Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0711 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, 17 May 1746 n.s.
Dated 6 maj 1746. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] Bror.

Tack som en god, kiär och söt Bror; aldrig kunne Bror skicka mig något kiärare.

Så willia de i Lund skicka en med för Historia naturalis skull till America; å bewars hwem? Gud gifwe att ej all Hist[oria] nat[uralis] woro där cimeriis tenebris involuta, så at man ej wiste hwad ordet betydde. Det skulle blifwa alt för stor gravation att hafwa med sig en idiot, för wår Kalm.

Det är nu tid at Kalmen skall giöra sig färdig; får han Pipers och academiens i Upsala, sedan Bielkes De Geers etc. och så Manufacturs Contoiret, blifwer snart 6000 a 8000 d[a]l[e]r, ty mehr bör han ej hafwa; me judice, och högst 9000, minst 6000. men han bör uht till midsomar äl[le]r aldrig.

Tak för tahlet; äfwen för Rosens; hwad jag blifwer skyldig skall jag betala då wi näst råkas.

Lef wähl
C[arl] L[innaeus]

Upsala d[en] 6 Maj[i]
1746

upSUMMARY

Linnaeus thanks the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
] for something being sent to him.

He informs Elvius that the University of Lund [Lunds universitetLunds Universitet, Swedish.
The University of Lund was founded in
1666.
] has approved of the proposal of sending a naturalist to America [see Linnaeus to the Academy, 21 January 1746Letter L0678] [as companion to Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
]. Linnaeus sincerely hopes that this person will not be an idiot.

Kalm should prepare himself for the journey; support from the scholarships issued by Piper’s, the Uppsala University [Uppsala universitetUppsala University, Swedish.
Uppsala University was founded in 1477.
], Bielke’s, De Geer’s and the Office of Manufactures [Riksens Manufactur ContoirOffice of Manufactures [Riksens
Manufactur Contoir],
Swedish.
The Office of Manufactures was
established in 1739 by the Swedish
Parliament [Sveriges Riksdag] to produce
useful products. At the same time was
also set up a special fond for
manufacturing. The office was closed in
1766 and the data were taken over by the
National Board of Trade in Sweden
[Kommerskollegium].
] should bring in enough money, at least 8, 000 dalers, he should have no more than 9,000; anyway, he should be on his way by Midsummer or [the journey] will never take place.

Linnaeus thanks for two lectures, one of them by Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
[Tal, om en opartisk och förnuftig Medici förnämsta GöromålRosén von Rosenstein, Nils
Tal, om en opartisk och
förnuftig Medici
förnämsta Göromål,
hållit för Kongl. Svenska
Vetenskaps Academien af [...] Nils
Rosén, då han afträdde
sit Praesidium d. 12 April 1746

(Stockholm, 1746).
], the other speech was Carl Gustaf Tessin’s Kårt tal, om svenska språkets rykt och uppodlandeTessin, Carl Gustaf
Kårt tal, om svenska
språkets rykt och upodlande,
hållit för kongl. svenska
vetenskaps academien, af [...] Carl
Gustaf Tessin, då han
afträdde sit præsidium d. 10
jan. 1746
(Stockholm, 1746).
]. What he is guilty of, he will pay next time he will see Elvius.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 161-162   p.161  p.162.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 69-70   p.69  p.70.