Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0703 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 19 April 1746 n.s.
Dated 1746 d. 8 April.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edel och Högtförfarne H[err] Assessor.

Tack för det kiära brefwet; nu nytt beswär.

war så god och gå till H[err] Salvius som lärer inbundit 6 exemplar af Fauna Svecica, tag emot dem och distribuera dem på fölliande sätt.

1. ett till Hans Excellence Illustrissimum Cancellarium, anmäla min wördnad, bed honom taga nådigt up ett litet arbete; som kostat mycken möda och knapt lärer i det genere hafwa något original; säg det är för mig en synnerlig upmuntran om jag hörer min nådige Canceller med blida ögon anse det på h[wil]k[e]t jag anvent en stor dehl af mitt lif.

2 till Hans Excellence Gref Tessin, bed att ett exemplar må få rum i hans lustre bibliotheque, och om tillfälle gifwes orda något till mitt faveur om faunae wärde.

3 til H[err] Öfwerintendenten Horleman, bed honom benäget uptaga denna lilla wälmening, ty hwar gifwer sådant offer som han kan.

4 till H[err] Öfwersten Palmstierna, för honom tala något om wärkets wicht

5 till H[err] Gref Ekeblad som täckas benägit uptaga den lilla

6 till H[err] Baron Höpken ärkientslo jag åstadkomma kan.

War så god och lefwerera i egna händer, wid tillfälle och då H[err] Assessoren går förbij; jag har ing[en], som jag tror giör det för mig med bättre sinne och större uprichtighet än H[err] Assessoren.

Så snart jag begynner gå up i min lilla bok Cammar skall jag se effter ett exemplar af Horto Cliffortian[us].

jag hade bref här om dagen ifrån von Svieten, som på mitt rådh har fått en ung Medicus att resa Botanice, där fordom Clusius färdades.

jag lefwer och dör
Edel och högactad H[err] Assessorens
lydige dräng
Carl Linnaeus

Upsala 1746
d[en] 8. April[is]

Assessoren
H[err] Doctor A[braham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter [this letter has not come down to us] and gives him a new task.

Bäck should go to see Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
, who is said to have bound six copies of Fauna SvecicaLinnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum
(Leiden 1746). Soulsby
no. 1152.
. Bäck is to get them and to present them to :

1. The Chancellor [Carl GyllenborgGyllenborg, Carl (1679-1746).
Swedish. Chancellor of Uppsala
University and Lund University. Chancery
President (Kanslipresident) at the
Swedish Government Offices (Kungliga
Kanslikollegium) in 1738. Correspondent
of Linnaeus.
].

2. Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
.

3. Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
.

4. Nils PalmstiernaPalmstierna, Nils (1696-1766).
Swedish. Baron, diplomat, chancellor of
Lund University. Correspondent of
Linnaeus.
.

5. and 6. Claes EkebladEkeblad, Claes (1708-1771).
Swedish. Count, councillor, chancellor
of Åbo University. Correspondent
of Linnaeus.
and Anders Johan von HöpkenHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
respectively with suitable greetings from Linnaeus, which Linnaeus outlines.

Bäck should hand them over himself, when he has other errands to the persons concerned. Linnaeus does not think anyone could be more suitable for that than Bäck.

Linnaeus will look for a copy of Hortus CliffortianusLinnaeus, Carl Hortus
Cliffortianus, plantas exhibens quas in
hortis tam vivis quam siccis Hartecampi
in Hollandia coluit [...] Georgius
Clifford
(Amsterdam 1737). Soulsby
no. 328.
in his library.

Linnaeus has just heard from Gerhard van SwietenSwieten, Gerhard van
(1700-1772). Dutch. Pupil of Boerhaave.
Called by Maria Theresa to Vienna, where
he organised the public health system.
Correspondent of Linnaeus.
, [van Swieten to Linnaeus, 12 March 1746Letter L0695], who had followed Linnaeus’s advice and made a young doctor make a botanical journey to the regions where Charles de LecluseLecluse, Charles de
(1525-1609). French. Botanist, director
of the imperial gardens in Vienna,
professor at Leiden.
used to travel.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 55-56   p.55  p.56.