Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0863 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, [25 April 1748] n.s.
Dated Undated, but presumably written in early April 1748.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bror.

jag har sport att academien änteligen huggit till och uteslutat onyttige ledamöter för sig; det war ganska wähl det en gång skedde; det giör arbetsamme arbetare i wingården, medan någre stå fåfänge på torget, det gifwer estime.

ofelbart komma wähl wåre extranei att specificeras uti acterne, så snart de utkomma skall jag öfwerskicka exemplaret till Ledamöterne, at de inom sin tid skola inkomma med sine rön.

Men huru kommer sig att i Göttingiske Zeytungen står Johan Gesner (Physicus och Canonicus i Bern) i stället för Joh[ann] Albert Gesner Seren. Ducis Wurtemberg. Archiater & consiliarius. denne senare är den som jag så högt recommenderade till att blifwa ledamot och academien där på antog; jag är säker att han allena skall giöra så mycket gagn, som alla andra.

denne samme skrifwer i sitt bref till mig att han redan länge sedan skrifwit till academien och tackat mycket för den heder honom skedt, men att han addresserat brefwet till Gref[we] Gyllenborg (NB Carl, wår förra Canceller) den han intet wiste wara död, och genom hwilken han tillförene plägade skicka sina saker; om detta bref ej skolat framkommit, så war så gunstig och fråga efter det hoos herrar Gyllenborgar.

Lef länge sell.

förbl[ifwer]
M[in] H[err] Broders
hörsame tienare
Carl Linnaeus

Kongl[iga] Wettenskaps
Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

It has come to Linnaeus’s notice that the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] has finally decided to expel passive members, a very good thing. That creates respect.

The foreign members must be presented, and then Linnaeus will inform the Academy and ask for its comments.

Why is Johannes GessnerGessner, Johannes (1709-1790).
Swiss. Naturalist, Zürich.
Correspondent of Linnaeus.
, physicist and canon of Bern, mentioned in the Göttingiske Zeytungen instead of Johann Albrecht GesnerGesner, Johann Albrecht
(1694-1760). German. Physician of the
Duke of Würtenberg. Father of
Wilhelm Friedrich Immanuel Gesner.
Correspondent of Linnaeus.
, councillor and physician in ordinary to the Duke of Würtenburg [Karl EugenKarl Eugen, Duke of Würtemberg
(1728-1793). German.
]? He is the one Linnaeus recommended, and he was also accepted by the Academy; his services will be valuable there.

In a letter to Linnaeus, Johan Albert Gesner mentioned that he had already written to the Academy and thanked them for the honour bestowed upon him. However, he sent the letter to Carl GyllenborgGyllenborg, Carl (1679-1746).
Swedish. Chancellor of Uppsala
University and Lund University. Chancery
President (Kanslipresident) at the
Swedish Government Offices (Kungliga
Kanslikollegium) in 1738. Correspondent
of Linnaeus.
not knowing of his demise. Gylleborg was his customary contact. If Gesner’s letter has not been forwarded to the Academy of Sciences, the Secretary [Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
] should inquire about it at the Gyllenborg family.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 126-127   p.126  p.127.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 117-118   p.117  p.118.