Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0747 • Lars Salvius to Carl Linnaeus, 1 December 1746 n.s.
Dated 20 Nov. 1746. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Min Gynnare!

Det är mig Känt, at M[in] H[erre] ej skyndar med Wästgöta resan. Jag har faselig mycket at göra; men hoppas efter liten tid få något mera läst.

Hwad acta societatis widkommer, så tackar iag för den benägna ynnest, at Herrar Ledamöter wela genast betala 50 exemplar, hwilket dock icke kan swara emot den dryga kostnad, som är wid detta arbetet, hälst när iag måste sända correcturer öfwer til Upsala med påsten, som ock så ej litet hindrar i skyndsamt arbete. Emedlertid wil iag med samma nitidite trycka dem, som iag begynt mot 10 Exemplarers af sända til societeten och tror at iag innan 3 månader skal kunna hafwa hwar årgång färdig. Jag måste ock så sjelf bestå omkostnader på Kåppar plåtarna, som iag för all ting anhåller ej måtte bli mer, än 2 til samma årgång.

Med serdeles wördsamt
förblifwer
Min Gynnares
Hörsamste Tje[na]re
Lars Salvius

Stockholm
d[en] 20 Nov[ember]
1746.

Här är et så förwirradt wäsende, at iag twiflar om iag kan något uträtta til Tryckeriernas bästa.

à Monsieur
Monsieur le Pro-
fesseur
Charles Linnaeus
à Upsala

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, U 2000:19). [1] [2] [3]