Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0730 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 30 September 1746 n.s.
Dated 19 sept. 1746. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min H[err] Praesident.

Lycka till ett wackert tahl; Lätt se att H[err] Assessoren ibland annat ej glömer att beskrifwa den nytta ett Nosocomium kan hafwa i det man där får anställa experiencer med simplicibus och at utforska deras krafft

Gunstige H[err] President lätt mig wetta hwem som kommer att gå på ostindien såsom naturalist? äl[le]r hur Academien där med giör? Senaste post skickade jag till Kaernander min intygelse om honom till Medicus på ett skepp, som war tillräckelig nog, will han hafwa henne amplare skall han och den få; men till att gå som Naturalist, kunne jag på mitt samwete intet gifwa.

Nu lärer man i stockholm få dageliga noveller att roa äl[le]r oroa sig med.

Gud ske lof min herre mår wäl, hur det går med de andre, Gud gifwe allenast beständigheten. det torde wähl intet skada att med infuso juniperi determinera mera R[a]d[ix] Britt[annicae] krafft åht vias urinarias, allenast det ej tages förstärkt, som det har annor krafft än R[a]d[ix] Britt[annicae]; war ej för sparsam i dosi och tiden att continuera med ett medicament som så aldeles ingen fara äger; och kom hog att medicastri giöra offta största curer med sufficienti dosi och diuturno usu.

Lef och må så wäl som jag unnar Eder Min kiäre Gynnares
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 19 sept[ember]
1746

Presidenten af Kong[ige]
Wettenskaps Academien
Edel ock HögErfarne
H[err] Doct[or] Abr[aham] Baeck
Stockholm.
frijb[ref]

upSUMMARY

Linnaeus congratulates Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
on his speech. [This speech was published as Tal om nyttan som tilflyter läkarekonsten, af et väl inrättadt lazaretBäck, Abraham Tal om
nyttan som tilflyter läkarekonsten,
af et väl inrättadt lazaret
eller sjukhus i Stockholm: hållit
för kongl. svenska vetenskaps
academien af ... Abraham Baeck, då
han afträdde sit præsidium d.
11 octob. 1746
(Stockholm, 1746).
]. It is nice to see that Bäck does not forget to describe the use of a hospital where you can test simple drugs and investigate their effects.

Linnaeus wonders who will go to the East Indies as a naturalist, or what the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] decides. Linnaeus has proposed Jonas KjernanderKjernander, Jonas (1721-1778).
Swedish. Physician, Stockholm.
as doctor on board a ship that is large enough. However, Linnaeus does not know whom he could suggest as a naturalist.

There will be much news in Stockholm to enjoy or to be concerned about.

Linnaeus comments about the treatment of [Carl Gustaf TessinísTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
] ulcers with Radix herbae Britannicae. The drug does no harm, even if taken in large and prolonged doses.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnes arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 62-63   p.62  p.63.