Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0623 • Abraham Bäck to Carl Linnaeus, 1 March 1745 n.s.
Dated . Sent from Berlin (Germany) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Berlin d[en] 2 Apr[il] 1745 n[ovo] st[ylo]

Högädle och Widtberömde Herr Professor,

Nu kommer jag ifrån H[err] Professor Gleditsch, som gifwit mig et bref ifrån D[octo]r Ludwig, ther jag hade nöijet at se et Herr Professorns innelyckt. Jag tackar af hjertat för det, och fägnar mig öfwer H[err] Professorns wälmåga. I siu weckor har jag dröijt i Halle, och under den tiden roat mig med H[erra]rne Stahlianerna och Prof[essor] Junker. De ha en narrisk Theorie, men en beqwäm practique, i synnerhet för en slug Medicus. I går ankom jag hit til Berlin; här will jag lägga manum ultimam på Anatomico studio, och i synnerhet skaffa mig Praeparata. Derföre torde jag dröija här några månader. Jemwel i andra saker, såsom uti Chymicis, lärer wel ock wara at profitera hos Prof[essor] Pott och Marggraf. Jag skal hälsa D[octo]r Lieberkuhn ifrån Herr Professorn, Gleditsch will rangera Hortum Berolin[ensem] efter systema Sexuale. Han har betygat mig sin affection och estime för H[err] Professorn med hand och mund. Jag skulle tro at han kunde communicera mer frön än någon annan här i Tyskland. Om HoffR[at] Walthers Hortus har jag eij stor opinion. I några stycken har Bosianus Hortus förträde i det målet, at han örter föder, i tilräckelig myckenhet til at deraf få nog frön. Prof[essor] Hebenstreits correspondence kunde i det wara nyttig, ty han har inspection öfwer Hortus Bosianus, och är begirig på brefwäxling med H[err] Professorn. Utom des tjenstwilligare än någon annans i Leipsig. Skada War det at jag eij fick H[err] Professorns bref i Leipsig. Dock skal jag skrifwa Pr[ofessor] Hebenstreit til, och bedja honom om frön, så mycket han kan få ihop til dess jag reser, eller förr. Jag inbillar mig, at Prof[essor] Bern[ard] Jussieu är instar omnium, och kan i det stycket mer giöra än hela Tyskland tilsamman. Men Herr Prof[essor] måtte skrifwa offta, och dock hafwa en af wåra Landsmän i Paris, som går til honom med brefwet, påminner, och afhämta låter, fröna. H[err] Baron Scheffer lofwade at hälsa på Jussieu och tacka honom på H[err] Professorns wägnar. Men Gud nåde den som skal lita på Ministerord. Det blef eij af medan jag war der, och aldrig heller tror jag det blir. Först upskiutit, sedan glömt. H[err] Baerck om han. tilskrifwes, är bästa Commissionairen. Item Collinson i Engeland. H[err] Professorn kan dock af honom skiöna saker hafwa. Huru kommer det sig, at D[octo]r Ludwigs bref komma långsammare fram än andra. berättar mig i detta sista, at han intet swar fått på sitt sista bref til H[err] Professorn, och tycker underligit, at blotta couvertet war til honom ställt; men skickar likwel inneliggande. Jag mins det han war missnöijd med det at H[err] Professorn intet skickat honom nog terras, samt at han blifwit anwister til at skaffa sig. en Commissionair i Stockholm. Han sade sig hafwa skickat sit Programma och Kleins dubia til H[err] Professorn. Prof[essor] Lang wil sända sit M[anu]sk[ript] öfwer det, som han will publicera in Systema naturae. Det är intet courage eller tiltagsenhet hos Halliska Boktryckarna at uplägga en främmandes wärck. Jag tror knapt at heller det skulle gå an som jag skref om i det sista. Jag skall fråga efter hos Berolinenses. Thet fägnar mig hjerteligen öfwer H[err]Professorns Animalia Sveciae. Men jag måste le när jag tänker på de bägge LifMedici. I synnerhet den ena, som i England [ó ó ó ]vereor dicere. Jag missunnar en ting D[octo]r Kohlmeter. Är ingen hjelp för fru Beronia? Hon lofwade bli min Swärmor. Hallers Flora Jenensis skal jag skaffa öfwer förr än jag sielf kommer, om det skie kan. Hermanni och Barrelieri will jag fråga efter. Den sista torde fås snarare i Paris om M[onsieur] Bernard derom anmodas. Kommer Hortus Cliffortianus före på någon Auction, tag den för mig Herr Professor, och tro at jag betalar med tacksamhet. Kan än et Exemplar hafwas, så wet jag en indefessus & bonus Vir, i frankrike, som örter och frön warder sändandes til myckenhet, om han för p[en]g[a]rfår den boken. Huru gick det med örtekistan som kom med Gref Ekeblads saker? Gick något up? Hwad bokförarens Reckning widkommer til Sal[ig] Prof[essor] Celsius, så tror jag, at jag måste derom skrifwa til Leipsig. Något af Berliner-nouveller en annan gångA propos. Det wore eij oäfwit Prinsens medicus. Men skulle eij någon af Lifmedici komma emellan? Är det unga Schütser som har den hedern at ifrån f[ältskärs]gesäll stiga til Lifmedicus. Må wel Min Gunstiga Herr Professor, och war så gunstig hälsa alla bekanta och Gynnare, samt tro at jag lef[we]r

