Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0787 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, 7 April 1747 n.s.
Dated 27 Martii 1747. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

jag har förspordt att Kongl[iga] Wettenskaps Academien resolverat att antaga utlänska Ledamöter. jag hade ock förmodat att Herrar Collegae skolat gifwit mig här af dehl, som jag kiänner så många, som någor annor. Men lik godt.

jag hoppas att Herrarne tillåta mig att föreslå en enda man, få se sedermera h[wil]k[e]n giör bästa gagnet, antingen min äller någor annor. Han heter Joh[ann] Alb[recht] Gesnerus, är Archiater ducis Wurtembergensis, af den store Gesneri afkomma och art.

Skulle älliest Herrarne täckas kalla Sauvages, Gronovius, Gleditsch, Gmelin, Lawson, så äro de artige flitige lärde och nyttige män för Academien.

Men så månge jag sport warit nämde, de äro alle som hafwa egen stor merite för sig, arbeta för sig, men af h[wil]ka Academien doch aldrig får något rön; altså gå långt ifrån ändamåhlet af begynnelsen, då Academien anlades.

Skulle jag ock icke winna detta så war så god lät mig det allenast wetta.

Må wähl, och kom i hog H[err] Kalms resa; jag hörer att Kalm får ej nu Gr[ef] Pipers stipendium; fast det war lofwat; emädan jag skaffat och bidragit till det andra Helmfeldianum, som är lika med det förra; altså om jag ej arbetat hade han hafft lika mycket; jag alltså blefwit låckad. Mig är lika allenast Kalm kommer att resa. hwar ock icke skall jag wara nögd om resan får stå i mina personalier, äffterwerlden skall döma, det jag har giort alt till som jag kunnat och bort; aldrig giör jag ett gry mera, om detta skulle blifwa en lusus. Den måste hafwa warit här till orsaken, som antingen haft en alt för galen willia, äl[le]r tanke.

Men det kommer på Eder an; vale.

förbl[ifwer]
Min Herres
hörsame tienare
C[arl] L[innaeus]

Upsala d[en] 27 Martii
1747.

Kongl[iga] Wettenskaps
Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus has been informed about that the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] has decided to elect foreign members. As Linnaeus knows so many candidates, he had presumed the Academy to contact him about it.

Linnaeus suggests that Johann Albrecht GesnerGesner, Johann Albrecht
(1694-1760). German. Physician of the
Duke of Würtenberg. Father of
Wilhelm Friedrich Immanuel Gesner.
Correspondent of Linnaeus.
, who is a doctor from Wurtemberg and a late relative to the great Gesnerus [Konrad GesnerGesner, Konrad (1516-1565).
Swiss. Physician, botanist, zoologist,
bibliographer, Lausanne.
], should be elected.

Linnaeus also mentions the names François Boissier de La Croix SauvagesSauvages, François Boissier de
La Croix de
(1706-1767). French.
Botanist and clergyman and physician,
professor in medicine at Montpellier.
Correspondent of Linnaeus.
, Johan Frederik GronoviusGronovius, Johan Frederik
(1690-1762). Dutch. Naturalist, senator
of Leiden. Linnaeus’s benefactor and
friend. Published Flora Virginica
(1743, 1762) together with John Clayton.
Correspondent of Linnaeus.
, Johann Gottlieb GleditschGleditsch, Johann Gottlieb
(1714-1786). German. Botanist and
sylviculturist in Berlin, disciple of
Anton Wilhelm Platz and Johann Ernst
Hebenstreit, supervisor of Caspar Bose’s
garden 1731-1735, professor at the
Collegium Medico-Chirurgicum in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
, Johann Georg GmelinGmelin, Johann Georg
(1709-1755). German. Voyager, botanist
and chemist. At the initiative of
empress Anna of Russia he spent ten
years (1733-1743) exploring Siberia. In
1749 he became professor of botany and
chemistry at Tübingen. Together
with his nephew Samuel Gottlieb he wrote
Flora Sibirica (1747-1769).
Correspondent of Linnaeus.
, Isaac LawsonLawson, Isaac (?-1747).
British. Scottish botanist and
physician. Correspondent of Linnaeus.
.

Linnaeus says that he has heard that Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
did not get the Piper scholarship, although it had been promised, since he had got the Helmfeldianum. Linnaeus expresses his great disappointment with this after all the efforts he has made in this case. The main thing is now that Kalm gets away on his journey.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 123-126   p.123  p.124  p.125  p.126.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 94-96   p.94  p.95  p.96.