Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0748 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 29 November 1746 n.s.
Dated 1746 d. 18 Nov.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

HögEdle och Widtberömde H[err] Assessor.

I dag fick jag Cornu rhinocerotis af Arch[iater] Rosen; kiäre stig till hans Excellence och tacka honom därföre på bästa sättet; jag tors intet skrifftel[igen] aflägga min tacksamhet, som jag hörer hans Excellence är ganska mat; Den högste Guden hielpe den ärlige gubben, som giort alla meniskor så mycket godt. när wår academie blifwer änka, nog blifwer hon gift, men aldrig får hon Gref Carl i wår tid, och knapt i wåra barns. Den tid komer at wi gierna skulle willia gnaga up hans aska ur des grift med wåra tänder, och få honom dock aldrig mehr.

Om Dulcamara har jag en hehl observation, som jag skref för lång tid sedan och ärnat insättia i actis. uti usu quotidiano wet jag ej något synnerl[igen] mehr än det at hon intet bekommer synnerl[igen] wähl för magen.

Agrimonia kan intet wara skadelig, som är så nära slächt med Rubus, fragaria, Caryophyllata &c.

H[err] secret[er] Elfwius skref mig till om Verbascum, säger mig att der om är quaestion, begiär mitt utlåtande, det jag skickat med posten i dag; men den skalken will ej säga emellan hwem. Är H[err] Assessorn där uti, så gå till honom för än det upläses i academien, ty jag will ej hafwa Eder till owän; må gå huru det kan med andra, ty wij böra lefwa ett och arbeta på ett. Men har H[err] Assessoren intet där med, så låt honom upläsa det först.

Mycken tack för tractaten om the och coffe ifrån Kongl[ige] Collegium, jag kan se att H[err] Assessoren haft sin fot där uti.

Må wähl. jag lefwer
HögEdel och Höglärde H[err] Assessorens
lydige C[arl] Linnaeus

Upsala 1746
d[en] 18 Nov[embris]

Den i H[err] Assessorens bref omnämde relation ifrån H[err] CancellieRådet Carlsson war icke i brefwet, utan ofelbart förgäten.

Assessoren
HögEdle och Högtförfarne
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus had just got the horn of the rhinoceros from Nils Rosén von Rosenstein Rosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
, and Linnaeus asks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
to go and see the Chancellor [Carl GyllenborgGyllenborg, Carl (1679-1746).
Swedish. Chancellor of Uppsala
University and Lund University. Chancery
President (Kanslipresident) at the
Swedish Government Offices (Kungliga
Kanslikollegium) in 1738. Correspondent
of Linnaeus.
] and express Linnaeus’s thanks in a suitable way. Since the Chancellor is not in good health, Linnaeus does not write to him himself. Linnaeus expresses his high esteem of the Chancellor and doubts that the university will be better off under any successor in the future.

Linnaeus has made some observations about Dulcamara and written a report that he had intended to publish in the Academy’s [the Royal Swedish Academy of Sciences, Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] transactions [Linnaeus published this in Dissertationem medicam de DulcamaraLinnaeus, Carl Dissertationem
medicam de Dulcamara
, diss., resp.
G. Hallenberg (Uppsala, 1771). Soulsby
no. 2401.
]. He does not know how it behaves in daily use but adds that he knows that it is not good for the stomach.

Linnaeus does not think that Agrimonia can be harmful, since it is closely related to Rubus, Fragaria, Caryophyllata and others.

Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
had asked Linnaeus to give his opinion on Verbascum since there was some disagreement in the Academy. Elvius had however not told Linnaeus between whom the disagreement was. Linnaeus has sent him a letter, but in case Bäck is involved in the matter, Linnaeus wants him to read the letter before the meeting, when it shall be presented to the members. Linnaeus is anxious not to offend Bäck.

Linnaeus thanks Bäck for the treatise about tea and coffee, presented to the Collegium medicum [Linnaeus refers to Kongl. collegii medici kundgiörelse om thet miszbruk och öfwerflöd, som thé och caffé drickande är underkastatCollegium Medicum, Kongl.
collegii medici kundgiörelse om
thet miszbruk och öfwerflöd,
som thé och caffé
drickande är underkastat, samt
anwisning på swenska örter at
bruka i stället för
thé
(Stockholm, 1746)
].

P. S. Linnaeus tells Bäck that the report from Edvard CarlesonCarleson, Edvard (1704-1767).
Swedish. Public official. President of
the Swedish Board of Commerce.
Accompanied Carl Fredric von Höpken
on his voyage to the Orient. Father of
Adolf Ludvig Carleson. Correspondent of
Linnaeus.
, mentioned by Bäck in a letter [this letter has not come down to us], was not enclosed in the letter when it reached Linnaeus. Bäck must have forgotten to enclose it.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 68-69   p.68  p.69.