Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0761 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 27 December 1746 n.s.
Dated 16 Dec. 1746. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Gamble och trogne wän

Med Den Store Canceleren har jag mistat alt för mycket, om jag kunne önska Hans manes nogot godt, jag wet ej hwad skulle hålla mig där ifrån.
Efter juhl will Gud skall jag komma till stockholm, på det jag med beskedd må se Herr Assessorens herbarium, och se om jag får läggat i den ordning jag will. får jag blanda korten, kan jag en annor gång snart få igen hwad jag will.
så snart juhl dagarne och nyåhrs dagen äro förbij skall jag wara hoos Eder.
så war det Baron Bielke som giorde så wäsende?
så hade han så när kunnat skillia mig ifrån en wän, som jag älskar högt.

jag förbl[ifwer]
Widtberömde H[err] Assessorens
lydige
Linnaeus

Upsala d[en] 16 Dec[ember]
1746.

Assessoren
Edel
och Widtberömde
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus writes to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
that he regrets the death of Carl Gyllenborg Gyllenborg, Carl (1679-1746).
Swedish. Chancellor of Uppsala
University and Lund University. Chancery
President (Kanslipresident) at the
Swedish Government Offices (Kungliga
Kanslikollegium) in 1738. Correspondent
of Linnaeus.
. He wishes he could do something for his soul.

After Christmas, Linnaeus will go to Stockholm and look carefully at Bäck’s herbarium. Linnaeus wants to arrange it in the order he prefers, and then he will be able to restore the same order even if the plants are brought into disarray.

Linnaeus will come as son as Christmas and New Year have passed.

Linnaeus understands that it was Sten Carl BielkeBielke, Sten Carl (1709-1753).
Swedish. Baron, government official,
patron of science, and naturalist. One
of the founders of the Royal Swedish
Academy of Sciences. Private pupil of
Linnaeus. Close friend of Pehr Kalm,
whose voyage to America he supported
financially. Correspondent of Linnaeus.
Bielke who had made such a fuss about the Verbascum. He could have ended the friendship between Linnaeus and Bäck.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 72   p.72.