Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0860 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, [15 October 1747] n.s.
Dated Undated, but presumably written in the Autumn 1747. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

jag hade i dag med posten bref af Med[icinae] studiosus Hasselquist, som giör sig något hopp om at få resa till Terram sanctam. jag wille alt förgierna skrifwa för honom till wåra Maecenates scientiarum, till Academien, till Eder och flere; men jag sannerligen blyges, som aldrig lärt att wara oförskiemd; jag hafwer och sielf ett sky för den som aldrig är nögd. jag har nog wunnit på denna tiden af publicum, då jag får en Kalm till Canada; Gud gifwe den gingo lyckeligit, wij fingo sedermera af publicum mera handräckning än wij behöfwade.

Men att återkomma till Hasselquist; så är han den skickeligaste och af hwilken wår facultet kan giöra sig det största hoppet. jag wet ingen som alwarsamare, jemnare och flitigare arbetat i alt hwad som är curieuxt än han; där till är han ganska fattig; men ödmiuk, ärlig, munter och hogad.

I wet M[in] H[err]e huru mycket de aldra störste Patres Theologi winlagt sig om en rätt version af den heligaste skrift, huru de haft mästa beswäret med animalibus och plantis Biblicis. Hur omögligt det warit för dem at här uti utreda sig så länge man ej wettat hwad funnits wäxande och lefwande i det heliga Land.

Snart alla riken i werlden äro af Botanicis genomwandrade, män än i dag har aldrig någor Botanicus warit i terra sancta. ty hwarken Bellonius äller Rauwolfius äller Schaw har kiänt några örter, som kan ses af deras itinerariis.

Tänk likwähl om någon kommo dit, som där determinerade alt lefwande och wäxande hur lät det sedermera skulle wara i philologia sacra. hur stort namn skulle icke den få, som af alla nationers theologis med lika beröm blefwo uphögd; jag twiflar någon erudit skulle kunna uphöjas så högt. sannerlig[en] hade intet åhren, tienst och hustru giort mig weklig, jag hade sielf lust at gå dit.

jag tillstår at en sådan resa giör intet till rikets esse, men det kunne dock wara artigt för nationen; hälst ungkarlen begiär ej mehr än et regium stipendium af hwar facultet. Gud gifwe at 8 stipendier, ja 80 kunna giöra så mycket lustre som desse 4. han wågar sit lif; publicum föga nogot. han skaffar sig nogot af sitt stifts präster. jag skall ock gifwa honom så mycket jag kan komma åstad.

Resan till smyrna kunne H[err] Kierman och Plomgren hielpa; till Joppe är sedan ej lång resa. däri från till Terra sancta ej långt. H[err] Cancellie R[ådet] Carleson gofwo god adresse. ungkarlen måste gå som Pelegrim utan ståt. hela resan woro giord med liten, men ej betald med mycket.

Kan Min Herre, hielpa honom äller något rekommendera honom, så giör det, ty han är wärd Eder och allas wår hielp. han begiär ej något capital. jag ser med förundran hur wår nation arbetar på alt sätt att giöra sig lysande i werlden. jag tors icke bedia en Enda menniska mera här om, at jag ej må blifwa tröttsam.

Vale
C[arl] Linnaeus

Upsala 1747

Secreteren af Kongl[iga] Wettenskaps Academien
Edel och Höglärde
Hr Pehr Elfwius
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus writes to Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
informing him that he has received a letter from Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
[this letter has not come down to us], where he has given Linnaeus hope that he is willing to set out on a journey to the Holy Land[Palestine]. Linnaeus would have liked to recommended him for various patrons, the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] itself and for Elvius and others, but hesitated to do that, maybe out of fear for asking too much this time. He has just succeeded in sending Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
to Canada by public means, where they [Linnaeus and Kalm] got more than they actually needed.

Hasselquist is his most serious and talented disciple, but poor.

It is a well-known fact that theologians have great problems in translating the names of animals and plants in the Bible.

No naturalists, not even Pierre BelonBelon, Pierre (1517-1564).
French. Zoologist and naturalist.
, Leonhard RauwolfRauwolf, Leonhard (1535-1596).
German. Physician, traveller in the
Orient.
or Schauw [Thomas ShawShaw, Thomas (1692-1751).
British. Explorer, professor of Greek at
Oxford. Collector of natural history
objects. Travelled in the Middle East
and in Africa.
], have ever been in the Holy Land to describe plants and animals scientifically.

What a blessing for all theologians it would be if Hasselquist could send home accurate information! Linnaeus would love to go there himself but his situation, age, professional duties, wife [and family] does not admit of it.

Such a journey could be valuable for the Swedish nation. However, Hasselquist is very modest in his requests: only a royal grant from each faculty.

Gustaf KiermanKierman, Gustaf (1702-1766).
Swedish. Member of the Swedish Riksdag,
sponsor, director of the Swedish East
India Company.
and Thomas PlomgrenPlomgren, Thomas (1702-1754).
Swedish. Merchant, Stockholm.
Mercantilist and politician.
could provide the journey to Smyrna, and then Joppe and the Holy Land are not far away. Edvard CarlesonCarleson, Edvard (1704-1767).
Swedish. Public official. President of
the Swedish Board of Commerce.
Accompanied Carl Fredric von Höpken
on his voyage to the Orient. Father of
Adolf Ludvig Carleson. Correspondent of
Linnaeus.
could be useful, too. As a bachelor, Hasselquist must travel in a simple way like a pilgrim.

Linnaeus pleads to the Academy to use all its influence to support Hasselquist’s journey to the Holy Land. He deserves all the assistance they can give him.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 113-115   p.113  p.114  p.115.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 105-107   p.105  p.106  p.107.