas hem till pingest, har skickat mig åtskilligt där ifrån

Doct[or] Celsius berättar att alla H[err] Doctorens saker äro i gott behåll.

Beronia ligger nu på sit yttersta.

de befordrade äro Hamnerin, Ahlström och Engelsmannen.

H[err] Doct[or] lärer sielf wara så curieux att skaffa sig Commercia litt[erarium] Noribergica, wij hafwom aldrig sedt af dem mehr än ifrån 1743 hebd[omaria] 32 till 1744 hebd[omaria] 13. jag undrar hwad det skulle kosta att årlig[en] få dem till societeten.

Mag[ister] Klingenberg är här vice secreterare; Aspen adjunctus philosophiae; Probst Kamecker adj[unctus] theol[ogicae] kommer säkert till Gotland effter Wallin; Woltemat, och Frondin äro docentes philosophiae; Dahlman Docens oeconomiae.

Baron Scheffer doger ingen ting, han har ej skickat mig ett enda frö sedan han dit kom. Hebenstreit skrifwer jag straxt till. Collinsons frö äro alla gamble. H[err] Doctoren bref af d[en] 2 april hade jag här el[ler] 5 styl[o] veteri; men ifrån Leipsig altid 6 weckor gamble. wet ej hwarföre. jag har tillförene swarat Ludwig helt ampelt, aldrig sedt hans Programa äl[le]r Kleins dubia.

Jag förbl[ifwer] H[err] Doctorens lydige dräng
C[arl] Linnaeus

Ups[aliae] d[ie] 7 mart[ii] 1745

Hisce litteris exaratis moritur uxor D[omini] Episcopi Beronii.

Viro Clarissimo
D[omino] D[octori] Abr[aham] Baeck
Medic[icinae] Doctore Sveco
Berolini

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his latest letter [Bäck to Linnaeus, 23 February 1745Letter L0607].

Linnaeus has an unbound copy of Hortus CliffortianusLinnaeus, Carl Hortus
Cliffortianus, plantas exhibens quas in
hortis tam vivis quam siccis Hartecampi
in Hollandia coluit [...] Georgius
Clifford
(Amsterdam 1737). Soulsby
no. 328.
without the plates. If it can be of any value to Bäck, Linnaeus will be glad to let him have it.

Linnaeus has heard from Anders Abrahamsson BroBro, Anders Abrahamsson
Swedish. Merchant and district court
judge, Söderhamn. Related to
Abraham Bäck.
that Bäck has enough money to buy some books for Linnaeus. Otherwise, Linnaeus would not have asked him, for he knows that it is expensive to travel. The books that interest him now are Georg Andreas HelwingHelwing, Georg Andreas
(1668-1748). German. Clergyman,
Angerburg (Prussia).
, Flora quasimodo-genita sive PrussicaHelwing, Georg Andreas Flora
quasimodo-genita sive enumeratio aliquot
plantarum indigenarum in Prussica

(Danzig 1712).
and Florae Campana, seu PulsatillaHelwing, Georg Andreas Florae
Campana, seu Pulsatilla, cum suis
speciebus et varietatibus methodice
considerata, &c.
(Leipzig,
1719).
. Linnaeus hopes he can see Jacob Theodor KleinísKlein, Jacob Theodor
(1685-1759). German. Naturalist,
Dresden and Danzig. Director of the
Danziger Naturforscher-Gesellschaft. One
of Linnaeusís opponents. Correspondent
of Linnaeus.
comments on Systema naturae before Midsummer [Linnaeus refers to Summa dubiorum circa classes quadrupedum et amphibiorumKlein, Jacob Theodor Summa
dubiorum circa classes quadrupedum et
amphibiorum in celebris domini Caroli
Linnaei Systemate naturae: sive
naturalis Quadrupedum historiae
promovendae prodromus cum praeludio de
Crustatis
(Leipzig 1743).
], when he will start to print a new edition [Linnaeus refers to his forthcoming, Systema naturae, 6th editionLinnaeus, Carl Systema
Naturae
6th edition (Stockholm,
1748). Soulsby no. 51.
]. Linnaeus has decided to send Flora SvecicaLinnaeus, Carl Flora Svecica,
exhibens plantas per regnum Sveciae
crescentes, systematice cum differentiis
specierum, synonymis autorum, nominibus,
incolarum, solo locorum, usu
pharmacopaeorum
(Leiden 1745).
Soulsby no. 408.
and ďAnimaliaĒ [i.e. Fauna SvecicaLinnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum
(Leiden 1746). Soulsby
no. 1152.
] to Holland to be printed, for then he knows that they will appear within a short time [the Dutch editions were reprints of the Swedish editions, Flora Svecica was printed in Leiden 1745, and Fauna Svecica in 1746].

