Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0820 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 29 August 1747 n.s.
Dated d: 18 aug: 1747. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Kongl Maijtts
och Sweriges rikes Råd, Öfwerste Hof Marschalk,
Cancellie råd och Åbo Academiae Canceller.

Alla wåra academiers lustre stödier sig på deras Cancellerer, emädan hoos dem står man medels att wällia Professorer; sådana som Professorerne äro, så blifwer och wettenskaperne och där af Academiens namn.

Om ej Hwart barn bekände det jag sielf på mig rönt, nämligen huru högt Eders Hög[wälborne] Excellence älskar wettenskaper och deras idkare, så woro wähl jag wettwilling som fördristade mig at gå fram för Eders Högl Excellence med dessa rader. Där mot om Eders Hög[wälborne] Excellence är någorlunda öfwertygad om den diupa wördnad, som ligger insluttad i mitt [….] […] Eders Excellences höga namn, är jag säker att detta ej onådigt lärer uptagas.

Wid Åbo Academie äro 2ne Professioner lediga, bägge sökes af Upsaliensibus, dem jag torde hafft tillfälle att kiänna nogare än någor anor.

Oeconomie Professionen sökes af Kalm och Voltemat. Voltemat (me judice) är så tienlig till oeconomien, som Kalmen till Historien, äller jag till Poet. dett woro ett rätt exempel för Historien om Voltemat praeferundatur för Kalmen till oeconomie äller Kalmen för Voltemat till Historien. Kommo Kalmen till oeconomien fingo fäderneslandet säkert se om grunden till denna profession stodo allestädes på rätte fötter. Kalmen är upfödd och lärd af mig i de delar som hit höre, men kan gå 1000falt längre som han detta […] object. Han är i alla sina tankar ren och ärlig. Voltemat där emot är född till Historien. Skulle Riksens Hög[wördige] Ständer äl[le]r hans Maij[es]t[ä]t bortgifwa Profession, så talar jag ej om det som är supra nos och öfwer naturligit.

Medicinae Professionen fodrar en braf karl, där som en enda Medicus är.

Assessor Baeck woro den aldra tienligaste i Sverige. Ty han ägnar alla academiska egenskaper.

Doctor Leche i giöteborg, woro ej häller elak; som hade wähl senast fått Professionen i Lund, om ej Arch[iater] Rosen fächtes så mycket för sin bror åtminstone om Botaniquen skall komma upp i Äbo äller Lund ser jag ej att Leche kan saknas.

Licent[iat]: Hast är quick yngling men ung doch allwarsam; fast han ej ägnar utaf de skarpaste ingenier, doch ingalunda dom.

Cand[idat]: Elf skulle jag sätta i sista rummet ibland dessa 4, fast han ej är elak theoreticus, doch af emot de förra at likna.

jag må aldrig föreställa mig att Bökman söker någon Profession.

Gud Alsmächtig uppehålle Eders Högg[reflige] Excellence

jag lefwer och dör

Eders Höggre[flige] Excellences
underdån[ige] ödmukaste tienare
Carl Linnaeus

Upsala d[en]18 aug[ustii] 1747.

upSUMMARY

Linnaeus is writing to Carl Gustaf Tessin Tessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
in his capacity of a great patron of science and arts and also having influence on the election of professors. Linnaeus emphasizes the importance of acquiring excellent professors:”sciences and the Academy’s renown are dependent on its professors”.

At the Royal Academy of Åbo two professorships are vacant: one in economy and one in history. There are two candidates for the chair of economy:Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
and Henrik Julius VoltematVoltemat, Henrik Julius
(1722-1765). Swedish.
. Linnaeus knows them both very well and does not hesitate to declare Kalm number one for the post. Voltemat on the other hand will be perfect for the chair of history as he is ”a born historian”.

The important chair of medicine is also vacant. Linnaeus mentions four possible candidates, ranking them in the following order:

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
, ”a complete academician”.

Johan LecheLeche, Johan (1704-1764).
Swedish. Botanist, plant collector and
physician. Studied the flora of Scania.
His herbarium was bought by Joseph
Banks. Professor of medicine at
Åbo. Correspondent of Linnaeus.
, recently close to being elected professor of medicine in Lund. He had got the professorship if not Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
had fought for his brother Eberhard RosenbladRosenblad, Eberhard
(1714-1796). Swedish. Born
Rosén, ennobled Rosenblad in
1770, brother of Nils Rosén von
Rosenstein. Professor of medicine at
Lund in 1744.
.

Bartold Rudolph HastHast, Bartold Rudolph
(1724-1784). Swedish. Provincial
physician, Vasa, Finland. Brother of
Reinhold Hast.
, young, serious, not a genius, but far from stupid.

Erik ElffElff, Erik (1718-1761).
Swedish. Assessor of the Collegium
medicum. Chief physician at the
Serafimerlasarettet in Stockholm.
, graduate in medicine, theoretically satisfactory but not to be compared with the other three candidates.

Linnaeus cannot believe that Jonas Petri Bökman [BöckmanBöckman, Jonas Petri
(1716-1770). Swedish. Professor of
medicine and townphysician in
Greifswald, townphysician in Stockholm.
] will be an applicant.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G152a). [1] [2] [3]