Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0853 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 17 November 1747 n.s.
Dated 6 Nov. 1747. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min H[err] Candidat.

Tack åter för novellerne

Intet skadar det att inskrifwas i Commercie Collegio allenast Commercie Rådet ej blifwer ogunstig då han hörer H[err] Candidaten fattat annan deseine wid conditionen; det woro resonablast att säga Commercie Rådet det straxt;

Hwad den nyare Conditionen angår hoos H[err] Assessor Ugla, så hörer jag af secr[eteren] Klingenberg att hon aldeles intet blifwer Academisk, då den är säkert sämbre än den förra.

Tack för Magist[er] Jöranssons memorial, det war artigt. så ser man; det är bäst att hålla upp, då det är nog, att skrifwa.

Idag giorde alla studerande hyllnings Eden på Academien.

Ännu har intet H[err] Candidaten fått mitt el[le]r min hustrus förra brev om hwilket jag skref senast.

i affton blifw[e]r på Academiens wägnar illumination hoos Rector, dit wij samblas att dricka Vivat Adolphus.

i Academien gingo alla studenter nations wis in uti procession; alla upräknades äffter stiften; musique på Lectaren, Rector giorde en swänsk orationem i Cathedren, secreteren stafwar Eden, alla på en gång äffter, och sworo så att det gaf Echo nedan i lilltåen.

Må wähl. jag är
Högl[ärde] H[err] Candidatens
Hörsam[me] tiänare.
C[arl] L[innaeus].

Upsala d[en] 6 Now[ember] 1747

Candidaten
Edel ock Höglärde
H[err] Eric G[ustaf] Liidbeck
Stockholm

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB). [1] [2] [3]