Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0664 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 2 January 1746 n.s.
Dated 1745 Dec. 22.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Kongl. Maijtts
och Riksens Råd, ÖfwerhofMarskalk, Cancellieråd
och Canceller

Eders Excellences Höga Nåd, som giort mig säll, giör att jag fördristar mig nu betiena mig af den samma.

På Riksens Manufacturs Contoirs depence har jag gjort en resa till Öland och Gottland; jag gick nödigt på att utgifwa den samma, jag såg mig, med det jag beskrefve en ort inom fäderneslandet, löpa det äfwentyr, som om jag beskrefwe min regerande Konung; men salig Presidenten Drakes befallning giörde att hon kom på trycket.

jag har understått mig att dedicera denna lilla beskrifning till Hans Kongl[ig] Höghet, icke såsom ett nog wärdigt ämne, utan endast att betyga min underdåniga wördnad. Min tid tillåter ej att framte det samma, ej häller söker jag därföre någon nåd, utan skattar mig lyckelig, om jag får äga den jag hit till ägt. Eders Excellens odödeliga ömhet för mig lärer presentera deu samma, då min owärda tractat lärer blifwa nådigast upptagen.

Ett exemplar medföljer, som begiär att få äga ett litet rum uti Eders Excellences bibliotheque; och de 4 andra täcktes Eders Excellence utdela till de 4 fullmägtige ledamöter af Riks[ens] Manufactur Contoir, uti hwilket Eders Excellence är hufwudet sielf.

Om jag här uti är för dierf, är jag det blifwen af Eders Excellences obeskrifweliga nåds, genom hwilken mina dagar få rinna fram uti ett stilla lugn, jämna och sälla.

jag lewer och dör

Eders Höggrefl[ige] Excellences
Underdån[ige] ödmiuke tienare
Carl Linnaeus.

Upsala 1745
Dec[embris] 22.

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
about the journey to Öland and Gotland at the expense of the Office of Manufactures [Riksens Manufactur Contoir] and informs him that Anders von DrakeDrake, Anders von (1682-1744).
Swedish. President of the National Board
of Trade (Kommerskollegium), Stockholm.
made the printing of the travel book possible [Linnaeus refers to the Öländska och gothländska resaLinnaeus, Carl
Öländska och
Gothländska Resa på Riksens
högloflige ständers befallning
förrättad åhr 1741. Med
anmärkningar uti oeconomien,
natural-historien, antiquiteter &c
med åtskillige figurer

(Stockholm & Uppsala 1745). Soulsby
no. 202.
].

The travel book has been dedicated to the King [Fredrik IFredrik I, (1676-1751).
Swedish. Reigned 1720-1751. Married to
Ulrika Eleonora.
], and Linnaeus praises the support of Tessin.

A copy of the book will be enclosed with this letter and another four copies will be sent to the four members [Peter von PsilanderPsilander, Peter von
(1702-1776). Swedish. Assessor at The
Svea Court of Appeal. Governor of the
province of Kronoberg from 1758-1763.
, I. ProchaeusProchaeus, Swedish. , Gustaf KiermanKierman, Gustaf (1702-1766).
Swedish. Member of the Swedish Riksdag,
sponsor, director of the Swedish East
India Company.
] and J. TroiliusTroilius, Swedish. ] of the Office of Manufactures that is presided over by Tessin.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Tessinska samlingen, Brev till C. G. Tessin, bunt 17, E 5731). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 3-4   p.3  p.4.