Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0728 • Abraham Bäck to Carl Linnaeus, 9 October 1746 n.s.
Dated 28 Sept. 1746. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högädle och Widtberömde Herr Professor,

Haf heder och ödmiuk tacksäijelse för det angenäma brefwet, som jag hade äran at emottaga förl[idne] Lögerdags Påsten. Ingen ting är mig angenämare, än ät se Min K[iära]ste och Gunstige Herr Professors bewågenhet emot mig.

huru thet med resan til Bengalen föreweter, at thet är owisst om detta Skieppet går til eller til Canton, at den som reser med, skal nödwändigt wara i Göteborg i slutet på ingående fiorton dagarna, eller åtminstone swar till Direction om någon kommer at resa på Academiens recommendation; at H[err] Lidbeck, som jag i dag praesenterade hos H[err] Grill kan eij än wisst säija om han får lof at resa af sina föräldrar, at han har swårt före til at wara så snart färdig, och skulle häldre önska få praeparera sig til nästa åhr. Och at då wisserligen et Skiepp kommer at gå til Bengalen; thetta alt lärer H[err] Secreterar Elvius i dag ha berättat med Påsten. Efter resan är så owiss, skulle man spara med beskickningen på Bengalen til nästa åhr, om intet något godt ämne kan i hastighet ärhållas. Tuo haec omnia subjicimus arbitrio.

Jag har at berätta något angenämt nytt. Envoyén Carleson är hemkommen ifrån Constantinopel. Säijer at han kan skaffa ifrån de orterna alt det H[err] Professorn kan önska. Har mycket bomullsträsfrö, som han här will försöka at plantera, såsom han sjelf giordt der ute, och har hopp at det skall wäxa åtminstone i Skåne. Har med sig allehanda annat curieust. Lofwar att hjelpa en til at få resa i de orterna genom recommendation hos sina wänner utan omkostnad både i Egypten och flerestädes. Han sänder här innelycht addressen til en Doctor Medicinae och mycket curieux i Historia Naturali - som bedt honom at skaffa sig connoissance med någon Swensk lärd man, hwilken han will tiena och gifwa del af alt det han begiärar, örter, djur, insecter, &c. &c. &c. Envoyén beder at Herr Professorn begynner correspondencen och skrifwer honom til på Latin, thet han genom H[err] Envoyén Carleson fått anledning til at skrifwa och bedja honom om underrättelse i - - - om örter inlagda - - - om - - - tilbiuda honom af det, som hos oss kunde wara rart &c. &c. som Herr Professorn aldra bäst wet sjelf.

Jag hoppas at med det första få öfwer til at lefwerera H[err] Envoyén et sådant bref.

Hwad för en LandtMarschalk wi fått wet H[err] Professorn. The welsinnade äro äntå intet modfälte.

Jag framhärdar
HögEdle och Widtberömde H[err] Professorns
ödmiuke dräng
Abrah[am] Baeck

Stockholm d[en] 28
Sept[ember]1746.

[a][a] : MS1 [added by the hand of
Linnaeus on fol. 266r
]
Mr Mordach Mackenzie
Docteur de Medicine
a
Constantinople

upSUMMARY

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
thanks Linnaeus for his letter [Linnaeus to Bäck, 30 September 1746Letter L0730] which he received last Saturday.

It is still not decided about the journey to the East Indies. It is not certain if the ship will go to Bengal or to Canton, but whoever goes must be in Gothenburg within a fortnight or at least there must be an answer to the directors of the Swedish East India Company if somebody is to go on the Academy’s [the Royal Swedish Academy of Sciences, Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] recommendation. Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
, who Bäck has suggested to Claes GrillGrill, Claes (1705-1767).
Swedish. Merchant, owner of the iron
works of Söderfors, Österby
and Iggesund. Director of the Swedish
East India Company. Also known as an art
collector and patron of arts and
sciences. Brother of Anthoni Grill and
Johan Abraham Grill. Correspondent of
Linnaeus.
, does not know if he can go, and he is more inclined to prepare himself for a tour next year, when a ship will go to Bengal. Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
has told them this today. Bäck suggests that the journey to Bengal is postponed until next year, unless you can find a suitable person very soon. Bäck leaves it to Linnaeus to decide.

Edvard CarlesonCarleson, Edvard (1704-1767).
Swedish. Public official. President of
the Swedish Board of Commerce.
Accompanied Carl Fredric von Höpken
on his voyage to the Orient. Father of
Adolf Ludvig Carleson. Correspondent of
Linnaeus.
has returned from Constantinople, and thinks he can get from there all that Linnaeus can want. He has brought much seed of cotton which he will try to plant, and he hopes it will grow, at least in Skåne. He promises that he can arrange through his friends there for somebody to go there and live without cost both in Egypt and elsewhere. He gives the address of a doctor of medicine [Mordaeus MacKenzieMacKenzie, Murdoch (?-?).
British. Physician to the British
community in Istanbul. Correspondent of
Linnaeus.
], who is very keen at natural history. This person has asked him to put him in contact with a Swede with whom he will correspond and send plants, animals, insects etc. Carleson suggests that Linnaeus starts the correspondence and writes in Latin with reference to Carleson.

Bäck hopes he can get such a letter from Linnaeus to deliver to Carleson [Linnaeus obviously wrote a letter to Mackenzie, as there is a letter from him to Linnaeus, dated 24 December 1746Letter L0757, where he thanks Linnaeus for his letter; this letter, however, has not come down to us].

Bäck comments on the outcome of the recent election of lantmarskalk [speaker of the Riksdag] [Mathias Alexander Ungern-SternbergUngern-Sternberg, Mathias Alexander
(1689-1763). Swedish. Colonel,
field marshal.
, who was elected to this position, was a representative of the Caps].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 266-267). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 63-64   p.63  p.64.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added by the hand of Linnaeus on fol. 266r]