Linnaeus is preparing a dissertation about "Coralli Balthici" with thirty drawings [Corallia balticaLinnaeus, Carl Dissertatio,
Corallia baltica adumbrans
, diss.,
resp. H. Fougt (Uppsala 1745). Soulsby
no. 1401.
], where he publishes some new ones and distinguishes those described by Magnus von BromellBromell, Magnus von
(1679-1731). Swedish. Physician and
naturalist, geologist. Head of the
Laboratorium Chymicum in Stockholm from
1724. Natural history collector.
as variants [Linnaeus refers to Bromell, Lithographia SvecanaBromell, Magnus von
Lithographia Svecana, I-II
(Uppsala 1726-1727).
] .

Linnaeus has received Paul HermanísHermann, Paul (1646-1695).
German. Botanist, physician at Batavia,
professor of botany at Leiden.
Herbarium ZeylanicumHermann, Paul Musaeum
Zeylanicum, sive Catalogus plantarum, in
Zeylana sponte nascentium, observatarum
& descriptarum viro celeberrimo
Paulo Hermanno
(Leiden 1717).
. If Johannes BurmannBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
had had it, his own work would have been better. Linnaeus has seen several new genera there.

Linnaeus sends his greetings to Johann Natanael LieberkuhnLieberkühn, Johann Natanael
(1711-1756). German. Physician,
Berlin.
and suggests that Bäck learns to cast flowers in silver from him. Linnaeus regrets that he was ill and could not learn how when he was in Holland.

Linnaeus is sorry that he hears from Johann Gottlieb GleditschGleditsch, Johann Gottlieb
(1714-1786). German. Botanist and
sylviculturist in Berlin, disciple of
Anton Wilhelm Platz and Johann Ernst
Hebenstreit, supervisor of Caspar Boseís
garden 1731-1735, professor at the
Collegium Medico-Chirurgicum in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
so seldom. He has received his treatise Lucubratiuncula de fucoGleditsch, Johann Gottlieb
Lucubratiuncula de fuco; sub-globoso,
sessili et molli, in Marchia Electorali
Viadrina et ejus viciniis reperiundo

(Berlin 1743).
and wishes Gleditsch could visit him in Sweden.

Linnaeus lists a large number of species, seeds of which Bäck should try to obtain from Gleditsch, or at least as many of them as possible.

Martin StrömerStrömer, Martin
(1707-1770). Swedish. Astronomer,
professor in Uppsala from 1745.
has succeeded Anders CelsiusCelsius, Anders (1701-1744).
Swedish. Professor of astronomy,
Uppsala. Correspondent of Linnaeus.
, and the university is busy with the successor of Erik MelanderMelander, Erik (1682-1745).
Swedish. Professor of theology, Uppsala.
.

Bäck should not be away too long. Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
had to attend to the prince [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
] two weeks ago, but the prince does not yet have a personal physician. Bäck has great chances, if he returns in time.

Several of the succulents that Bäck had sent arrived too late, so almost half of them died, among them all the Kleiniae.

Sven BaelterBaelter, Sven (1713-1760).
Swedish. Clergyman. Cathedral dean of
Växjö. Travelled in Russia.
Correspondent of Linnaeus.
is in Russia and is expected back after Whitsuntide. He has sent Linnaeus several things.

