Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0778 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 10 March 1747 n.s.
Dated 1747 d. 27 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Kongl. Maijts
och Svea Rikes Rådh, Öfwerhofmarschalk
Cancellie Råd och Academiae Canceller.

Med svårmodig och nästan desperat siähl understod jag mig senast uppwachta Eders Höggrefl[ige] Excellence, som näst Gud warit min enda tillflycht här i werlden. en bister storm hade då drifwit min lilla båt ut på en villande siö, där intet sågs annat än wågor, moln, blixt och dunder. wij bör Gud och Eders Höggrefl[ige] Excellence [tacka][a][a] : MS1 [inserted readings have
been taken from ED1
].
att wij fick straxt hämtas tillbakas inom den aldra säkraste hamn. wij äro nu så glade som lifwet varit oss oförmodeligen skänckt; ty lif utan kroppens och siälens hälsa är intet lif.

Rychtet har alla dessa dagar bodat alt godt; men en ond werld har skrämt oss. wij hafwa därföre fägnat oss med hoppet. Men den försäkring wij nu fått giör at wij för glädie ej wetom hwad wij säga äller tänka skolom. jag trodde knapt att så stor lycka skulle wara san, om hon ej wore beseglet med Eders Högg[reflige] Excellences höga hand.

Eders Excellence har tillförene gifwit mig bröd och heder, nu timmeligt nöje; alt är större än jag kan biuda till att tacka därföre.

Herren ware prisad som i nåder sedt till vår oskyldighet, att wij ej måtte falla i begabbarens händer.

Den store Guden före Hans Kongl[ig] Höghet wår dyre arfprints beständigt med samma hand hand som här tills, så få wij sitta uti wår låga wass, att skiära pipor och achta wår jord utan fruchtan för Tigrar och Wargar. wij skolom då med nöje och ifwer giöra wår sysla och tacka Gudarne för goda dagar i stillhet.

wij hade aldrig förmodat att werlden warit så dierf; wij hade aldrig trot att sådant skulle tagas i twifwelsmåhl. Hans Kongl[ig] Höghet har warit 100 gånger nådig då han wille beswära sig med detta, men bewist 1000 nåder på en gång, då han ej afslog oss alle för ett sådant procedere. Herren wälsigne honom och giöre hans dagar månge och sälle.

Prof[essor] Klingenstierna är i stockholm, kommer om söndag tillbakas. jag wågar mig ej gå utom min läst. jag mins sal[ig] Prof[essor] Celsius som hade detta samma i sin hand, men fant sig ej här uti. artifici in aret.

i dag 8 dagar skall det återställas med swar.

jag hisnar då jag ser mig tillbakas. O Bone Deus om wij ej hafft nu Eders Hög[greflige] Excellence att gå till, som welat och kunnat intercedera hoos den Nådigste Printzen; Herre Gud hur olyckelige hade icke wij; och hela academien blefwit.

jag lefwer och dör
Eders Högg[reflige] Excellences
underdån[ige] ödmiukaste tiena[re]
Carl Linnaeus

Upsala 1747
d[en] 27 febr[uarii]

upSUMMARY

Linnaeus starts by referring to a previously written letter to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
[this letter has not come down to us]. Now he writes to Tessin about rumours indicating some promotion or title. Linnaeus expresses doubts, at the same time as he praises the King [Fredrik IFredrik I, (1676-1751).
Swedish. Reigned 1720-1751. Married to
Ulrika Eleonora.
] and the Crown Prince [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
].[The expressed happiness might have its background in the appointment of Linnaeus to be physician-in-ordinary to the Royal family on January 23, 1747].

Linnaeus mentions that Samuel KlingenstiernaKlingenstierna, Samuel
(1698-1765). Swedish. Physicist and
mathematician, professor of experimental
physics at Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
is in Stockholm and that he will return the coming Sunday and mentions that the late Anders CelsiusCelsius, Anders (1701-1744).
Swedish. Professor of astronomy,
Uppsala. Correspondent of Linnaeus.
had been in the same situation.

Linnaeus expresses his deep gratitude to Tessin for having contacted the Prince in this matter [Linnaeus refers to Adolf Fredrik, being Chancellor of the Uppsala University 1747-1751].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Tessinska samlingen, Brev till C. G. Tessin, bunt 17, E 5731). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 4-6   p.4  p.5  p.6.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [inserted readings have been taken from ED1].