Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0876 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 12 January 1748 n.s.
Dated 1748 d: 1 januarii. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Kongl. Maijts
och Svea rikes Råd, Praesident
Öfwerste Marschalk af Academiae Canceller.

Då i dag hela den lustre Swänska werlden ställer sig fram att öfwer Eders Höggrefl[ige] Excellence ropa lycka och lofsånger, fördristar ock jag (fast abditus agro) at smyga mig fram ibland folk-hopen.

Janus bifrons som nu öpnar för oss en ny tid, pekar äfwen tillbakas på de föregående åhr, som uprepa för mig ett oändeligit skuldregister af all den nåd min Gud och min Tessin giort mig.

Wij böra wåra Fäder all barnslig wördnad och tacksamhet för det de uppehållit oss i wåra barnaåhr, dem Gud och naturen där till föranlåtit. Den samme Guden (fast ej naturen) har förmått Eders Excellence att wara mig en huld fader nu i runda 8 åhr, ty jag bör Eders Excellence, och ingen annor dödelig, alt detta mitt wälstånd och mitt uppehälle så rikeligen, mina tienster och hedersposter alla, den ena äffter den andra.

Höga Herrar gå närmast intill Gudarne, då de giöra andra lyckelige; men wij som genom dem blefwit sälle, kunna tillbakas intet annat gifwa dem, än det Gudarne åtnöja sig med, neml[igen] lof, ähra och pris.

Min önskan skall war att den Gud, som satt Eders Excellence på högsta ährespitsen och som i åhr låtit Eders Excellence triumfera öfwer sielfwa hälfwites illwiljan, Han må uppehålla Eders Excellence i denna ähro-stohl, till många åhr, för wårt Swänska rikes wähl.

jag skall aldrig önska mig sielf den tid, Eders Excellences lycka ej skall fägna mig, såsom den mig sielf wederfarits, äller den dag jag förgiätande warder hwad min Gud och min Tessin giort mig. Således skall jag lefwa oaflåteligen med diupaste vördnad

Eders Höggrefl[ige] Excellences
underdån[ige] ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1748
d[en] 1 januarii

upSUMMARY

Linnaeus congratulates the Swedish people on having Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
as a new President of the Government Offices. He wishes Tessin all happiness for the New Year and expresses his gratitude for Tessinís patronage for the last eight years and for all the positions he has obtained through the recommendations of Tessin.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Tessinska samlingen, Brev till C. G. Tessin, bunt 17, E 5731). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 9   p.9.