Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0824 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, [ 25 July 1747] n.s.
Dated Undated, but presumably written in the end of July 1747. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Min K[iäre] Bror.

Det är ej hos oss underligit at matluchten och et wähl tillredt bord retar appetiten; att wacker frucht giör att munnen watnas där åht. mången kysk yngling har wäts i byxorne åht en skiönhet; och qwinfolken måste skyla sin blygd men ej ansichte för samma orsak.

dett samma som kallas genitura hoos mares, bewaras uti vesiculis seminalibus, evacueras ab affectu.

dett samma är hoos honan ovum, bewaras i ovario, evacueras af samma orsak.

altså ej underligt om Papgojan. hönan wärper utan tupp, och alla feminae evacuera årligen ova.

Min Bror önskar mig nästa åhr lycka till skånska resan, men jag har intet hört af henne sedan redan förleden wåras, då jag hörde att wår genom swänske gynnare dref där på.

nog tillstår jag att jag önskade i andanom få se skåne med upmärksamma ögon, som det är ett land framför alla andra i sverige att praeferera; men då jag tänker på långa wägen och beswäret hisnar jag där wid. jag sliter upp mig i förtid och ingen tackar mine barn därföre; jag har för mine här tills giorde resor ej haft tack, mer än endast af H[err] Öfwerintendenten och De Geer. tiderne blifwa alt swårare; man moste föda sig och de sine ärligen, utan snålhet.

reser jag så sliter jag upp en vagn…400 d[a]l[e]r
jag sliter upp en klädning till hand och fot i splitter…400 –”-
jag försummar mine collegier, som kunne importera mig en sommartermin… 800 –”-
jag kunne äfwen hafwa ett par Praesidia…200 –”-

utom dett att jag bör hålla en amanuensem, så att jag aldrig winner en styfwer, men tappar 1800 d[a]l[e]r, får en uttraslad kropp, i stället jag kunne lefwa commode i min kammare. jag måste nu betala mehr i skatt för titel, barnen blifwa större, informator skall hållas med mera. äntel[igen] när man skall utgifwa resan måste man arbeta, wara rädd för elacka uttydelser, för processer &c. Men få se om krämpor äffter några åhr skulle kiöra mig uht, då kanske jag torde taga an en dylik resa, men ej för ro skull, ty de yre åhren äro mäst förbij. jag will arbeta att giöra tienlige disciplar äffter mig, som få resa till de rest så mycket som jag, och arbetad som jag, då de ock torde en gång trotna.

Min K[iäre] Bror kom hog hwad wår store Tessin giort academien för tienst; sannerl[igen] den största någonsin skedt någon wettenskaps academie. ännu har aldrig Academien där af profiterat; nu tyckes wara tid.

om något skep går till Benghal[e]n &c. så laga att en ungkarl får gå med. hwar till jag kan förslå den yngre Hasten, som är född till samblare uti Historia naturali och som är färdig att gå åstad. han är nu den snällaste jag äger af alla mine disciplar näst Kalmen, och går jag i godo att han skall giöra academien fullkomligt nöje.

Alstrin har ock lust gå till china, han har hört mig i somar, warit flitigt och giort hwad på så kort tid kunnat giöras, så att han torde ej wara aldeles onyttig; dock långt ifrån som Hasten. kunne desse bägge komma uht i juhl med skeppen woro rätt wähl.

jag skickar innelyckte copia, att M[in] Br[or] må se fata Botanices (imo totius Historiae naturalis) i Italien och huru utlänningar önska att descriptiones och realia trycktes i Edra Actis på latin.

K[iäre] Bror lät för min räkning upkiöpa Acta för 2dra qvartalet, Browallii och Fagotts tahl.

Kiäre Bror kom hog Kalmen, fast hans competitor säges wäga 11000 d[a]l[e]r. lät wåra wettenskapers beskyddare, wår beständige Hårleman weta det, så sätter wähl han som will och kan et stort veto.

upSUMMARY

When the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] assembled on 18th July, 1747 o.s., Carl Diedric Ehrenpreus Ehrenpreus, Carl Diedric
(1692-1760). Swedish. Count,
Councillor, Chancellor of Uppsala
University. Correspondent of Linnaeus.
mentioned a most remarkable occurrence. After 27 years in Sweden a parrot had for the first time laid an egg! This was the more surprising as the parrot was believed to be a male. An interesting fact in this mystery was that half a year before the bird had enjoyed the company of another parrot for a couple of weeks. The case was committed to Linnaeus for a statement. This is Linnaeus ’ s answer to the Academy:

“There is nothing remarkable about the scent of nice food and a rich table whetting your appetite, or a beautiful fruit making your mouth water; many a chaste young man has wet his pants at the sight of a beauty, and women can experience a similar sensation when meeting men. In all female creatures the ova are evacuated for this reason. Thus, there is nothing strange about the old parrot and her egg; all hens lay eggs, even without a cock, and all females evacuate eggs every year.”

