Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0654 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, [15 October 1745] n.s.
Dated Undated, but written in the middle of October 1745. Sent from ? () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bror.

Nu war H[err] Ammiral Ankarcrona en mehr än dödelig herre; nu skall Bror och hela academien hafwa tack; Gud låte Ternström lefwa och komma wähl fram och tillbakas; och Gud låte mig lefwa där till; och till des han kommer hem; så skall han skämas om han kommer tomhänd, och jag om jag ej kan wända dett både till H[err] Ammiralens och hela Academiens, och M[in] B[ror] heder.

Genista spinosa går rätt swårt i Sverige, om icke det woro i Skåne; jag har sått henne i trägården hwart åhr, men hon dör uht om wintrarne; till häckar är hon rätt braf, ty hon håller creaturen borte; men doch ser jag ej, hwar uti hon är bettre än wårt hagtorn. i Holland Engeland Frankrike är hon mycket allmän. jorden bör wara sandblandad där hon skall trifwas wähl.

Om jag alt skulle å sido sätta, så må Bror wara wiss på at jag skall giöra en observation om Pomerantzen, den jag redan fått.

Denna terminen skall jag disputera om academie trägården, men kan intet aftaga graderne af varma, för det jag har ingen thermometer; Den H[err] Ekström giorde förledit åhr fick jag intet, ty han gick sönder; se till om Br[or] kan förmå honom att skaffa mig en sådan så snart här blif[we]r snö; älliest håller intet H[err] Ekström det han lofwat societeten.

jag har hört att den herren som förledit åhr gick till spanien äl[le]r Portugal, och som skulle hafwa så mycket öfwer till sverige, skall wara länge sedan kommen till bakas. lätt mig wetta om han intet skulle hafwa för mig.

a Monsieur
Mons[ieu]r Pierre Elfwius
secreter de Acad[emie] des sciences
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus expresses thanks to Theodor AnkarcronaAnkarcrona, Theodor
(1687-1750). Swedish. Admiral, member
of the Royal Swedish Academy of
Sciences.
, Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
and the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska Vetenskapsakademien Kungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] for having made it possible for Christopher TärnströmTärnström, Christopher
(1711-1746). Swedish. Clergyman and
botanist. At the recommendation of
Linnaeus, he was accepted as chaplain by
the Swedish East India Company. In 1746
he departed for China but died on the
island of Pulo Candor, Vietnam.
Correspondent of Linnaeus.
to travel to East India and make collections to bring back to Sweden.

Genista spinosa is difficult to cultivate in Sweden outside Skåne. Linnaeus expresses he has tried but it has not stood the winter. The plant is common in Holland, England and France

Linnaeus would wish to publish the observation on the “Pomerantze” [Linnaeus refers to his description of Tessin’s observations on the bitter oranges published in 1745 as “Pomerantz med et inneslutit foster”Linnaeus, Carl “Pomerantz med et
inneslutit foster. Ingiven af [...] Carl
Gustaf Tessin och beskrifven af Carl
Linnaeus”, KVAH 6 (1745),
281-185. Soulsby no. 412.
].

Linnaeus expresses regrets that a thermometer, which Daniel EkströmEkström, Daniel
(1711-1755). Swedish. Instrumentmaker
at the Royal Swedish Academy of
Sciences.
made last year, was destroyed. Linnaeus begs Elvius to ask Ekström to get him a new one before the snow arrives.

Linnaeus says that he has heard the gentleman who went to Spain or Portugal last year has returned.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Egenhändiga anteckningar (1823), p. 174-175   p.174  p.175.
2. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 103-105   p.103  p.104  p.105.
3. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 48-49   p.48  p.49.