Högädle och Widtberömde H[err] Professorns
ödmiuke tjenare
A[braham] Baeck.

upSUMMARY

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
has just seen Johann Gottlieb GleditschGleditsch, Johann Gottlieb
(1714-1786). German. Botanist and
sylviculturist in Berlin, disciple of
Anton Wilhelm Platz and Johann Ernst
Hebenstreit, supervisor of Caspar Boseís
garden 1731-1735, professor at the
Collegium Medico-Chirurgicum in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
who had given him a letter from Christian Gottlieb LudwigLudwig, Christian Gottlieb
(1709-1773). German. Physician.
Professor of medicine in Leipzig. One of
Linnaeusís early opponents.
Correspondent of Linnaeus.
with a letter from Linnaeus to Bäck enclosed [Linnaeus to Bäck, 19 February 1745Letter L0610. Bäck thanks Linnaeus, and is glad that Linnaeus is well. Bäck has been in Halle for seven weeks and entertained himself together with some stahlians [adherents of Georg Ernst StahlStahl, Georg Ernst (1660-1734).
German. Physician and chemist.
Professor of medicine at Halle. From
1715 president of the Collegium medicum
in Berlin. One of the leaders of early
eighteenth-century vitalism.
] and Johannes JunkerJunker, Johannes (1679-1759).
German. Professor of medicine, Halle,
adherent of Georg Ernst Stahl.
. They have a false theory but a comfortable practice, if you are a shrewd doctor. Now, Bäck is in Berlin where he will finish his studies of anatomy and get preparations, which will take some months. He will also see Johann Heinrich PottPott, Johann Heinrich
(1692-1777). German. Professor of
chemistry in 1716 in Berlin.
and Andreas Sigismund MarggrafMarggraf, Andreas Sigismund
(1709-1782). German. Chemist, the first
to put the sugar of the sugar-beet to
industrial use.
, and he will forward Linnaeusís greetings to Johann Natanael LieberkühnLieberkühn, Johann Natanael
(1711-1756). German. Physician,
Berlin.
. Gleditsch will arrange the Berlin Garden according to the sexual system. He has told Bäck that he holds Linnaeus in high esteem, and Bäck thinks that he could be the best supplier of seeds in Germany. Bäck has nothing good to say about Augustin Friederich WaltherísWalther, Augustin Friederich
(1688-1746). German. Physican and
botanist, professor of anatomy and
surgery at Leipzig.
"Hortus" [it is unclear what Bäck means, the Leipzig Botanical Garden, where Walther was the director, or his work, Designatio plantarumWalther, Augustin Friederich
Designatio plantarum quas hortus
August. Friderici Waltheri [...]
complectitur. Accedunt novae plantarum
icones xxiv
(Leipzig 1735).
]. In some respects Bosanius "Hortus" garden is better in that he has enough plants to get seeds [Bäck presumably means Ernst Gottlieb BoseísBose, Ernst Gottlieb
(1723-1788). German. Professor of
botany at Leipzig.
garden i Leipzig]. Johann Ernst HebenstreitísHebenstreit, Johann Ernst
(1703-1757). German. Anatomist and
explorer. Professor in Leipzig in 1729.
Travelled in North Africa 1731-1735.
Correspondent of Linnaeus.
correspondence could be interesting, for he supervises Boseís garden and he is willing to start an exchange of letters with Linnaeus. Hebenstreit is kinder that the others Bäck saw in Leipzig, and Bäck regrets he did not get Linnaeusís letter there. Bäck will contact him now and ask for seeds. In seeds, Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillantís
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
is better for seeds than all the others, but you must write to him often and have a compatriot in Paris who can take the letter to him and collect the seeds afterwards. Carl Fredrik SchefferScheffer, Carl Fredrik
(1715-1786). Swedish. Count, diplomat,
politician and councillor. Tutor to the
Swedish crown prince Gustav. Influenced
by the physiocrats in France. Brother of
Ulrik Scheffer. Correspondent of
Linnaeus.
promised to do so, but you cannot rely on such promises. It was postponed, and then forgotten. Carl Reinhold BaerckBerch, Carl Reinhold
(1706-1777). Swedish. Deputy director,
numismatist. Correspondent of Linnaeus.
is the best of them, as is Peter CollinsonCollinson, Peter (1694-1768).
British. Merchant and amateur naturalist
in London, corresponded with many
scientists. Correspondent of Linnaeus.
in England.

