Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0881 • Pehr Kalm to Carl Linnaeus, 20 February 1748 n.s.
Dated 9. febr. 1748. Sent from London (Great Britain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Til H[err] Archiater Linnaeus.

Högädle Herr Archiater,

Nu får iag ändtel[igen] den äran, at berätta min hulda Informator de glada tidender, at iag den 6. hujus om aftonen i Solgången lyckeligen anlände til London. resan från Norrige skedde d. 28. Januarii. Väderleken på siön under hela hijtresan var sådan, som en Poultron til siös sig någonsin kunnat önska, ty vågorna på siön gingo aldrig större, än at vi hvar dag kunnat utan fara ro med en espinge allestäds på hafvet, der vi seglade; ja de fläste dagar hade iag trygt kunnat våga mig at både med en liten julle och en ökstock ro på hafvet hvart iag velat; siöfolcket sade, at de aldrig sedt Nordsiön vara så stilla. Aldrig sågo vi til någon kapare på siön, en ei liten förmån; ty dagel[iga] exempel visa, hvad skada dessa diuren äfven göra på neutrala skepp, der de plundra och röfva bort alt hvad löst de finna af kläder, penningar etc. kortel[igen], alt hvad de tycka om, ja det går ibland så långt, at de röfva kläderna af kroppen; Svenska, Danska, Norrska, Tyska siöfarande hafva detta erfarit mera än de vela; Tag igen hvem det var som giorde så; det är orätt och mot lag, men sit pro ratione voluntas, heter det här. I Norrige bekom iag H[err] Archiaterns bref, och beswarade samma strax, deri bref äfven lades till H[err] Secret[erare] Elvius och H[err] vice Praesidenten Bielke, item et vidlyfftigt til H[err] Baron och Öfwerhofintendenten Hårleman; iag vil ei annat förmoda, än at H[err] Archiatern bekommit dessa alla. ei vet iag, om anten H[err] Secret[erare] Elvius, eller H[err] Archiatern, eller H[err] Baron Bielke skrifwit och skickat något bref hijt til mig til London, men inga finnes bland quarlefda på Posten, och inga vet H[err] Abr[aham] Spalding om. et ber iag om, at då bref sändas hijt til mig, at de skickas under couvert til H[err] Spalding; nei, iag besinnar mig, couvertet allena kostar då vid utlösningen så mycket som sielfwa brefvet; derföre bäst, at de sändas directe til mig; iag vil bedja H[err] Spalding draga omsorg, at de altid blifva uttagne af honom, och til mig sända; men de måste skrifwas och vikas så, at intet couvert slås om dem, utan utanskriften skrifves på samma papper som brefvet är; annors, som förr sades, får iag betala en shilling allena för bara couvertet; än här iag ei hinnat flytta mig upp til mit bestälta logement, utan wil efter middagen giöra det; skeppen til norra America gå först härifrån i slutet af Martii månad med convoy; förut drista de sig ei för dref-ijs vid Americanske kusterne och siötökna; at så länge ligga i detta dyra London har iag ei samvete til; iag täncker derföre blifva här 14. dagar i staden, at blifva något hemma i språket; til den ändan har H[err] Spalding skaffat mig et sådant quarter, derest Matmodren kan tala Svenska, och des 4. döttrar förstå något det samma; desse, h[vil]ka, såsom quinfolck, hafwa quinfolckens medfödda siuka at aldrig kunna hålla munnen, utan ständigt prata, hafva lofvat så excercera mig i Engelska språket, at iag innom 14. dagar skal kunna handleda mig hwart iag vil; altså hielper nu ei, om iag i par veckor skal på vist sätt vara en Jungfrupilt: derefter täncker iag resa ut til Herdsforshire til den namnkunnige Ellis, at bese och betrakta hela hans landskötsel etc. hvarest iag är sinnad blifwa till H[err] Spalding befaller mig at begifva mig derifrån til de til America gående skepp. Jag gitter ei gå til någon af de lärda Herrarna härstädes, til hvilcka iag har med mig H[err] Archiaterns recommendations bref, innan iag någorlunda förstår Engelskan, och kan tala med dem i deras modersmål; ty då blir iag först välkommen: Latin kan väl en del af dem prata och skrifwa, men med alt detta förstår hvarcken iag dem, eller de mig, fast vi ock bägge talte Ciceronis Latin, ty de pronunciera Latin långt värre än en ram Finne /:min högtärade Landsman:/ Svenskan; neml[igen] secundum enunciationem anglicam. Alla gynnare och bekanta hälsas, bland hvilcka i synnerhet nämnes H[err] Doctor Celsius, Herrar Professorer Klingenstierna, Strömer, Celsius junior, Ihre, Rosén, Solander, Mag[ister] Strömmer; bägge Magistrar Almar. Engelsmän, som varit i Canada, beskrifva det som det ohyggeligaste och kallaste land, som under Solen gifves: hela sommaren skal der nästan altid vara sådan tökne, at man sällan kan derföre se Solen: iag kitslas mycket, at få komma dijt; Raggen fohle bort alla Kapare, ty nog är iag curieux at få se allehanda länder; men så lyster iag dock ei gierna denna resan at få se Franckrike eller Spanien.