Next year Linnaeus will set out on a tour to Scania/Skåne, but he is not very enthusiastic about it: it is a long journey, adventurous, tiring and thankless [the journey to Skåne took place in 1749]. So far, only two persons have thanked him for his travels: Carl Hårleman Hårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
and Charles De GeerDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
. A tour is a disaster economically, too: he will make a loss of 1800 daler and end up with a worn-out body when he could instead have lived comfortably at home. To boot, he will have to pay a tax for his title! The children are getting older, a tutor has to be hired; more work has to be done when the travel report will be published, and in the end of it all, he will fear nasty attacks [from his critics]. His age and his ailments has prevented him for such a journey so far, but he might change his mind in a few years. He would like, for the purpose fit disciples, to succeed him, until they have travelled as much as Linnaeus and got tired of it.

Linnaeus mentions Carl Gustaf Tessin Tessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
with great esteem: he has done the Academy the greatest service ever. By these words Linnaeus refers to Tessin’s agreement with the Swedish East India Company [Svenska Ostindiska KompanietSvenska Ostindiska Kompaniet,
Swedish. The Swedish East India Company
(SOIC) was a Swedish trading company
formed in 1731. The company was
dissolved in 1813.
] to accept a naturalist on board and offer free transport and full board. If there is a ship bound for Bengal, Linnaeus wants a bachelor for this task, preferably young Reinhold HastHast, Reinhold (1726-d.ca.
1747). Swedish. Student in Uppsala
1744. Brother of Barthold Rudolph Hast.
who is the second best qualified after Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
.

Alstrin [Linnaeus presumably refers to Lars AlstrinAlstrin, Lars (d.1775).
Swedish. Student trainee at the Swedish
Board of Mines [Bergskollegium],
thereafter mine-inspector.
] is eager to go to China; he is not bad but not up to Hast’s standards. If these two could embark before Christmas, it would be very good.

Enclosed with this letter Linnaeus sends a work [presumably Jean François Séguier’sSéguier, Jean François
(1703-1784). French. Antiquarian
and botanist, Nimes. Correspondent of
Linnaeus.
, Bibliotheca botanicaSéguier, Jean François
Bibliotheca botanica, sive
Catalogus auctorum et librorum omnium
qui de re botanica, de medicamentis ex
vegetabilibus paratis, de re rustica,
& de horticultura tractant, a
Joanne-Francisco Seguiero Neumasense
digestus. Accessit Bibliotheca botanica
Jo. Ant. Bumaldi, seu potius Ovidii
Montalbani Bononiensis
(The Hague
1740).
] so that Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
can read it and observe the foreign claim for descriptiones and ”realia” to be published in Latin in the transactions of the Royal Swedish Academy of Sciences, i.e. Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar Kungliga
Vetenskapsakademiens handlingar

(1739-) (Transactions of the Royal
Swedish Academy of Sciences).
.

Linnaeus wants to buy Johan Browallius’sBrowallius, Johan (1707-1755).
Swedish. Professor of physics, later of
theology. Bishop of Åbo.
Correspondent of Linnaeus.
and Jacob Faggot’sFaggot, Jacob (1699-1777).
Swedish. Initiated the redistribution of
land holdings in 1753, inspector of the
office of land-surveying. Secretary at
the Royal Swedish Academy of Sciences
1742-1744. Brother of Petter Faggot.
speeches printed in the Academy’s transactions[Linnaeus refers to Browallius’s Känningar af Guds försyn vid nyttiga vetenskapers främjandeBrowallius, Johan
Känningar af Guds försyn
vid nyttiga vetenskapers främjande.
I et tal hållit för Kongl.
Svenska Vetenskaps Academien af doct.
Johan Browallius, då han lade af
sit därstädes förde
praesidium, den 23 maij 1747

(Stockholm, 1747).
and Faggot’s Historien om svenska landtmäteriet ock geografienFaggot, Jacob Historien om
svenska landtmäteriet ock
geographien, uti tal förestäld
för Kongl. Svens. Vetenskaps
Academien af öfverdirecteuren Jacob
Faggot då han lade af sit
därstädes förde
praesidium, den 25 julii år
1747
(Stockholm, 1747).
].

He hopes that the Academy will support Kalm’s application for the post as professor of economy in Åbo. Hårleman can arrange it.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 185-188   p.185  p.186  p.187  p.188.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 98-101   p.98  p.99  p.100  p.101.