Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0768 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, [15 December 1746] n.s.
Dated Undated, but presumably written in the middle of December 1746.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bror.

Hwad jag har fächtat för Magist[er] Kalm det är otroligt. Doch läte mina Collegae sig persuadera så att han fick allas votum till stipendium Helmfeldianum.

Lät mig nu se för all ting att Kongl[iga] Wettenskaps Academien arbetar på resan.

Och för all ting at några af Magistraten i stockholm öfwertalas, äl[le]r at Academien skrifwer dem till en recommendation för Kalmen och föreställer nyttan, ty Magistraten i stockholm skall ock votera.

Kalmen är det enda ämbne någonsin warit i något af de 3 norske riken, som kunnat påtaga sig en sådan resa.

Sker nu at Magistraten i stockholm går ifrån honom, at han ej får stipendium, skall M[in] Br[or] wara mig answarig inför Guds domstohl, ty nu kommer alt på Eder.

C[arl] Linnaeus.

upSUMMARY

Linnaeus has strongly supported Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
.

Linnaeus has persuaded his colleagues [at the Uppsala University], so that Kalm has now been awarded the Helmfeldianum scholarship.

The Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] should now continue this work.

The Academy should persuade the Stockholm Magistrate to vote for Kalm.

Kalm is the only one who could undertake such a journey [Linnaeus refers to the planned journey to North America, which Kalm made in 1748-1751].

Linnaeus says that he will hold his friend [Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] responsible for God if the Stockholm Magistrate does not vote for him.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XIII, 111). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 88   p.88.