Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0780 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 9 March 1747 n.s.
Dated d 26 febr. 1747. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

[a][a] : MS1 [only the signature by the
hand of Tessin
]
Ädle och Höglärde Herr Archiater och
Professor.

Jag tackar rätt mycket för noticen om hwad som passerade wid det bekanta Cancellairs walet. Hela staden war här i allarme och en sträng Censure gick öfwer dem, som wid en så granlaga omständighet wijste mindre böyelse för det som hela Kongl[iga] Academien bör skatta för sin lycka. Herr Archiatern som tillika med sina få med bröder härwid haft ögnamärke på det almänna bästa, wisar sin gamla redlighet och gier tillkänna at en sund morale kan och bo tillhopa med en hög lärdom. Hans Kongl[ig] Höghet har med särdeles Nåd ansedt de få som äskat honom, har och för deras kiärlek skull, åtagit sig, deras och hela Academiens protection. Jag gratulerar Academien med hwar och en af dess ledamöter, som få under en så dyr Prinses ögon täfla med hwarannan i wett och wördnad för honom som en gång skall blifwa deras Konung och Herre. Jag försäkrar at ingenting skall wara mig kiärare, än få till fälle att wisa med hwad högaktning jag städse förblif[w]er

Ädel och Höglärde Herr Archiatres
tienstskyldigste Tienare
Carl G[ustaf] Tessin

Stockholm
d[en] 26 febr[uarii]
1747

Arch[iater] Linnaeus

P. S. Härjämte följer ett project om Calendarii reformation, som en wiss man obligerat mig öfwerlämna till almänt ompröfwande; Borde derföre Herr Archiatern antingen sielf eller Herr Prof[essor] Klingenstierna, med sielfwa skriften, skaffa mig tillbaka, hwad som det will säga.

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes to Linnaeus and thanks him for the information about the election of the Chancellor of the Uppsala University. The whole town was in an uproar, and a strict censorship prevailed. Tessin also informs Linnaeus that the crown prince [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] has decided, as requested, to take on the Chancellorship.

P.S. Tessin asks Linnaeus or Samuel KlingenstiernaKlingenstierna, Samuel
(1698-1765). Swedish. Physicist and
mathematician, professor of experimental
physics at Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
to examine a proposed calendar reformation that is enclosed and he asks Linnaeus or Klingenstierna to send him their comments.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 90-91). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [only the signature by the hand of Tessin]