Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0680 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 18 January 1746 n.s.
Dated 1746 d. 7 Jan.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre.

Kiäre för Guds skull laga att I kan nyttia H[err] Kalm, som nu är upfödd till Eder tienst, och en annor tid doger ej.

Jag hörer at Salvius söker hoos Eder at få uplägga parentationerne, hielp honom om Br[or] kan, intet för hans person skull, utan för hans merit. Han har wackrare styler, och trycker accuratare än nogon annor; han är swänsk och lefwer swänskt; han är den förste swänske, som kunnat debitera en inländsk-bok hoos utlänningar och därföre få in utlänska böcker utan swänske p[en]g[a]r. I sielfwe äro swänskar och börom tiena swänskt folk. Sannerl[ige]n om en annor Boktryckare wille gifwa mig dubbelt flere exemplar för det jag lägger up, skulle jag därföre aldrig gå ifrån Salvius, så länge han woro accurat.

Grefwingen är ju en utlenning. Man borde taga ifrån honom acterne för det han trycker så vitieuxt, at aldrig et rön är utan många fehl; jag wet sielf hur jag på Ölands resan corrigerat flere gånger errata, ändoch stå de där, ty tryckarne warit wordslösa; Om Bror corrigerar 10 gånger et fehl hoos en eländig boktryckare, blifwer det dock stående; så att hos M[in] H[erre] står det ej at få correct tryckt, utan hoos Boktryckaren, hwad omak i sielf anwänder; Salvius han kan och will corrigera sielf med nöje.

Waren swänska män, ej allenast uti Edra tahl, utan ock i Edra gierningar.

Må wähl, hälsa Herrarne af Wettensk[aps] societeten och släpp intet Eder träffelige Praeses för än i fått H[err] Kalm på resan. fronte capillata, posthac occasio calva.

M[in] H[öglärde] H[erre]s
lydig[e]
Linnaeus.

Upsala 1746
d[en] 7 jan[uarii]

upSUMMARY

Linnaeus asks the secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr Elvius] to make use of Pehr Kalm’sKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
services [this statement was meant to expedite the intentions to send a Swedish naturalist to explore the flora an fauna of North America].

Linnaeus recommends that the Academy shall use Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
as printer for the obituaries [Linnaeus refers to the obituaries ÅminnelsetalKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Åminnelsetal
, held in the Academy and published in the Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar Kungliga
Vetenskapsakademiens handlingar

(1739-) (Transactions of the Royal
Swedish Academy of Sciences).
]. Salvius is a good printer and he is a Swede. He is the first Swede whos has succeeded in selling a Swedish book to foreigners, and in that way receiving foreign literaure in return, without having spent Swedish money! Swedish people should serve other Swedes firstly!

Lorentz Ludwig GrefingGrefing, Lorentz Ludwig
(1739-1769). German. Printer and
publisher, Stockholm. Took over Benjamin
Gottlieb Schneider’s printing-house by
marrying his widow, Rachel, born Speck,
who, after Grefing’s death left the
printing-house to Peter Momma.
https://thesaurus.cerl.org/record/cni00036739
is a foreigner and bad printer. Due to Linnaeus he should be taken away from his assignment. The proofs for Öländska och gothländska resaLinnaeus, Carl
Öländska och
Gothländska Resa på Riksens
högloflige ständers befallning
förrättad åhr 1741. Med
anmärkningar uti oeconomien,
natural-historien, antiquiteter &c
med åtskillige figurer

(Stockholm & Uppsala 1745). Soulsby
no. 202.
had contained many misprints that remained in the final print, though Linnaeus had pointed out the errata many times. Salvius is more reliable in that respect.

Linnaeus wants the Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
; miswriting for the Academy of Sciences] see to that possibilities for sending Kalm on a journey are not missed and adds: “Do not release your president [Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
was the president at the first quarter of 1746, but Linnaeus means Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
, who held that position the previous quarter] until he got Kalm on the trip.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XIII, 110). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 159-160   p.159  p.160.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 55-58   p.55  p.56  p.57  p.58.