Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0803 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, [25 May 1747] n.s.
Dated Undated, but presumably written at the end of May 1747. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

H[err] Capteins Triewald observation är wacker.

jag har nu ingen tidh att skrifwa för Lectioner och Collegier.

Skulle jag något säga, woro att persuadera Herrar Pastores att begynna i alla sina Pastorater med litet hwar, så kommer det öfwer hela Sverige innan 2 åhr för hwar bonde.

Men lät någon skrifwa hwarföre så många försökt detta, och sedan lemnat det; således får man sanningen igen; jag wet något, andra mehr.

Om Trädplantagier kan jag intet swara nu, där jag ej af någon annor blefwo befalt, ty det är ej hast wärk; jag har ock lust att se wåra andra oeconomi först i detta argument, att de icke skrifwa noter öfwer mig, utan jag torde få nu tillfälle att commendera dem litet igen. ty jag är säker att wåra colleger i denna punct knapt skola sätta handen till plogen förr än de stöta emot. Detta är ett simpelt men essentielt argument för rikets wälfärd; det lägger grunden till wed, timber, wirke, löf, åckrar, ängar &c. men det är ej afskrapat med ett rön som kan skrifwas på en dag äl[le]r 8. jag menar jag skulle kunna koka en god soppa på detta argument, om jag hade tid.

När Kalms resa blif[we]r afgiord, så skall han hämtas till mig och jag dictera för honom, så mycket jag någonsin har tid till.

jag får nu ej släppa min tienst publice ej mina Colleganter; ej mitt tryck och annat materia enim divisibilis in infinitum men ej vires vitae.

Hwem är nu Praeses?

När få wij Handlingarne?

Anmäl min wördnad hoos H[err] Öfwer intendenten; säg att jag skrifwer så snart jag får min bok färdig. Gud ske lof, han blef frisk.

upSUMMARY

Linnaeus says that Mårten TriewaldTriewald, Mårten
(1691-1747). Swedish. Merchant and
technician, one of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.
has submitted a nice observation [Linnaeus refers to an observation made by Triewald about planting potatoes].

Due to other heavy commitments he declines to write a paper for the farming community.

He also declines to write about plantation of trees, which would require much work [Linnaeus later published "Handling om skogars plantering"Linnaeus, Carl "Handling om
skogars plantering", KVAH 9
(1748), 264-269. Soulsby no. 430.
]. He agrees that it is an important issue for the country’s economy.

Linnaeus says he wants that Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
shall visit him before he leaves.

Linnaeus wants to know who is the new President [at the Royal Swedish Academy of Sciences, Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
; the new President was Jacob FaggotFaggot, Jacob (1699-1777).
Swedish. Initiated the redistribution of
land holdings in 1753, inspector of the
office of land-surveying. Secretary at
the Royal Swedish Academy of Sciences
1742-1744. Brother of Petter Faggot.
].

Linnaeus wants the Secretary of the Academy of Sciences [Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
] to announce him at the Superintendent [Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
] and inform him that Linnaeus’s book will soon be finished [Linnaeus refers to his Wäst-göta-resaLinnaeus, Carl
Wäst-göta-resa på
riksens högloflige ständers
befallning förrättad år
1746. Med anmärkningar uti
oeconomien, naturkunnogheten,
antiquiteter, inwånarnes seder och
lefnads-sätt
(Stockholm 1747).
]. Linnaeus hopes he [Hårleman] will recover.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 183-184   p.183  p.184.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 96-97   p.96  p.97.