Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0744 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 6 December 1746 n.s.
Dated 1746 d. 25 Nov.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

HögEdle och Widtberömde H[err] Doctor
och Assessor

Äntel[igen kunne jag få det 3die quartalet ifrån Stockholm, utgifwit sub Tuo praesidio.

utan att flattera behagade H[err] Assessorens observation mäst; det behageliga brefwet; det nya species och fröen uti Polyper. altså fallet alt hwad Muschenbroek sig mocquerat öfv[e]r omne vivum ex ovo; demonstrerat med polyper. det är artigt att desse polypi lefwa vitam vegetabilem. de föröka sig med frö, såsom wäxterna; de föröka sig med stammen äl[le]r roten såsom Salices; kunna fördelas som Salices. Herre Gud, huru gräntsa icke Regnum Animale och Vegetabile nära intill hwar andra, att wi måste snart hafwa nye landtmätare, som giöra gräntseskilnaden.

Men när skola Corallerne en gång blifwa afgiorde. frantsmännerne arbeta där med otroligen; ännu wet man ej hwad blifwer af. en dehl tro att corallerne äro polypernes föda. Gud wet hwad man skall tro. jag kan intet finna mig uti Keratophytis och Titanokeratophytis Boerhaavii, som inuti äro substantiae ligneae. jag wet intet huru polyper kunna giöra det ligneusa.

jag ser af H[err] Assessorens att Swammerdam har en polyp, kiära citera paginam et tabulam om han är till hands.

Tack för fröen af Gossypium; anmäla min wördnad hoos H[err] Cancellie Rådet Carlsson, men jag beklagar att hwarken han äl[le]r jag kunna fägna oss af någon skiörd på Bomullen, ty intet frö wäxer upp af desse, det wet jag helt wist: ty fröen äro omogne och flyta alle samans, som är säkert och olyckeligt tekn.

Kiäre tröttas ej wid mine månge commissioner.

Kiäre trösta mig något uti desse tiders conjuncturer, som här se uht så förbistrade att man mister både hog och lust. här höres ej annat än ondt; och enda hoppet är att alt ondt giörs här wärre och det goda förtiges.

Lätt mig wetta hwar om och hwem emällan disputen war om Verbascum och den andre.

Vale Tui addictissimus
servus C[arl] Linnaeus.

Upsala 1746
d[en] 25 Nov[ember]

Assessoren
HögEdle och Widtberömde
H[err] Doctor Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has at last got the issue of the Academy’s the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] transactions covering the third quarter of the year. It was published under Abraham Bäck’s Bäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
presidency.

Linnaeus had found most pleasure in Bäck’s report about the polyps ["Kort berättelse om Vatn-PolyperBäck, Abraham "Kort
berättelse om Vatn-Polyper, i
anledning af dem som funnos omkring
Stockholm och upvistes för Kongl.
Vetensk. Academ. förleden Julii
månad", KVAH 5 (1746),
]. Pieter van Musschenbroek’sMusschenbroek, Pieter van
(1692-1761). Dutch. Physicist,
naturalist. Professor of philosophy and
mathematics at Duisburg, Utrecht and
Leiden. One of the pioneers of modern
experimental physics.
idea that all living creatures come from an egg is wrong. It is important that these polyps live the life of herbs and breed with seeds or by cuttings like Salix. Linnaeus is surprise how close the animal kingdom is to the plant kingdom, and you have to find a new man to set the borderline between them.

Linnaeus wonders, however, when the issue of the corals can be settled. The French work at it, but you do not know what will come out of it. Linnaeus does not agree with Boerhaave’s treatment of Keratophyta and Titanokeratophyta, which are wooden inside, since he cannot understand how polyps could produce wood.

Linnaeus asks Bäck to tell him the page and the plate, where there is a polyp, in Jan Swammerdam’sSwammerdam, Jan (1637-1680).
Dutch. Naturalist. By his microscopical
studies Swammerdam made fundamental
scientific contributions to the study of
entomology. Boerhaave edited his
Biblia naturae sive historia
insectorum
(1737-1738).
work.

Linnaeus thanks Bäck for the seeds of Gossyphum and asks him to forward his regards to Edvard CarlesonCarleson, Edvard (1704-1767).
Swedish. Public official. President of
the Swedish Board of Commerce.
Accompanied Carl Fredric von Höpken
on his voyage to the Orient. Father of
Adolf Ludvig Carleson. Correspondent of
Linnaeus.
. However, neither Carleson nor Linnaeus has been able to harvest cotton, for nothing grows out of these seeds. They are not ripe, and they all float in water, which is a reliable but unfavourable sign.

Linnaeus asks Bäck not to get tired from the tasks that Linnaeus gives him.

Linnaeus is saddened by the difficult times, which make him lose his motivation. His only consolation is that bad news tends to be exaggerated, while you keep silent over good news.

Linnaeus wants to know details about the disagreement over Verbascum, such as what it was about and who were involved.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 70-71   p.70  p.71.