Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0842 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 3 November 1747 n.s.
Dated 23 octobr 1747. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Candidat.

jag hade bref ifrån Bergmästaren Adlerheim i Westerbotn, som i sommar warit i Lappland, och där samblat några örter, dem han satt uti 2nne lådor och skickat med Torneå fartygen åht Stockholm, att där aflämnas hoos Linkrämaren Hindsberg i brunsgränden, med anordning att studenten Gran, som äfwen wäntas från Westerbotn skulle dem föra till Upsa[la].

Nu som jag i stockholm har ingen mehr pålitelig man än H[err] Candidaten, ty är min hörsamma begiäran att H[err] Candidaten täckes hoos samme Linkrämare äffter fråga om de redan anlänt, och om det skedt: [pri]mo laga att de ej få stå i något warmt rum, utan i lufften (ty de frysa intet bort) sedan [secun]do att de med någon resande ställas hit, ty på siön äl[le]r med jachten är intet säkert efter denna tiden, ock H[err] Candidaten wet altid om någon resande tänker sig hit.

jag sättes här igenom alt mehr och mehr i H[err] Candidatens obligation och förbl[ifwer]

Höglärde H[err] Candidatens
hörsamste tiänare
Carl Linnaeus

Upsala den 23 Octob[e]r
1747

d[en] 30 blifwer promotionen i medicinen.

upSUMMARY

Linnaeus has heard from Pehr AdlerheimAdlerheim, Pehr (1712-1789).
Swedish. Mine-inspector, mining
counsellor, assessor at the Swedish
Board of Mines (Bergskollegium).
Travelled with Linnaeus to Öland
and Gotland.
in Västerbotten that he had been in Lapland and collected plants during the summer. Adlerheim had packed those in two boxes and sent them by sea from Torneå to Stockholm to be left with Hindsberg, and from there, the student GranGran, Swedish. Student. would take them to Uppsala, when he arrived in Stockholm from Västerbotten.

As Linnaeus cannot find a more reliable agent in Stockholm than Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
, Linnaeus asks Lidbeck to go to Hindsberg and hear if the boxes have already arrived. If they have, Lidbeck should see that they are not kept in a warm room but outdoors. Lidbeck should also arrange for somebody bound for Uppsala to take them with him.

This will do Linnaeus a great service, which will make Linnaeus even more obliged to Lidbeck.

P.S Linnaeus adds that the promotion of medical doctors will take place on October 30 [o.s.].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB). [1] [2]