Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0776 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, 20 January 1747 n.s.
Dated 1747 d. 9 Jan.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bror

Uti academiae trägården hafwom wij intet något Kali, men på Gotland wäxer det wilt wid Burs, hwar ifrån det kunne fåss antingen igenom den Conducteuren som H[err] Öfwerlntendenten där håller, äller genom H[err] Landshöfdingen Hökerstedt. Kali är det samma som Salicornia, hwilket är beskrifwit till sitt rum uti gotlänska resan pag. 269.

Hälsa H[err] Assessor Baeck, bed honom hielpa till att beställa logement, i morgon 8 dagar tänker jag wara i stockholm.

Vale et vive.

C[arl] Linnaeus.

Upsala 1747
d[en] 9 jan[uarii]

[a][a] : MS1 [added in the left margin
of fol. 1
]
Jag tackar för gratulationen, men wet ej wist ännu, om det är all war, så länge jag fådt ingen fullmacht

Till Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm

upSUMMARY

There is no Kali in the Uppsala University Botanical Garden, but it can be found in Gotland at Burs from where it could be sent either through the curator in the service of the superintendent there, or through Jakob Olofsson HökerstedtHökerstedt, Jakob Olofsson
(16861757). Swedish. Provincial
governor to Gotland.
. Kali is equal to Salicornia, which has been described in the Öländska och gothländska resaLinnaeus, Carl
Öländska och
Gothländska Resa på Riksens
högloflige ständers befallning
förrättad åhr 1741. Med
anmärkningar uti oeconomien,
natural-historien, antiquiteter &c
med åtskillige figurer

(Stockholm & Uppsala 1745). Soulsby
no. 202.
, page 269.

Linnaeus sends his regards to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
with a request for assistance in arranging accommodation for Linnaeus when he, in a week, arrives in Stockholm.

P.S. Linnaeus thanks for the congratulations [presumably communicated to Linnaeus from Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
concerning Linnaeus appointment to archiater, i.e. physician-in-ordinary], but as he has not yet received any letter of commission, he doesn’t know if it is true.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 181-182   p.181  p.182.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 90-91   p.90  p.91.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin of fol. 1]