Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0813 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 20 June 1747 n.s.
Dated 1747 d. 9. Junii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Åbo (Finland). Written in Swedish.

Min Bror.

jag har intet hafft tid at skrifwa M[in] Br[or] till på lång tid, fast jag sielf bort länge sedan gratulera min wäns. jag önskar att Min Bror i långa tider må wara [---] wid det [---].

Nu förorsakras jag att beswära Min Bror med recommendation för Kalmen till oeconomiae Professionen; dett jag doch wet att M[in] Br[or] lärer hafwa honom […] mehr af kiärlek för dygden än för min rekommendation.

Ingen mehr i Sverige är mogen till Professionen; ingen har warit någonsin, som Per Kalm. hans oeconomie utan objecta kan förstås, har jag wähl sedt men ej begripit. jag wille önska att wij wid wår academie kunna hafwa en så tienlig karl till en sådan syslas förvaltande.

Men lätt mig wetta hwad M[in] Bror har för sig sedan Br[or] fick Professionen; jag begynner att wänta af M[in] Br[or] något curieust och artigt.

Hälsa H[err] Professor Spöring.

jag förbl[ifwer]
Min k[iäre] Broders
lydige dräng
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1747
d[en] 9 junii.

[address]
Philosophiae Professoren
Höglärde Herren
H[err] C[arl] F[redrik] Menander
Åbo.

upSUMMARY

Linnaeus writes that he has been too busy to write and congratulates Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
on having been appointed professor.

Linnaeus writes that he will recommend Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
to the professorship in economy.

Linnaeus asks Mennander to inform him about what he will do after being appointed professor, and says he will start to wait for curiosities [Linnaeus means new and interesting observations] he might have found lately.

Linnaeus asks Mennander to forward his regards to Herman Diedric SpöringSpöring the Elder, Herman
Diedric
(1701-1747). Swedish.
Professor of medicine at Åbo in
1728. Father of Herman Diedric
Spöring the Younger.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 262). [1] [2]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 320 .