Jag har det nöje, at städse framhärda
Högädle Herr Archiaterns
ödmiukaste tienare
Pehr Kalm.

London d[en] 4. Febr[uarii]
1748.

upSUMMARY

Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
departed on a ship from Norway on January 29 and arrived in London on February 6 after an unusually calm crossing, and without being attacked by pirates. Kalm received Linnaeusís letter [this letter has not come down to us] in Norway and answered it [Kalm to Linnaeus, 22 December 1747Letter L0858]. Together with his answer he enclosed letters to Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
, Sten Carl BielkeBielke, Sten Carl (1709-1753).
Swedish. Baron, government official,
patron of science, and naturalist. One
of the founders of the Royal Swedish
Academy of Sciences. Private pupil of
Linnaeus. Close friend of Pehr Kalm,
whose voyage to America he supported
financially. Correspondent of Linnaeus.
and Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
. There were no letters waiting for Kalm in London. At first Kalm begs of Linnaeus to send his letters to Abraham SpaldingSpalding, Abraham (1712-1782).
Swedish. Merchant, London, in
partnership with Gustaf Brander.
, but in the next sentence he changes his mind and asks of Linnaeus to send them directly to Kalm instead, as the envelope for this purpose would cost him as much as in releasing the letter in the mail. Instead he will ask of Spalding to take care of his post and send it to him. But it is very important that the adress is written on the same paper as the letter and is folded around the letter itself, so that an envelope would be unnecessary, which would cost him a shilling. The ships for America will depart in a convoy at the end of March. Kalm will use the time until then to learn English. Spalding has arranged quarters for Kalm in a house where the wife and her four daughters speak some Swedish. They have promised to give him lessons in English so that he can get around with the language in 14 days. More time than that Kalm is not prepared to spend in London as the city is very expensive. After two weeks in this house Kalm will go to Herefordshire and visit the famous William EllisEllis, William (c. 1700-1758).
British. Writer on agriculture.
and learn about agriculture. He will do so until Spalding tellls him to go to the ship leaving for America. It is no use visiting the learned gentlemen of London, to whom Linnaeus has written letters of recommendation, as long as he cannot speak English. Even if they know Latin, although both Kalm [and an Englishman he met] spoke in the Ciceronian way, their pronunciation of it is incomprehensible. Kalm sends his regards to all his friends and supporters, especially Olof CelsiusCelsius, Olof (1670-1756).
Swedish. Orientalist and theologian,
professor at Uppsala. Botanist and plant
collector, benefactor of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
, Samuel KlingenstjernaKlingenstierna, Samuel
(1698-1765). Swedish. Physicist and
mathematician, professor of experimental
physics at Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
, Martin StrömerStrömer, Martin
(1707-1770). Swedish. Astronomer,
professor in Uppsala from 1745.
, Olof CelsiusCelsius, Olof (1716-1794).
Swedish. Bishop, historian, politician.
, Johan IhreIhre, Johan (1707-1780).
Swedish. Philologist. Professor of Latin
and later of eloquence and political
science at Uppsala.
, Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
, Daniel SolanderSolander, Daniel (1707-1786).
Swedish. Professor of Law, Uppsala.
Married to Anna Margareta Solander.
Brother of Carl Solander and uncle to
Daniel Solander. Correspondent of
Linnaeus.
, and Petrus AlmAlm, Petrus (1711-1769).
Swedish. Headmaster at a school in
Uppsala, Vicar of Tuna and Stafby.
Brother of Erik Alm.
and Erik AlmAlm, Erik (1713-1765).
Swedish. Clergyman. Household chaplan at
Bielke´s mother, Ursula Kristina
Bielke, born Törne. Thereafter
vicar of Skepptuna. Brother of Petrus
Alm.
. Englishmen wo have been to Canada have described it as a very cold country: during the summer there is so much haze that you can hardly see the sun. Kalm is very tempted to go there. He is curious to visit all kind of countries, but not France and Spain this time.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VIII, 15). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1922), vol. I:8, p. 20-21   p.20  p.21.