Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0763 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, 13 December 1746 n.s.
Dated 2 dec. 1746. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Salig erchie Biskop E[rik] Bentzelius hade en den största sambling om Perlefiskerier och dit tillhörande manuscripter. jag undrar hwar de tagit wägen? de woro nu rätt nyttige.

Academien lärer ej så snart wara i stånd att lämna det åstundade, som det nu åstundas.

Det lärer blifwa nödigt att någon skickas till att ett par månader ligga wid wåra pärlfisken, om man elljest skall inhämta något tillförliteligit.

Nogot har jag där om samblat i Lappland, men ej tillräckeligt till all den nödwändighet, som här fodras.

Hwad andra saken angår, så twifla ej om mig, nog går jag, och jag går långt, få se om tillräckeligt.

Vale min hiertans Bror

Eder
Linnaeus.

d[en] 12 Dec[embris]
1746.

Kongl[iga] Wettenskaps
Academien
Stockholm
frijbr[ef]
om pärlefiske

upSUMMARY

The late E. Bentzelius [Erik BenzeliusBenzelius, Erik (1675-1743).
Swedish. Librarian of Uppsala
University. Founder of the first Swedish
society for the sciences, the Collegium
Curiosorum (1710) and of the Royal
Society of Sciences, Uppsala (1727).
Archbishop.
] had a collection about the culturing of pearls and manuscripts on the subject. Linnaeus wonders where they might be found. They could be quite useful now.

Linnaeus suggests that somebody should be sent a few months to Swedish pearl-culturing sites to collect reliable information.

Linnaeus had made some collections in this field in Lappland, which however are not sufficient.

Concerning the other matter, Linnaeus will proceed [it is unclear what Linnaeus means].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 173-176   p.173  p.174  p.175  p.176.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 87-88   p.87  p.88.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [written inside the envelope]