Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0855 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, December 1747 n.s.
Dated . Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Candidat[en].

Prof[essor] Berch är ej ännu hemkommen.

Prof[essor] Solander har lofwat godt.

Secret[eren] Klingenberg har jag talt med, men ännu ej fått råka honom så allena, at jag fått rätt beskrifwa saken. Men huru skall han få sin mademoiselle?

Huru wille de i Carlstad förestå en Lection den de ej weta om hon är fisk el[le]r fogel; där will man till att rida och säga: ho ho. det lärer aldrig justitiae Cancelleren tillstäda hoos en nation, som har så mycken smak för goda saker, som Eder nation.

Lisa Stina hon talar aldrig om annat än sin fästeman, om honom drömmer hon; alla andra förachtar hon.


Vale
Eder
C[arl] L[innaeus]

Sedan jag detta skrifwit får jag H[err] Candidatens k[iära] bref i dag.

Tack äfwen för det nya där uti.

jag tror icke att dett hafwer någon nöd. det går wähl allenast H[err] justitiae Cancelleren är i lifwet, som drifwer wähl sin begynta sak till slut.

Philosophie candidaten
Höglärde H[err E[ric] G[ustaf] Liidbeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus writes to tell Erik Gustaf Lidbeck Lidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
that Anders Berch Berch, Anders (1711-1774).
Swedish. Professor of economics,
Uppsala.
has not yet returned.

Daniel SolanderSolander, Daniel (1707-1786).
Swedish. Professor of Law, Uppsala.
Married to Anna Margareta Solander.
Brother of Carl Solander and uncle to
Daniel Solander. Correspondent of
Linnaeus.
has been positive.

Linnaeus has talked to Carl Klingenberg Klingenberg, Carl (1708-1757).
Swedish. Secretary of Uppsala
University.
but had not yet seen him so in private that they had been able to discuss the matter in detail. Linnaeus wonders how he [presumably Klingenberg] [in the end].will get the young woman

Linnaeus is surprised that they in Karlstad will superintend a lesson without knowing anything about the person. The Chancellor of Justice [Carl Gustaf LöwenhielmLöwenhielm, Carl Gustaf
(1701-1768). Swedish. Nobleman,
politician and public official, member
of the Royal Swedish Academy of
Sciences. Correspondent of Linnaeus.
] would never permit that.

Lisa Stina [Elisabeth Christina BergencrantzBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
] never talks about anything except her fiancé [i.e. Lidbeck]. She dreams of him and despises all others.

P.S. Linnaeus thanks Lidbeck for a letter that has just arrived [this letter has not come down to us] and for the news contained in it. Linnaeus does not think there will be any difficulties as long as Löwenhielm lives to see the end of the matter which he has started so well.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB). [1] [2] [3]