Celsius [presumably Magnus von CelseCelse, Magnus von (1709-1784).
Swedish. Royal librarian and Swedish
national historiographer. Correspondent
of Linnaeus.
] has confirmed that Bäckís things are in good order.

Magnus Olai BeroniusísBeronius, Magnus Olai
(1692-1775). Swedish. Professor of
theology, Uppsala. Bishop of Kalmar in
1745, archbishop in 1764.
wife is dying [Katarina Elisabet Beronius Beronius, Katarina Elisabet
(1710-1745). Swedish. Wife of Magnus
Olai Beronius, daughter of Johan
Vallerius.
].

Peter HamnerinHamnerin, Peter (1712-1766).
Swedish. Provincial physician in the
province of Värmland.
, O. AhlströmAhlström, O. Swedish. and the Englishman have been promoted.

Linnaeus asks Bäck to find out what a subscription to "Commercia litterarium Noribergica" [Commercium litterarium ad rei medicae et scientiae naturalis incrementum institutumTrew, Christopher Jacob
Commercium litterarium ad rei medicae
et scientiae naturalis incrementum
institutum
, ed. C. J. Trew
(Nürnberg 1731-1736).
] would cost. Linnaeus has seen a few issues and wonders if it could be of interest to the Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
].

Carl KlingenbergKlingenberg, Carl (1708-1757).
Swedish. Secretary of Uppsala
University.
is vice secretary, Mattias AspAsp, Mattias (1696-1763).
Swedish. Dean, and professor of
theology, Uppsala. Father of Petrus Asp
and Maria Catharina Moman, father-in-law
of Jonas Moman.
is adjunct of philosophy, Martin KammeckerKammecker, Martin Swedish.
Superintendent at Gotland. Father of
Elisabeth Christina Låstbom,
son-in-law of Johan Låstbom.
will no doubt be bishop in Visby after GeorgWallin the YoungerWallin the Younger, Georg
(1686-1760). Swedish. Bishop and
antiquarian. Went on a tour to Germany,
Holland and England in 1708-1710 and to
France in 1720-1723. University
librarian at Uppsala, professor of
theology 1726, superintendent at Visby
in 1735, in 1744bishop of Gothenburg.
Correspondent of Linnaeus.
, Henrik Julius WoltematWoltemat, Henrik Julius
(1723-1765). Swedish. Docent in 1745,
tutor to the Royal family.
and Berge FrondinFrondin, Berge (1718-1783).
Swedish. Doctor of history and political
science at Uppsala. Librarian at the
university library.
are docents of philosophy and Lars DalmanDalman, Lars (1701-1763).
Swedish. Professor of moral philosophy,
Uppsala.
is docent of economy.

Carl Fredrik SchefferScheffer, Carl Fredrik
(1715-1786). Swedish. Count, diplomat,
politician and councillor. Tutor to the
Swedish crown prince Gustav. Influenced
by the physiocrats in France. Brother of
Ulrik Scheffer. Correspondent of
Linnaeus.
is useless; he has not sent Linnaeus a single seed. Johann Ernst HebenstreitHebenstreit, Johann Ernst
(1703-1757). German. Anatomist and
explorer. Professor in Leipzig in 1729.
Travelled in North Africa 1731-1735.
Correspondent of Linnaeus.
till soon get a letter from Linnaeus. Peter CollinsonísCollinson, Peter (1694-1768).
British. Merchant and amateur naturalist
in London, corresponded with many
scientists. Correspondent of Linnaeus.
seeds are all too old. Bäckís letter dated April 2 was delivered to Linnaeus on April 5 after the old style, but all mail takes six weeks from Leipzig. Linnaeus has answered Ludwig, although he has not seen his "Programma" [Linnaeus means Observationes in methodum plantarum sexualem cel. LinnaeiLudwig, Christian Gottlieb
Observationes in methodum plantarum
sexualem cel. Linnaei
(Leipzig
1739).
or Kleinís work.

P.S. Linnaeus reports that Beroniusís wife has died.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnťs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 46-49   p.46  p.47  p.48  p.49.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged; inserted readings have been taken from ED1].