Bäck wonders why the letters to and from Ludwig go slower than others, and Ludwig had mentioned that he thought it strange that Linnaeus wrote so seldom and sent him so few specimens of soils. Ludwig had also been advised to get an agent in Stockholm, and he had told Bäck that he had sent Linnaeus his "Programma" and Jacob Theodor KleinísKlein, Jacob Theodor
(1685-1759). German. Naturalist,
Dresden and Danzig. Director of the
Danziger Naturforscher-Gesellschaft. One
of Linnaeusís opponents. Correspondent
of Linnaeus.
text [Ludwigís work was, Observationes in methodum plantarumLudwig, Christian Gottlieb
Observationes in methodum plantarum
sexualem cel. Linnaei
(Leipzig
1739).
and Kleinís Summa dubiorum circa classes quadrupedumKlein, Jacob Theodor Summa
dubiorum circa classes quadrupedum et
amphibiorum in celebris domini Caroli
Linnaei Systemate naturae: sive
naturalis Quadrupedum historiae
promovendae prodromus cum praeludio de
Crustatis
(Leipzig 1743).
]. Johann Joachim LangeLange, Johann Joachim
(1698-1765). German. Mathematician and
mineralogist, the successor of Christian
Wolff in Halle. Correspondent of
Linnaeus.
will send his text as well [Bäck refers to a later pirated edition of the Systema naturae, with a preface by Lange, which was published in 1760, Regnum animale and Regnum vegetabile, reprints from the 10th edition, and in 1770, Regnum lapideum, reprint from the 12th edition, Systema naturae [pref. J. J. Lange]]Linnaeus, Carl Systema
naturae [pref. J. J. Lange]
(Halle,
1760-1770). Soulsby no. 60.
]. The printers in Halle are not too keen to publish foreign works, so Bäck will investigate the possibilities in Berlin. Bäck is glad at Animalia Sveciae [Bäck means Fauna SvecicaLinnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum
(Leiden 1746). Soulsby
no. 1152.
] and he has to smile when he thinks of the personal physicians, especially of one of them [Bäck presumably means Alexander BlackwellBlackwell, Alexander
(1700-1747). British. Scottish
physician who settled in
Sweden.Physician in ordinary to the
Swedish King, but involved himself in
political intrigues and was decapitated
in Stockholm 1747.
], but he does not dare to say more. Bäck comments on Olof KalmeterKalmeter, Olof (1712-1766).
Swedish. District medical officer and
mine physician, Falun. Married to
Linnaeus´s sister in law, Anna
Christina Moraea.
and ask if Magnus Olai BeroniusísBeronius, Magnus Olai
(1692-1775). Swedish. Professor of
theology, Uppsala. Bishop of Kalmar in
1745, archbishop in 1764.
wife [Katarina Elisabet BeroniusBeronius, Katarina Elisabet
(1710-1745). Swedish. Wife of Magnus
Olai Beronius, daughter of Johan
Vallerius.
] is really beyond help. She had promised to become Bäckís mother-in-law.

