Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0833 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 22 September 1747 n.s.
Dated 1747 d: 11 sept.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edel och Höglärde H[err] Assessor.

Mycken tack för brefwet.
Hast och Hagström lära nu wara i stockholm at bewaka sina fatalier och fataliteter.
Med praesten som för 3 weckor reste till Pensylvanien skickade jag H[err] Collinson både många frön och många små piecer.
Tusen tack för den wackra Perdix; hälsa H[err] Le Febure och tacka honom som en hurtig herre för skänken. Gud låte mig få något tillfälle at snart afhämta fogelen, hwar om jag natt och dag skall wara sorgfällig.

jag lefwer och dör
Min ärlige Broders
lydige dräng
C[arl] Linnaeus

Upsala 1747
d[en]11 sept[ember]

Assessoren uti Kongl[iga]
Collegio Medico
Edel och Höglärde
H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 73-74   p.73  p.74.