Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0826 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Nils Palmstierna, [5 September 1747] n.s.
Dated Undated, but presumably written in early September 1747. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Praeses
och Samtel[ige] Herrar Ledamöter af
Kongl[ige] Wettenskaps Academien.

Jag aflägger hoos Kongl[ige] Wettenskaps academien ödmiuk tacksäjelse för all den åhoga, omsorg och arbete Ko[n]gl[ige] Acad[emiens] Ledamöter haft att recommendera och förhielpa H[err] Kalm till Professionen och den sig där på grundade resa till Canada, som jag hoppas skola lända Kongl[ige] Academien till mycket lustre och fäderneslandet till mycket gagn. på Hans Kongl[ig] Höghets föreställning har ock Academien här i Upsala resolverat att lämna 6000 daler kopparmynt till samma nyttiga resas befrämjande; så att all ting tycks änteligen wara redo till den högst önskeliga resan.

Min wördsamma begiäran är nu till Kongl[ige] Academien, att Profess[or] Kalms resa med all ifwer pådrifwes, ty jag har af mycken förfarenhet lärdt hur angeläget det är att smida medan järnet är warmt, och till att arbeta medan saken är ung och färsk; medan constellationerne äro önskelige; medan man har begiärelse hopp och åtrå; medan hogen spelar och medan man har ynnest. Winner ödet tiden, som altid afwundas stora saker, så winner det mycket; man skall fruchta för hwar dag af tiden.

Des utom lärer det wara mine herrar, så wähl som mig, bekant om seglationen till Norra America ifrån Engeland, att de måste fartygen gå från Engeland om hösten i September, October och till mit i November; där emot sällan någre om wåren, då siön är full af töckn och is.

Altså om resan ej bewakas af Prof[essor] Kalm i höst, kommer han ett helt åhr att dröja; han blifwer på den tiden helt säkert mera styfbent, commodare, delecatare och obeqwämare till att stöfwa i skogarne. Man mister des utom ett helt åhr; man exponerar honom till tidens omskiften. han kommer då senare tillbakas. han har hwarken hustru, käresta barn äl[le]r egendom att disponera. han kan nu giöra sig färdig på några timmar till den största resolution; får han gå hemma torde hända att han får en snara snart nog, som drager honom åht hemmet, som undandrager honom beswär och afråder honom ifrån allt det hwar till den skiöna Flora honom nu låckar.

Mine Herrar trottens intet att laga honom å stad gifwen honom de pengar som nu stå till reds, och en pisk-snärt att det går i språng åht Canada. De pengar som utfälla sedermera kunna anwändas till fracht och öfwerskickas med wäxel.

jag förbl[ifwer]
Mine Herrars ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

upSUMMARY

Linnaeus is addressing the members of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
and its President Nils PalmstiernaPalmstierna, Nils (1696-1766).
Swedish. Baron, diplomat, chancellor of
Lund University. Correspondent of
Linnaeus.
] to express his deep gratitude for their recommendation of Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
as professor of Åbo and their support for his subsequent expedition to Canada. Uppsala University [Uppsala universitetUppsala University, Swedish.
Uppsala University was founded in 1477.
] has decided to grant 6,000 daler for this project.

Linnaeus emphasizes the importance of prompt action in the case of Kalm’s expedition:”to strike while the iron is hot”.

The crossing to North America from England must take place in September, October and not later than mid-November; in spring the sea is foggy and full of ice.

If Kalm cannot leave now, the project will be delayed a whole year, and then the situation can have changed completely. He is a bachelor now and can leave immediately, but next year he might well have a marital noose around his neck and be unwilling to go away.

So Linnaeus once again urges the Academy to see to it that Kalm quickly leaves for Canada.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 111-112   p.111  p.112.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 101-103   p.101  p.102  p.103.