Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0902 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, [ 5 April 1748] n.s.
Dated Undated, but presumably written in early April 1748.. Sent from ? () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bror.

Tack för taflan och brefwet.

Af Professor Kalm fick jag 4 bref oförseglade till H[err] Öfwerintend[enten]; Eder, mig och Baron Bielke, alla öpna och oförseglade.

i brefwet till mig begiärar Prof[essor] Kalm at jag först skall skicka alla brefwen volant till Baron Bielke; sedan föllias alla till M[in] Bror, sist stanna de hoos H[err] Baronen.

af mitt bref kan M[in] Br[or] se att Kalmen det 2 gånger för mera äfter tryck begiärar. jag skickade dem straxt till Baron Bielke och undrar högeligen at han så länge sölar och ej redan lämnat dem till Eder, då jag [ej] hade samwete at uppehålla dem en dag.

jag skall skrifwa där om till Baron Bielke, will M[in] Br[or] det ock giöra till honom är det wähl.

i H[err] Baron Hårlemans är en observation at införas uti actis.

Vale
M[in] Br[oder]s
C[arl] L[innaeus]

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Secretary Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
for the picture and the letter [the letter has not come down to us].

Linnaeus has received four open and unsealed letters from Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
to the Superintendent [Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
], to Elvius, to Linnaeus and to Sten Carl BielkeBielke, Sten Carl (1709-1753).
Swedish. Baron, government official,
patron of science, and naturalist. One
of the founders of the Royal Swedish
Academy of Sciences. Private pupil of
Linnaeus. Close friend of Pehr Kalm,
whose voyage to America he supported
financially. Correspondent of Linnaeus.
[see Kalm to Linnaeus, 20 February 1748Letter L0881].

Kalm wants Linnaeus to send all the letters to Bielke, after which they should be forwarded to Elvius and, finally, be kept with Bielke.

As Elvius can see, Kalm repeats this request.

Linnaeus forwarded the letters to Bielke and wonders what has kept him from giving them to Elvius. Linnaeus himself would not keep them even for one day.

Linnaeus will write about this to Bielke, and it would be good if Elvius did so, too.

In the letter to Hårleman there is an observation that will be inserted into the transactions of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
; ”Rön och anmärkningar uti natural historien och oeconomien”Kalm, Pehr "Rön och
anmärkningar uti natural historien
och oeconomien gjorde och sände
ifrån Norige", KVAH 9
(1748), 185-202.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 193-194   p.193  p.194.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 115-116   p.115  p.116.