Bäck will get Albrecht von HallerísHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
Flora Jenensis Henrici Bernhardi RuppiiHaller, Albrecht von Flora
Jenensis Henrici Bernhardi Ruppii ex
posthumis auctoris schedis et propriis
observationibus aucta et emendata,
accesserunt plantarum rariorum novae
icones
(Jena 1745).
, and he will ask about Paul HermannísHermann, Paul (1646-1695).
German. Botanist, physician at Batavia,
professor of botany at Leiden.
and Jacques BarrelierísBarrelier, Jacques (1606-1673).
French. Botanist, dominican.
works [Bäck refers to Hermannís Paradisus BatavusHermann, Paul Paradisus
Batavus, continens plus centum plantas
affabrè aere incisas &
descriptionibus illustratas. Cui
accessit Catalogus plantarum, quas pro
tomis nondum editis, delineandas
curaverat P. Hermannus [ed. by W.
Sherard.]
(Leiden,1698).
and Paradisus Batavus, vol. 2Hermann, Paul Paradisus
Batavus, continens plus centum plantas
affabrè aere incisas &
descriptionibus illustratas. Cui
accessit Catalogus plantarum, quas pro
tomis nondum editis, delineandas
curaverat P. Hermannus
, ed. by W.
Sherard, 2nd ed. (Leiden, 1705).
, and Barrelierís Plantae per GalliamBarrelier, Jacques Plantae
per Galliam, Hispaniam et Italiam
observatae: iconibus aeneis exhibitae
à R. P. Jacobo Barreliero
parisino [...] opus posthumum, accurante
Antonio de Jussieu [...] in lucem
editum, & ad recentiorum normam
disgestum: Cui accessit ejusdem auctoris
specimen de insectis quibusdam marinis,
mollibus, crustaceis &c.
testaceis
(Paris 1714).
] but the last could be more easily obtained in Paris, if Jussieu was contacted. If Hortus CliffortianusLinnaeus, Carl Hortus
Cliffortianus, plantas exhibens quas in
hortis tam vivis quam siccis Hartecampi
in Hollandia coluit [...] Georgius
Clifford
(Amsterdam 1737). Soulsby
no. 328.
is for sale somewhere, Bäck wants it, and, if there is another copy, Bäck knows a Frenchman who is interested and who would send seeds and plants if he got it. Bäck asks what happened to the plants that were sent with Claes EkebladísEkeblad, Claes (1708-1771).
Swedish. Count, councillor, chancellor
of Åbo University. Correspondent
of Linnaeus.
things. He wonders if anything survived the transport. And the invoice that was sent to Anders CelsiusCelsius, Anders (1701-1744).
Swedish. Professor of astronomy,
Uppsala. Correspondent of Linnaeus.
must be investigated in Leipzig.

As to the princeís personal physician, Bäck wonders if one of the Kingís [Fredrik IFredrik I, (1676-1751).
Swedish. Reigned 1720-1751. Married to
Ulrika Eleonora.
] physicians would come in. Bäck asks if young Herman von SchützerSchützercrantz, Herman von
(1713-1802). Swedish. City surgeon,
Stockholm. Personal surgeon to the royal
family.
has been promoted from surgeon to personal physician.

Bäck sends his regards to all his friends and patrons.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 263). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 49-51   p.49  p.50  p.51.