Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0659 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, 3 December 1745 n.s.
Dated 22 Nov. 1745. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Wid Instructionen för H[err] Magist[er] Ternström at observera på ostindiska resan, woro fölliande gagneligit.

1 At skaffa en The buske uti kruka, äl[le]r åhtminstone frö där af, så bewarade, som han fått af mig muntelig instruction.

2 Frön af det Chinesiska Mulbärs trädet med fördelte blader.

3 De månge obeskrifne fiskar, som öfwer alt äro i ostindien, bewaras uti spiritu vini, at beskrifwas i actis; ty denna dehl af historia naturalis indiae är lämnad till denna tid och åht wår Wettenskaps academie.

4 Örter samblas och inläggas så många kunna fås. om giörligit är med blomma och frucht.

5 frön sambias af så månge wäxter, som kunna finnas.

6 bulbi och tubera af rötterne på Lilior bewaras i torr sand äl[le]r mosta; äfwen som succulenta wäxter.

7 Insecter bewaras på nåhlar, men Zoophyta i spiritu vini.

8 af ormar åstundas allahanda dock besynnerl[igen] Naja äl[le]r Cobras de capelo.

9 Ett obrukat stycke af den rätta porcellins jorden

10 De obekante droger : Anisum stellatum, Gummi Ammoniacum, Catechu, Lignum Aloës och Myrobalani ses noga äffter af hwad träd de tagas med dess fructification.

11 Af Moschott sökes en rätt character Botanicus

12 Mogen frucht af så många slags Palmer som kunna ärtappas.

13 Lefwande Guld fiskar för Hennes Kongl[ig] Höghet.

14 Thermometriska observationer natt och dag under Linien och i Canton

Mera har jag gifw[i]t muntel[igen] och smått.

han skall resa innan kort, ty är angeläget att han får Instruction till nästa post.

jag har sagt åht Hiorter att han skall skaffa ett exemplar af Celsii oration. jag gaf honom 4 stycken, och har ej sielf mehr än ett inbundit med andra böcker, det jag ej will släppa.

Far wähl
M[in] H[erre]s
lydige
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 22 Nov[embris]
1745

Secreteren
Edel och högachtad
H[err] Pehr Elfwius
Stockholm

upSUMMARY

Instructions for Christopher TernströmTärnström, Christopher
(1711-1746). Swedish. Clergyman and
botanist. At the recommendation of
Linnaeus, he was accepted as chaplain by
the Swedish East India Company. In 1746
he departed for China but died on the
island of Pulo Candor, Vietnam.
Correspondent of Linnaeus.
for his journey to East India.

1. Bring home a tea bush in a pot or at least seeds thereof.

2. Seeds of the Chinese Mulberry tree.

3. Not yet described fishes kept in alcohol.

4. As many plants as possible, preferably with flower and fruit.

5. Seed of as many plants as can be found.

6. Roots of lilies and succulent plants, preserved in dry sand or moss.

7. Insects on needles but Zoophyta in alcohol.

8. All sorts of snakes, especially Naja or Cobras de capelo.

9. A piece of porcelains clay.

10. Careful examination should be made of the trees from which the drugs Anisium stellatum, Gummi Ammoniacum, Catechu, Lignum Aloës and Myrobalani are taken.

11. A careful botanical examination of nutmeg.

12. Ripe fruit of as many palm trees as possible.

13. Living gold fish for her Royal Highness [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
].

14. Temperature notations under the equator and in Canton.

Ternström is about to leave and must get his instructions soonest.

Linnaeus has asked Olof Petrus HiorterHiorter, Olof Petrus
(1696-1750). Swedish. Professor of
astronomy at Uppsala 1732-1737.
to get a copy of Anders Celsius’Celsius, Anders (1701-1744).
Swedish. Professor of astronomy,
Uppsala. Correspondent of Linnaeus.
lecture [presumably Oratio de mutationibus generalioribusCelsius, Anders Oratio de
mutationibus generalioribus quae in
superficie corporum coelestium
contingunt, etc.
, in Carl Linnaeus,
Oratio de telluris habitabilis
incremento
, diss., resp. J. Westman
(Leiden, 1744). Soulsby no. 1377.
]. Linnaeus gave him four copies, the only one left is bound together with other books, and Linnaeus is anxious not to loose that one.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 105-107   p.105  p.106  p.107.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 53-55   p.53  p.54  p.55.