Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0646 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, 29 September 1745 n.s.
Dated 18 Sept. 1745. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bror.

jag är hemkomen ifrån Fahlund.

Hwad Lemon angår, har jag hört där äffter men intet fått något säkert, ej häller behageligit att berätta; är så att hans per-sonalia äro som de mig berättats, torde ej den frucht fås, som man sig föreställer; emedlertid är litet at på wåga för en så stor winst. det mentes i Fahlun, att han redan skulle wara i stockholm.

Lef wähl. jag är
Min H[err] Brors
lydige
C[arl] L[innaeus]

Upsala d[en]18 sept[embris]
1745.

Secreteren wid Kongl[iga]
Wettenskaps academien
H[err] Petr[us] Elwius
Stockholm

upSUMMARY

Written upon return from Falun Linnaeus comments on whether findings by Lemon [Linnaeus means LemoineLemoine, Swedish. Second
lieutenant, Swedish.
] may or may not be of any value.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 47-48   p.47  p.48.