Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0731 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 23 September 1746 n.s.
Dated 12 sept. 1746. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min gunstige Herr Assessor och Praeses.

H[err] Alstrin har warit här; aldrig förstår han ett enda ord mehr i Historia naturali än jag Hottentotska.

jag må aldrig tro att han blifwer tagen af en så lärd societet. Gud låte aldrig H[err] Assessoren äl[le]r mig lefwa den dag wij skulle se detta bortgifwas till odugelige, och som endast hade annor afsicht. Detta är den brillianteste förmon academien fått. nog äro här ämnen, allenast de få wetta det. Tänk huru alla nationer skola undra huru wår blefwit så unicus, fådt så mycket rart, &c:, Om detta går bort till någor odugelig, så woro det en altför stor otak mot den som skaffat det academien; H[err] Praeses och Propraeses, den förnuftige och Swänske Horleman, skola swara mig inför Pandora. Tack emedlertid min H[err] Praeses som lät mig hörs här uti.

Lef wähl och gynna
Eder
egen
Linnaeus

Uppsala d[en] 12 sept[ember] 1746.

Praesidi Regiae academiae
scientiarum Celeberrimo Viro
Do[cto]ri A[braham] Baeck
stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus tells Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
that he has seen Lars AlstrinAlstrin, Lars (d.1775).
Swedish. Student trainee at the Swedish
Board of Mines [Bergskollegium],
thereafter mine-inspector.
, and he knows about as much about natural history as Linnaeus knows about the languages of Hottentots.

Linnaeus does not think that Alstrin will ever be employed by a society that is as learned as the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
]. It already has a reputation of not employing washouts, and that must be maintained. However, Bäck and Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
will make the decision.

Linnaeus thanks Bäck for the opportunity of giving his verdict.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 61-62   p.61  p.62.