Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0733 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 16 September 1746 n.s.
Dated 5 sept. 1746. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edel och Högactad H[err]Assessor.
President af Kongl[iga] Wettenskaps societeten.

Nog går det wähl med Wettenskaps academien så länge hon äger en sådan Praeses, men där emot blifwer hon framdels så mycket sämbre, som hon får sämbre Praesides.

jag hörer att H[err] Assessoren är dagelig[en] hoos hans Excellence, min egen Apollo; jag har med mycken sorg sport, att hans grufweliga passion ännu dagel[ige]n plågar hans Excellence; jag har i sommar tänkt på den passionen mehr än mycket; det lärer ofelbart wara något ulcus internum. Är nu så lärer näppel[igen] något medel wara tillrächeligit i denna passionen om icke Radix Herbae Britanniace, den jag beder för all ting att H[err] Assessoren intet förgiäter. jag wågar recommendera den samma så högt att jag aldrig kan dö med godt samwete om jag skulle höra att hans Excellence aflede utan att försökt detta medel; jag wet det prof som denna giort, uti ett ulcere interno där sielfwa ossa woro angripne, det aldrig något annat medel kunnat praestera. Men det måste hållas uti någon tid, pulveret till [symbol of weights and measures] j pro dosi hwar dag. Käre m[ons]s[ieu]r Praeses om i älskar mig, profwa alt och om intet annat är mögligt åhtminstone utdrag hans tid. ty när han lägger sina ögon tillsammans, då öpna andra fata ögonen wid academien. Lät mig wetta och blifwa öfwertygad at H[err] Assessoren brukar radicem brittannicae hon wäxer wid kongsholmen jemte långa broen, wid Gref Horns hus äl[le]r trägård.

Nu drifwer Wallerius på med sitt Laboratorium chemicum, och Hamnerin med sitt Laboratorium chirurgicum; bägge 2 nästan lika lärde och beläfne män; Herre Gud gifwe wij hade H[err] Assessoren här i stället, sannerl[igen] för Gud giorde i uti bägge 100 gånger mehr än de, och det utan att säga Eder det i synen, då woro wår academie så lyckelig, som hon af andre blifwer olyckelig; ignoranter förqwäsja alt godt, äfwen det de minst förstå, andre där emot äro resonable i alt.

Om jag hade tid wille jag alt förgierna komma till Eder att se Edert wackra Herbarium, det jag nu hoppas är i stånd, äller wille jag få lof att rangera det samma. men jag håller på med min westgiöta resa at utgifwa och Flora Zeylanica, som hindra mig; blifwer det ej förr, så sker det wid juhl.

Under resan har jag hälsat på Archiater Hamnerin som upfunnit mitt i Carlstads gata en surbrun, af hwilken han destillerat ett sal volatile martis o bene Deus! jag har och hälsat på Archiater Blackwell och sedt hwad han litet uträttat äl[le]r mycket.

jag har besichtigat Locha kiälla, den jag tror att ingen tillförene förstådt sig på.

Åtskilliga örter har jag funnit; jag har warit den förste som funnit fruchten på Alga vitrior. många fiskar, insecter och mycket i oeconomien beskrifwit.

Lef wähl och achta hans Excellence.

jag är
Högtförfarne H[err] Assessorens och
Praesidis
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 5 sept[embris]
1746.

Praeses af
Kongl[iga] Wettenskaps academien
Edel och Högtförfarne
H[err] Doctor Abr[aham] Baeck
Stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus congratulates Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
on his position as president of the Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
] [Linnaeus means Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
].

Linnaeus has heard that Bäck attends Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
daily and that Tessin still suffers from his illness. Linnaeus has thought much about that illness and concluded that it must be an internal ulcer. Linnaeus suggests Radix herbae Britannicae as a remedy. Linnaeus would never have a good conscience if Tessin were to die without trying that drug. Linnaeus gives some instructions about the dosage and the time of the treatment, and he asks to be informed about the progress.

Johan Gottschalk WalleriusWallerius, Johan Gottschalk
(1709-1785). Swedish. Professor of
chemistry at Uppsala.
is pushing ahead with his chemical laboratory and Peter HamnerinHamnerin, Peter (1712-1766).
Swedish. Provincial physician in the
province of Värmland.
with his surgical laboratory. Linnaeus wishes Bäck was at the academy instead of them, for that would have been far more useful. Ignorant people destroy all good projects, also in fields they do not understand.

Linnaeus would be glad to go to Bäck and see his beautiful herbarium, which he hopes is well arranged, but Linnaeus is busy with the publication of Wäst-göta-resaLinnaeus, Carl
Wäst-göta-resa på
riksens högloflige ständers
befallning förrättad år
1746. Med anmärkningar uti
oeconomien, naturkunnogheten,
antiquiteter, inwånarnes seder och
lefnads-sätt
(Stockholm 1747).
, and of Flora ZeylanicaLinnaeus, Carl Flora
Zeylanica; sistens plantas Indicas
Zeylonae insulae, quae olim 1670-1677,
lectae fuere a Paulo Hermanno [...]
demum post 70 annos ab Augusto
Günthero [...] orbi redditae

(Stockholm,1747). Soulsby no. 420.
. Linnaeus will go at Christmas, if not before.

During his journey, Linnaeus visited Hamnerin, who has found a spa in the middle of Karlstad, from which he has distilled a sal volatine martis. Linnaeus also visited Alexander Blackwell Blackwell, Alexander
(1700-1747). British. Scottish
physician who settled in
Sweden.Physician in ordinary to the
Swedish King, but involved himself in
political intrigues and was decapitated
in Stockholm 1747.
and seen what he has performed.

Linnaeus has inspected the spa at Loka, which nobody has really understood before.

Linnaeus has found many plant species, and he is the first to have found the fruit of Alga vitrior. He has also described many fishes and insects, and much of economic interest.

Linnaeus sends his greetings to Tessin.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 57-60   p.57  p.58  p.59  p.60.