Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0752 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, [30 November 1746] n.s.
Dated Undated, but written in November or December 1746. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Ädel och Högachtad H[err] Secreter.

Alt det Kongl[iga] Academien har om Boskaps siukan är ingen ting. jag kan undra att man i så angelägen sak har så litet. Hwarföre söker icke Academien af sundhets commissionen något reelt.

Om freddag skall Sauvages berättelse komma, doch förbehåller jag mig wara mästare af mitt egit, att intet blifwer uteslutit af det jag skrifwer om honom; ty sker det beder jag få mitt papper tillbakas, då intet skall framkomma, ty alt står för min rächning.

Hälsa wår wärda Ledamot H[err] Salander; tacka honom för den ähran han giort mig; säg honom att han fått rötter af alla wärsta slagit; ty de böra ligga som borster och tiocka som små pennor, då de rätt samblas.

sedan att jag sedt hoos bönderne långt högrödare färg genom deras Standebille It[er] gotl[andicum] 238 et 244, uti hwilket böndren koka rötterne. får mannen allenast goda rötter, nog är jag säker att han där af giör nytta.

Jag igenskickar Tankarne angående boskaps siukan jag kan undra hwem som skrifwit dem. det är att förstå all ting a priori älr wara lärd ex Cathedra; det är att resonera lärt om det man ej förstår. han har aldrig läst, hwad gamble Celsus fordom sade, näml[igen]

non post rationem medicina inventa est, sed post inventam medicinam ratio quaesita est Cels[us] praefat[io] p. 9.

[a][a] : MS1 [NB added on fol. 1] NB. men för Guds skull om någon Medicus skrifwit detta, prostituera ej mig som söker allas wänskap.

att röka med swafwel där är wähl godt, men allahand andra acida doga ej mehr här, än hoos en dysentericus sura saker.

Intet är boskaps siukan slächt med häst siukan, utan så differente som häst och ko.

Doch tillstår jag att Baron Cederhielms beskrifning på häst siukan skulle wara med att tryckes, allenast man ej söker lämpa henne till boskaps siukan, som är så olika, som natt och dag. Men Baron Cederhielm beskrifwer artigt hästarnes siuka, som är en Angina contagiosa.

Hwad den, af en Collegii Medici ledamot, ingifne observationen effter D[octo]r Hegart angår, så är det en Febris contagiosa, helt different ifrån Baron Cederhielms.

för Guds skull lätt ej trycka detta, att ej academien må blifwa ett löje för hela werlden. H[err] Hegart har sökt galblåsan hoos hästen och ej funnit henne, huru achtsamt han gått till wärke. hwart barn wet att häst och Rehn med deras slächt (species) ej hafwa någon gallblåsa. Gud bewars hwad Barbaries scientiae historiae naturalis in hac amicissima patria.

Vale. Lätt mig wetta hwar om quaestionen war de Verbasco och hwem emellan.

C[arl] L[innaeus]

[b][b] : MS1 [added on fol. 3] NB. Baron Cederhielms siukdom på hästar är helt different ifrån D[octo]r Hegarts.

När får jag ostindiska missionairens frön och örter ifrån Spanien; kiäre, skicka öfwer till mig.

jag skall straxt giöra nytta här af.

upSUMMARY

Linnaeus writes to the secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
] saying that what the Academy has on livestock disease is nothing. Linnaeus wants to know why the Academy has not contacted Sundhetskommissionen (The National Health Committee)Sundhetskommissionen (The National
Health Committee),
Spanish.
Sundhetskommissionen (The National
Health Committee).1737-1767. Its main
purpose was to prevent and limit
epidemics, but played an important role
when it came to health issues as a
whole.
in this matter.

François Boissier de La Croix Sauvages’sSauvages, François Boissier de
La Croix de
(1706-1767). French.
Botanist and clergyman and physician,
professor in medicine at Montpellier.
Correspondent of Linnaeus.
narrative [“Boskaps-siukan”Linnaeus, Carl & François
Boissier de La Croix de Sauvages

“Boskaps-siukan, beskrifven af Frans. de
Sauvages […] ingifven af Carl
Linnaeus”, KVAH 7 (1746),
383-388.
] will arrive on Friday. Nothing written by Linnaeus about him may be excluded.

Send regards to Erik SalanderSalander, Erik (1699-1764.).
Swedish.
; tell him that the roots he has got are of the worst quality; the peasants cook the roots in their “Standebille”.

”Tankarne angående boskaps siukan” [a treatise about livestock disease which was sent to Linnaeus] is returned. Linnaeus would like to know who wrote it [see below] ; it is like learned reasoning without understanding. He has not read Celsus [Aulus Cornelius CelsusCelsus, Aulus Cornelius (ca 25
BC—ca 50). ?. Author of encyklopedic
works in medicine.
].

Livestock disease is not related to the horse disease.

Carl Wilhelm Cederhielm’sCederhielm, Carl Wilhelm
(1705-1769). Swedish. Nobleman,
chamberlain, one of the six founders of
the Royal Swedish Academy of Sciences.
description of the horse disease should be published if it is not applied to the livestock disease . The horse disease as described by Cederhielm is Angina contagiosa.

As to the treatise, based on Cornelius Hegardt’sHegardt, Cornelius (1715-1772).
Swedish. Town physician, Gävle.
description on livestock disease and sent to Linnaeus [see above] from a member of the Collegium medicum, it is of Febris contagiosa, which is different from the one described by Cederhielm.

Linnaeus don’t want this [the treatise] to be published, it would ridicule the Academy. Hegardt has been looking for gall-bladder in horse. Any child knows that horse and reindeer have no gall-bladder.

P. S. 1. Nb. Cederhielm’s horse disease is entirely different from Hegardt’s.

P. S. 2. When seeds and plants from the East Indian missionary [Christopher TärnströmTärnström, Christopher
(1711-1746). Swedish. Clergyman and
botanist. At the recommendation of
Linnaeus, he was accepted as chaplain by
the Swedish East India Company. In 1746
he departed for China but died on the
island of Pulo Candor, Vietnam.
Correspondent of Linnaeus.
] arrive through Spain, Linnaeus wants the secretary to send them to Linnaeus, he will make use of them at once.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 170-173   p.170  p.171  p.172  p.173.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 80-83   p.80  p.81  p.82  p.83.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [NB added on fol. 1]
b.
MS1 [added on fol. 3]