Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0746 • Carl Linnaeus to Claes Ekeblad, 2 December 1746 n.s.
Dated 1746 d. 21 Nov.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Högwelborne H[err] Grefwe och Cancellie Rådh.

I går fick jag de medallier ifrån Deres Kongl[iga] Högheter som H[err] Grefwen öfwerskickat.

Wärdet war rett anselig; stämpel och prägeln fördubblade wärdet; den hand som gifwet gåfwan förhöjde det 100-falt. Detta war den första Kongl[iga] gåfwa jag någonsin fått; hon skall gömmas i den låda, som aldrig skall röfvas utan med mitt lif; ty så giöra dessa härskaper af kiärlek för Svear. Lycklige de, som få under så milda solar en gång drifwa sin åcker. Intet skall jag tro mig någon gång kunna tiena så höga härskaper till bakas, men Gud låte mitt hierta känna på mig den dag jag förgääter att ännu önska och råda alt godt till deras selhet; jag här talt och skall tala oförkränkt, så länge jag tala kan, till min öfwerhets justice.

Tack H[err] Grefwen för beswäret; aflägg min underdånigste wördnad, om H[err] Grefwen törs, och jag beder att H[err] Grefwen säger det inför min tillkommande allernådigaste drottning.

Fick H[err] Grefwen mitt bref med siste posten? swara då det är tid.

jag orkar ej mehr skrifwa. jag fick höra ett ord, det blixtrade och dundrade som af åskan. Gud låte ej betyda ondt för dem, som giort mig godt, och warit Eder wän.

Helsa H[err] öfwerintendenten.

jag är beständigt
Högwelborne H[err] Grefwens
ödmjuke tienare
Carl Linnaeus.

Upsala 1746
21 Nov[embris]

upSUMMARY

Linnaeus mentions that he received the medals from their Royal highnesses [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
and Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] on the previous day, adding that their value was considerable, the stamp and impression increased the value two-fold; the hand that gave the gift increased it a hundred times. This was the first Royal gift that Linnaeus had received, and it was to be hidden away in box that Linnaeus would guard with his life. Linnaeus considers that those who could work for a living under such temperate suns are indeed lucky. Nobody should believe that Linnaeus could ever serve such high people in return but, he proclaims, may God allow my heart to feel the day when I forget to even wish all well for their felicity. Linnaeus says that he has spoken and will speak unfettered as long as he could for the justice of his superiors.

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 17-18   p.17  p.18.