Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0834 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 22 September 1747 n.s.
Dated 1747 d: 11 sept.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Kongl Maijtts och
Svea Rikes Råd, Cancellie Rådh, Öfwerste Marschalk
och Academiae Canceller.

Eders Höggre[flige] Excellence som altid med mildhet åhörer alla, täcktes ock förleden wåras afhöra några ord, som jag hastigt förestälte om Inspectores Nationum vid Academierne, då Eders Höggrefl[ige] Excellence befalte mig ingifwa här om ett kort pro memoria, hwilket alt tills nu förgiätits, då en dylik casus påminner mig min skyldighet. Eders Höggrefl[ige] Excellence förhoppas jag lärer taga detta för så menlöst, som dett i sielfwa wärket är; ty mig angår just icke, hwem som har inspecturas; jag hafwer sielfwer Nationem Smolandicam, åstundar ingen annan, skall aldrig begiära äller willia emottaga någon annor. jag törs ej heller gifwa detta Memorial såsom publique; att jag icke nu draga på mig alt för många owänner, utan allenast aflämnar dett, att Eders Höggrefl[ige] Excellence må taga det i öfwerwägande, som angår rikets nytta, hwilken är och warit Eders Höggrefl[ige] Excellences kiäraste och förnämsta ändamåhl.

Eders Höggrefl[ige] Excellence har giort, att wij fått communication med Indierne; genom Eders Höggre[flige] Excellence kommer Kalmen nu till Canada; hwarföre jag med alla dem som älska dygd och wettenskaper böra Eders Höggrefl[ige] Excellence ett evigt namn. Den Högste Warelsen uppehålle Eders Högg[reflige] Excellence till långa tider; jag som altid bör påminna mig Gud och Eders Excellence för min lycka, lefwer och dör

Eders Höggrefl[ige] Excellences
underdån[ige] ödmiuke dräng
Carl Linnaeus

Upsala 1747
d[en] 11 sept[embris]

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
about a Pro Memoria he has written on behalf of Tessin and asks him for his opinion of the utility of this text, although it will not be made public. The Pro Memoria [about the election of inspectors to the students nations in Uppsala] is enclosed, for contents, see below.

Linnaeus informs Tessin that thanks to him he has made contact with the Indians, and that Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
will now be able to travel to Canada [Linnaeus refers to Kalm’s forthcoming journey to North–America].

In the Pro Memoria Linnaeus argues that the appointment of inspectors for the students’ nations [associations] is not made with appropriate carefulness. Linnaeus is afraid that good manners of the students are not well taught. The university does not line up to its responsibility to make good citizens.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Tessinska samlingen, Brev till C. G. Tessin, bunt 17, E 5731). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 6-8   p.6  p.7  p.8.