Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0852 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, 17 November 1747 n.s.
Dated XI/6 1747. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bror

Hwem rider RäntMästaren wet jag intet, men skall det snart få wetta, ty äfter middagen komma wij i Consistorio.

Säg mig är min observation i Academien upläst af Hans Excellence RiksRådet Palmstierna om Siupp äller? är hon approberad äller ej? får jag figuren tillbakas som jag begiärade äller ej, dock sedan hon är utstucken.

Tack för de wackra acterne.

Med nästa post skall jag inkomma med mitt promemoria om Lappmarks saken, hoppas det är till des nog tid.

Vale fave
C[arl] L[innaeus]

Upsala xi/e 1747.

Nu war jag hoos Rector, sedan jag fick ej igen RäntMästaren, som säger att RäntMästaren straxt skickar öfwer p[en]g[a]r, så snart Hans Kongl[ig] Höghet gifwer sitt nådiga swar på brefwet som där om gick af straxt det beslutades; så att det ingalunda kommer att gå till Hans Maij[estä]t utan allenast till Hans Kongl[ig] Höghet.

Om Bror stiger till sekret[erare] Dahlström, så blifwer det straxt bestält, och p[en]g[a]rna skola straxt komma. Laga att det sker till nästa post.

Det är omögligt att Hans Kongl[ig] Höghet kan honom emot wara, som H[ans] K[onglig] H[öghet] sielf nådigast styrkte där till.

Secreteraren uti
Kongl[iga] Wettenskaps
Academien
Höglärde
H[err] Pehr Elvius
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus is writing to the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] about problems concerning the treasurer of Uppsala University[Peter JulinskiöldJulinskiöld, Peter
(1709-1768). Swedish. Treasurer of
Uppsala University. 
], but hopes he will get some information soon, as the board of Uppsala University[ Uppsala Universitets konsistoriumUppsala Universitets konsistorium,
Swedish. The Consistorium [Board]
of Uppsala University.
will have a meeting later this afternoon.

Linnaeus also wonders if his paper on the raccoon [Linnaeus refers to "Beskrifning på et Americanskt Diur"Linnaeus, Carl "Beskrifning
på et Americanskt Diur, som Hans
Konglig Höghet gifvit til
undersökning, upstäld af Carl
Linnaeus", KVAH 8 (1747),
277-289. Soulsby no. 1160.
] has been read at the assembly by his Nils PalmstiernaPalmstierna, Nils (1696-1766).
Swedish. Baron, diplomat, chancellor of
Lund University. Correspondent of
Linnaeus.
. Has it been accepted at all? He reiterates his reminder of returning the illustration [of the raccoon].

He thanks for the Acta [presumably the transactions of the Royal Swedish Academy of Sciences] he has received.

In his next letter he will present his memorandum on the Lapland issue [Linnaeus to the Royal Swedish Academy of Sciences, 17 November 1747Letter L0845].

P.S. 1. Linnaeus returns to the problems concerning the communication with the treasurer. He has visited the Vice Chancellor of the University [Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
], and the disbursement needs the approval of His Royal Highness [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
].

P.S. 2. Carl Magnus DahlströmDahlström, Carl Magnus
Swedish. Secretary to the Uppsala
University Chancellor.
will give directions for the payment, which Linnaeus expects by next post.

P.S. 3. Linnaeus considers it as impossible that Adolf Fredrik might have something against him [presumably Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
], as he has approved of the disbursement.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 116-117   p.116  p.117.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 108-109   p.108  p.109.